Skip to content

Datganiadau'r Cabinet 2009

Gall Datganiad Cabinet gael ei wneud gan unrhyw aelod o Llywodraeth Cynulliad Cymru.


 

Ysgrifenedig - Ailbrisio Ardrethi Annomestig - Cynyddu Trothwyon Rhyddhad Ardrethi

22/12/09
Carl Sargeant, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Y System Rhoi Organau yng Nghymru

18/12/09
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Berfeddion Cefn Gwlad

15/12/09
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Cartrefi Nyrsio Di-elw

10/12/09
Jocelyn Davies, y Dirprwy Weinidog dros Dai
 

Ysgrifenedig - Penodiadau i’r Cabinet

10/12/09
Carwyn Jones, y Brif Weinidog
 

Ysgrifenedig - Fframwaith y Farchnad Lafur dros Gymru

09/12/09
John Griffiths , y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Adolygu’r Hawliau Datblygu a Ganiateir Sydd Gan Weithredwyr Ffonau Symudol – Gweithredu ar Sail Casgliadau’r Adroddiad Ymchwil a Gomisiynwyd

09/12/09
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Gwasanaethau I Bobl Sy’n Defnyddio Cadair Olwyn

08/12/09
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Adolygiad Addysg 8–14 yng Nghymru

08/12/09
Jane Hutt, Y Gweinidog Dros Blant, Addysg, Dysgu Gydal Oes a Sgiliau
 

Adroddiad Interim am y grant Rhagori ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal (2006-07 i 2007-08)

08/12/09
Jane Hutt, y Gweinidog dros Blant, Addysg Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Setliadau Refeniw a Chyfalaf Terfynol Llywodraeth Leol 2010-11

08/12/09
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Cyngor Sir Ynys Môn – Y Bwrdd Adfer

08/12/09
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Canlyniadau Gwell ar gyfer Cyfnod Anoddach: y Cyfnod Nesaf o Wella Gwasanaethau Cyhoeddus

08/12/09
Andrew Davies, y Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ysgrifenedig - Gwaith y Tasglu Caffael Busnes ac ymateb i’r adroddiad “Ymchwil ar Rwystrau sy’n atal Cyfleoedd Caffael”

08/12/09
Andrew Davies, y Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ysgrifenedig - Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Trafnidiaeth) 2010

07/12/09
Ieuan Wyn Jones y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Ysgrifenedig - Rhaglen i ddileu TB mewn gwartheg

07/12/09
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Partneriaeth Gymdeithasol yng Nghymru

04/12/09
Andrew Davies, y Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Llafar - Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Ffliw Moch

02/12/09
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Cynllun Iechyd Gwledig

02/12/09
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Gwaharddiadau ar Dirlenwi a'r diffiniad o wastraff trefol

02/12/09
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Ymateb i raglen y BBC, Week In Week Out

02/12/09
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Adolygu’r Cymorth sy’n Gysylltiedig â Thai

02/12/09
Jocelyn Davies, y Dirprwy Weinidog dros Dai
 

Ysgrifenedig - Perfformiad Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

01/12/09
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Conference of Peripheral and Maritime Regions , ‘Leading Europe out of the Crisis: Initial Proposals from the Regions for the Future of the EU Budget and Policies’

01/12/09
Ieuan Wyn Jones y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Llafar - Orchymyn Arfaethedig Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Tai a Llywodraeth Leol) 2010

01/12/09
Jocelyn Davies, y Dirprwy Weinidog dros Dai
 

Ysgrifenedig - Cyllideb Blynyddol 2010-11

01/12/09
Andrew Davies, y Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ysgrifenedig - Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol ar gyfer Cartrefi Cynaliadwy

30/11/09
Jocelyn Davies, y Dirprwy Weinidog dros Dai
 

Ysgrifenedig - Adroddiad Blynyddol Iaith Pawb a’r Cynllun Iaith Gymraeg 2008-09

30/11/09
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Cyhoeddi Penderfyniad Terfynol (terfynau prisiau terfynol) ar gyfer biliau dŵr a charthffosiaeth 2010 - 2015

26/11/09
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Dyfodol Cynghorau Iechyd Cymuned (CICau) yng Nghymru yn sgil cynigion y CICau a’r Ymgynghoriad ar ddiwygio Rheoliadau Cynghorau Iechyd Cymuned 2004

25/11/09
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Cynllun Addysg Uwch ar gyfer yr Unfed Ganrif ar Hugain

25/11/09
Jane Hutt, Y Gweinidog Dros Blant, Addysg, Dysgu Gydal Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Dileu Tlodi Plant yng Nghymru: Y Newyddion Diweddaraf ar Gerrig Milltir a Thargedau Tlodi Plant yng Nghymru 2009

24/11/09
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Llafar - Adroddiad Confensiwn Cymru Gyfan

24/11/09
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru
 

Llafar - Y Wybodaeth Ddiweddaraf am y Comisiwn Hinsawdd

24/11/09
Jane Davidson – y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Diweddariad ar Gynghorau Cymuned a Thref

23/11/09
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Y Mesur Rheoli Llifogydd a Dŵr

19/11/09
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Y Mesur Plant, Ysgolion a Theuluoedd

19/11/09
Jane Hutt, Y Gweinidog Dros Blant, Addysg, Dysgu Gydal Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Adroddiad Blynyddol ar roi'r Papur Gorchymyn Personél y Fyddin ar waith

19/11/09
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru
 

Ysgrifenedig - Comisiwn Annibynnol ar Wasanaethau Cymdeithasol

17/11/09
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Adolygiad o Gyfundrefn y Cyfrif Refeniw Tai ac Adolygiad o'r Polisïau ar Renti'r Sector Cymdeithasol.

17/11/09
Jocelyn Davies, y Dirprwy Weinidog dros Dai
 

Ysgrifenedig - Ffliw A H1N1, Ffliw Moch

12/11/09
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Treillio am gregyn bylchog yng Nghymru

12/11/09
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Cyd-ddealltwriaeth newydd rhwng Llywodraeth Cynulliad Cymru a Llywodraeth Leol yng Nghymru

12/11/09
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Llafar - Cyngor Sir Ynys Môn – Bwrdd Adfer

11/11/09
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar y Strategaeth Tlodi Tanwydd

09/11/09
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Mesur Llywodraethu a Diwygio Cyfansoddiadol

06/11/09
Andrew Davies, y Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ysgrifenedig - Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 – Ymgynghoriad ar y canllawiau statudol ar Ran 1 a Rhan 2 y Mesur

03/11/09
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Llafar - Fagiau Siopa Untro

03/11/09
Jane Davidson – y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Llafar - Baratoi ar gyfer Copenhagen

03/11/09
Jane Davidson – y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Adroddiad Emerging Themes o’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen i Adolygu’r Ddarpariaeth Fferyllol yng Nghymru

29/10/09
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Adolygiad o’r Contract Deintyddol a Cynllun Gwên

23/10/09
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Orchymyn Arfaethedig Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Addysg) 2010

20/10/09
Jane Hutt, Y Gweinidog Dros Blant, Addysg, Dysgu Gydal Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Cyflwyno deddfwriaeth i wahardd teclynnau hyfforddi electronig

20/10/09
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Llafar - Mesur Arfaethedig ynghylch y Diwydiant Cig Coch (Cymru)

20/10/09
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Llafar - Ddiogelu Plant ac Oedolion sy’n Agored i Niwed

20/10/09
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Tranche 2 y Fframwaith Buddsoddi Cyfalaf Strategol

20/10/09
Andrew Davies, y Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ysgrifenedig - Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol – Llywodraethu Ysgolion

19/10/09
Jane Hutt, Y Gweinidog Dros Blant, Addysg, Dysgu Gydal Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Mesur arfaethedig Diwydiant Cig Coch (Cymru)

19/10/09
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Adolygiad o Addysg Gerdd yng Nghymru ar gyfer dysgwyr 3-19 oed a lansio Cân Sing, rhaglen i gefnogi canu mewn ysgolion.

15/10/09
Jane Hutt, Y Gweinidog Dros Blant, Addysg, Dysgu Gydal Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Rhaglen Adnewyddu’r Economi

13/10/09
Ieuan Wyn Jones y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth ac Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Setliad Refeniw Dros Dro Llywodraeth Leol 2010-11

13/10/09
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Allyriadau nwyon tŷ gwydr yng Nghymru yn 2007 a diweddariad ar Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

09/10/09
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Diwygio'r GIG

08/10/09
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Gwasanaethau Arbenigol a Thrydyddol

08/10/09
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Treillio am gregyn bylchog yng Nghymru

08/10/09
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Llafar - Ofal Lliniarol

06/10/09
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Adroddiad Annibynnol ar Berfformiad a Rhagoriaeth mewn Chwaraeon yng Nghymru

06/10/09
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Cyllideb Ddrafft

05/10/09
Andrew Davies, y Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ysgrifenedig - Perfformiad Ardderchog Mewn Arholiadau : Cyhoeddi’r Ystadegau 30 Medi 2009

02/10/09
Jane Hutt, Y Gweinidog Dros Blant, Addysg, Dysgu Gydal Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Data Perfformiad Llywodraeth Leol Cymru Gyfan 2008-09

01/10/09
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Gorchymyn Twbercwlosis Gwartheg o dan Ddeddf Iechyd Anifeiliaid 1981

30/09/09
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Adroddiad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru “Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau: Adolygiad Cymru Gyfan o Wasanaethau Presgripsiynu Cyfnewid”

30/09/09
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Adroddiad Annibynnol ar Berfformiad a Rhagoriaeth mewn Chwaraeon yng Nghymru

30/09/09
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Y cynnydd o ran cyrraedd targedau ailgylchu gwastraff trefol

24/09/09
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Llafar - Yr Wybodaeth Ddiweddaraf am Ffliw Moch

22/09/09
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Hynt rhaglenni Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2007-2013 yng Nghymru a chytundeb y Comisiwn Ewropeaidd ar newidiadau i raglenni

22/09/09
Ieuan Wyn Jones y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth ac Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Llafar - Datganiad Strategol ar yr Amgylchedd Hanesyddol

22/09/09
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Llafar - Rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol

22/09/09
Leighton Andrews, y Dirprwy Weinidog dros Adfywio
 

Ysgrifenedig - Gweithredu ar Adroddiad Cam-Drin yr Henoed ynglŷn a Gofal Mr Derek Parker yng Nghanolfan Gofal Waverley, Penarth.

09/09/09
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Cyngor Sir Ynys Môn – Bwrdd Adfer

16/08/09
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Cyngor Sir Ynys Môn - Ymyrraeth

12/08/09
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Y Rhaglen Cyfleusterau a Gweithgareddau Cymunedol, Cylch Ceisiadau Ebrill 2009

05/08/09
Leighton Andrews, y Dirprwy Weinidog dros Adfywio
 

Ysgrifenedig - Dull Strategol o Adfywio - Ardal Adfywio Strategol Arfordir Gogledd Cymru

05/08/09
Leighton Andrews , y Dirprwy Weinidog dros Adfywio
 

Ysgrifenedig - Rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol – Lansio’r Bartneriaeth â Chronfa’r Loteri Fawr

05/08/09
Leighton Andrews, y Dirprwy Weinidog dros Adfywio
 

Ysgrifenedig - Adolygiad o’r Diwydiannau Creadigol

29/07/09
Ieuan Wyn Jones y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth ac Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Adroddiad Blynyddol y Cynllun Partneriaeth Llywodraeth Leol 2008-2009

29/07/09
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Cyhoeddi’r Penderfyniad Drafft (terfynau pris drafft) ar gyfer biliau dŵr a charthffosiaeth ar gyfer 2010 - 2015

23/07/09
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Cyngor Sir Ynys Môn

21/07/09
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Mesur y Mor a Mynediad at yr Arfordir; Rheoli Pysgodfeydd y Glannau

20/07/09
Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Daith Fasnach Washington - Cyflwyniad Cymru yng Ngŵyl Bywyd Gwerin Smithsonian

17/07/09
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru
 

Ysgrifenedig - Diweddariad Cynnydd ar Agenda Bolisi Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer Plant a Phobl Ifanc Anabl

16/07/09
Jane Hutt, Y Gweinidog Dros Blant, Addysg, Dysgu Gydal Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Y diweddaraf am Dlodi Plant

16/07/09
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Y Diweddaraf am yr Adolygiad o Fiwrocratiaeth

15/07/09
Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Ffliw Moch A H1N1v

15/07/09
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Cynllun Trosglwyddo i Economi Carbon Isel y DU – Strategaeth Genedlaethol ar gyfer yr Hinsawdd ac Ynni

15/07/09
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Prosiectau Cyfalaf wedi'u cymeradwyo yn yr 2il haen

15/07/09
Jane Hutt, Y Gweinidog Dros Blant, Addysg, Dysgu Gydal Oes a Sgiliau
 

Llafar - Y Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol

15/07/09
Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog Cymru a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Llafar - Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ynghylch Cyngor Ynys Môn

15/07/09
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Trefniadau pontio o dan Echel 2 o Gynllun Datblygu Gwledig 2007-13 sy'n gysylltiedig â lansio'r cynllun Glastir newydd.

14/07/09
Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Dogfen ymgynghori: Cynigion ar gyfer Dyfodol Gwasanaethau Arbenigol a Thrydyddol

14/07/09
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Datganiad Deddfwriaethol am Orchymyn Arfaethedig Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Llywodraeth Leol) 2009

14/07/09
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Talu am Ofal

14/07/09
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Wybodaeth Ddiweddaraf am Amddiffyn Oedolion sy`n Agored in Niwed

14/07/09
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Rhaglen Ddeddfwriaethol Llywodraeth Cynulliad Cymru 2009-10

14/07/09
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru
 

Ysgrifenedig - Cynnydd APADGOS ar Ddatblygu Cynaliadwy a Newid yn yr Hinsawdd

13/07/09
Jane Hutt, Y Gweinidog Dros Blant, Addysg, Dysgu Gydal Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Llywodraeth Leol – Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol

13/07/09
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Cytundebau Gwella Awdurdodau Lleol

13/07/09
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Deddfwriaeth i ganiatáu i dalwyr y dreth gyngor a threthdalwyr annomestig ddewis i dderbyn eu biliau a hysbysiadau eraill yn electronig

13/07/09
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar y Cynllun Cenedlaethol Effeithlonrwydd ac Arbed Ynni - camau nesaf

10/07/09
Jane Davidson – y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Gwella Gweithdrefnau Rheoli Perygl Llifogydd yng Nghymru

10/07/09
Jane Davidson – y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Gwireddu'r Potensial: Strategaeth Swyddi Gwyrdd i Gymru

08/07/09
Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog Cymru a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth a Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Datganiad Ysgrifenedig gan y Dirprwy Weinidog i ddarparu diweddariad ar yr ymateb i’r Adroddiad diweddar o’r Ymchwiliad i Reoli Achos ym Mro Morgannwg

08/07/09
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Y Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion: Symud Ymlaen

07/07/09
Jane Hutt, y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Datganiad Ysgrifenedig ar gyhoeddi Rhan 1 Adroddiad comisiwn Holtham

07/07/09
Andrew Davies, y Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Llafar - Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i’r Ymchwiliad E. coli

07/07/09
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru
 

Llafar - Comisiwn ar y Newid yn yr Hinsawdd a’r Strategaeth ar y Newid yn yr Hinsawdd

07/07/09
Jane Davidson – y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifendig - Rhagdalu’r Taliad Sengl i Gynhyrchwyr Llaeth sydd wedi Dioddef yn sgil Methiant Dairy Farmers of Britain

06/07/09
Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Goblygiadau Cymdeithasol y Cwymp yn yr Economi

06/07/09
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Dull Strategol o Adfywio – y Cymoedd Gorllewinol

06/07/09
Leighton Andrews , y Dirprwy Weinidog dros Adfywio
 

Ysgrifenedig - Dyraniadau cyllid cyfalaf ychwanegol ar gyfer 2009/10

06/07/09
Andrew Davies, y Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ysgrifenedig - Adnabod Ceffylau

01/07/09
Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Treillio am Gregyn Bylchog ym Mae Ceredigion

01/07/09
Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig
 

Llafar - Yr Wybodaeth Ddiweddaraf am Ffliw Moch

01/07/09
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Cynllun Peilot Grantiau i Brynwyr am y Tro Cyntaf mewn Ardaloedd Adnewyddu a Hanner Ffordd i Sicrhau 6,500 o Dai Fforddiadwy

01/07/09
Jocelyn Davies, y Dirprwy Weinidog dros Dai
 

Ysgrifenedig - Addysg yn Sir Ddinbych

30/06/09
Jane Hutt, Y Gweinidog Dros Blant, Addysg, Dysgu Gydal Oes a Sgiliau
 

Llafar - Y Mesur Arfaethedig ynghylch Codi Ffïoedd am Wasanaethau Gofal Cymdeithasol (Cymru)

30/06/09
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Y Mesur Arfaethedig ynghylch Codi Ffïoedd am Wasanaethau Gofal Cymdeithasol (Cymru)

29/06/09
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Ffliw Moch H1N1

24/06/09
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Sefydlu un Tribiwnlys Prisio i Gymru

24/06/09
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Llafar - Raglen y DU ar Effeithiau Newid yn yr Hinsawdd 2009

23/06/09
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Llafar - Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i’r Adolygiad o Addysg Uwch gan Merfyn Jones

23/06/09
Jane Hutt, Y Gweinidog Dros Blant, Addysg, Dysgu Gydal Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

23/06/09
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Lansio Cynllun Gweithredu Achub Morgeisi Cymru

23/06/09
Jocelyn Davies, y Dirprwy Weinidog dros Dai
 

Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar Gynllun Gweithredu Strategol i fynd i’r afael a Thrais yn Erbyn Merched a diweddaru Strategaeth Cam-Drin Domestig Llywodraeth Cynulliad Cymru

22/06/09
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Lansio Adroddiad ‘Council Tax – Collection in the Recession’

18/06/09
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Ffliw Moch H1N1

17/06/09
Edwina Hart, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Cynhadledd Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 2009

17/06/09
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Y Frech Goch ac MMR

16/06/09
Edwina Hart , y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Cyhoeddi’r Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol Tai newydd

16/06/09
Jocelyn Davies, y Dirprwy Weinidog dros Dai
 

Llafar - Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol ar Ddiwylliant a meysydd eraill

16/06/09
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Datblygu Gweithlu Camddefnyddio Sylweddau

15/06/09
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Datganiad ar ariannu ar gyfer adnewyddiad Pafiliwn Llangollen

15/06/09
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol ar Ddiwylliant a meysydd eraill

15/06/09
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Ffliw Moch H1N1

10/06/09
Edwina Hart, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Ffliw Moch H1N1

10/06/09
Edwina Hart, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Dairy Farmers of Britain

09/06/09
Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Ffliw Moch H1N1

04/06/09
Edwina Hart , y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Ymgynghoriad ar Sefydlu Sefydliad Iechyd Cyhoeddus Unedig

02/06/09
Edwina Hart , y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Gomisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

02/06/09
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Llafar - Frech Goch

02/06/09
Edwina Hart , y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Ffliw Moch

20/05/09
Edwina Hart , y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Ymateb i’r Ymchwiliad Annibynnol i Waed a Chynhyrchion Gwaed Halogedig

20/05/09
Edwina Hart , y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Lansio’r strategaeth ‘Ffermio, Bwyd a Chefn Gwlad: Creu Dyfodol Cadarn’

19/05/09
Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Cydweithio yn y dyfodol a chyrff eraill sy’n Rheoli Pysgodfeydd Y Glannau

19/05/09
Elin Jones, Y Gweinidog dros Faterion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Y Gronfa Buddsoddi i Arbed

19/05/09
Andrew Davies, y Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Llafar - Faterion Twristiaeth

19/05/09
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Cynnydd ar yr Adolygiad o Gyrfa Cymru

18/05/09
John Griffiths , y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adroddiad o Ymchwiliad Bro Morgannwg i Reoli Achos

18/05/09
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Cyhoeddi Memorandwm Dealltwriaeth rhwng Gweinidogion Cymru a’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr

15/05/09
Jane Davidson, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Llafar - Ymchwiliad i Gynghorau Iechyd Cymunedol

12/05/09
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Comisiwn ar y Newid yn yr Hinsawdd

12/05/09
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Cynllun Datblygu Sain Tathan

12/05/09
Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog Cymru a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg

12/05/09
Jane Hutt, y Gweinidog dros Blant,Addysg , Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Cynllunio ar gyfer Adeiladau Cynaliadwy

12/05/09
Jane Davidson , Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Gynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Y Cynnydd Diweddaraf o ran y Rhaglen Mynediad i Gefn Gwlad

12/05/09
Jane Davidson , y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Cyhoeddiad ar lefel Cyllidebau Carbon y DU, Rheoliadau Cyfrifyddu Carbon

07/05/09
Jane Davidson, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Llafar - Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Ffliw Moch

06/05/09
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Perfformiad Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

06/05/09
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Cynllun Datblygu Gwledig Cymru: Yr Adolygiad O Echel 2

05/05/09
Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Gwasanaethau Cymdeithasol Plant yn Ninas a Sir Abertawe: Aelodaeth y Bwrdd Ymyrraeth

30/04/09
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Y bwriad i ddiwygio trefniadau llywodraethu Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru

30/04/09
John Griffiths, y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar Strategaeth Wastraff Genedlaethol ddiwygiedig, Tuag at Ddyfodol Diwastraff - Cymru'n Un: Cenedl Un Blaned

29/04/09
Jane Davidson, Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Llafar - Ffliw Moch

29/04/09
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Diweddariad yn Sgil y Bumed Uwchgynhadledd Economaidd

29/04/09
Ieuan Wyn Jones , Dirprwy Brif Weinidog Cymru a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Llafar - Mesur Arfaethedig Addysg (Cymru)

28/04/09
Jane Hutt, Y Gweinidog Dros Blant, Addysg, Dysgu Gydal Oes a Sgiliau
 

Llafar - Gyllideb Llywodraeth y DU

28/04/09
Andrew Davies, Y Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus
 

Ysgrifenedig - Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol Arfaethedig ar yr Amgylchedd

27/04/09
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Mesur Arfaethedig Addysg (Cymru)

27/04/09
Jane Hutt, y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar y Gorchymyn Dileu Tiwberciwlosis (Cymru) 2009 o dan y Ddeddf Iechyd Anifeiliaid 1981

24/04/09
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Rali Cymru Prydain Fawr

24/04/09
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Ysgrifenedig - Mesur Rheoli Llifogydd a Dŵr

21/04/09
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Gynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - £8.9 Miliwn ar Gyfer Addysg Bellach yng Nghymru

15/04/09
John Griffiths, Dirprwy Weinidog dros Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Dadansoddiad o ymatebion i’r ymgynghoriad ar y Strategaeth ar Newid yn yr Hinsawdd – ymgynghoriad ar y Datganiad Polisi Lefel Uchel

09/04/09
Jane Davidson, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaladwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Gorchymyn Gweinidogion Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2009

03/04/09
Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru
 

Ysgrifenedig - Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008

01/04/09
Ieuan Wyn Jones, Y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Ysgrifendig - Cymorth gydag Ardrethi Annomestig i Fusnesau Cymru

01/04/09
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Llafar - Ymgynghoriad ar y Polisi Dŵr

31/03/09
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Llafar - Cynllun Cydraddoldeb Sengl

31/03/09
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Lansio’r Strategaeth Coetiroedd

31/03/09
Elin Jones, Y Gweinidog dros Faterion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Addysg yn Sir Ddinbych

30/03/09
Jane Hutt, y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Diweddariad ar yr Ymgyrch i Gynyddu Nifer y Bobl sy'n Hawlio Budd-dal y Dreth Gyngor a Budd-dal Tai a chyhoeddi'r penderfyniad i barhau i ariannu'r ddwy flynedd sy'n weddill o'r cynllun

26/03/09
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Llofnodi Cytundeb ar y Cyd ar Dlodi Plant yn Ysgol Tonyrefail

26/03/09
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Llafar - Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad Blynyddol y Comisiynydd Plant

24/03/09
Jane Hutt, Y Gweinidog Dros Blant, Addysg, Dysgu Gydal Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Cyllid i Sefydliadau Addysg Uwch ac AALlau ar gyfer Dysgwyr ag Anawsterau Dysgu a/neu Anableddau – Cyllid Atodol ac Anghenion Addysgol Arbennig

24/03/09
John Griffiths, y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau
 

Llafar - Y Diweddaraf am y Rhaglen i Ddileu TB

24/03/09
Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig
 

Llafar - Ymchwiliad E. coli

24/03/09
Rhodri Morgan, y Brif Weinidog
 

Llafar - Wasanaethau Plant

24/03/09
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif – Arian Cyfalaf Trosiannol i Ysgolion a Sefydliadau Addysg Bellach

24/03/09
Jane Hutt, y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Ŵyl Jazz Aberhonddu

20/03/09
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Cyhoeddi Ymgynghoriad ar y Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Effeithlonrwydd Ynni ac Arbedion Ynni

19/03/09
Jane Davidson, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Sefydlu Uned Datblygu Eiriolaeth a Pherfformiad Plant a Phobl Ifanc a'r cynnydd wrth sefydlu Bwrdd Eiriolaeth Annibynnol Cenedlaethol

19/03/09
Jane Hutt, y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Llafar - Gyllid i Fyfyrwyr Addysg Uwch

18/03/09
Jane Hutt, Y Gweinidog Dros Blant, Addysg, Dysgu Gydal Oes a Sgiliau
 

Ydgrifenedig - Arian Ewropeaidd Newydd ar gyfer Rheoli Risg Llifogydd ac Arfordiroedd yng Nghymru

16/03/09
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Y Cynllun Ymrwymiad i Leihau Carbon – Cyhoeddi’r trydydd ymgynghoriad ynghylch y Gorchymyn drafft yn y Cyfrin Gyngor

13/03/09
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Setliad y Grant Trafnidiaeth 2009-10

12/03/09
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Ysgrifenedig - Crynodeb o’r ymateb i Adroddiad Pwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd

11/03/09
Jane Davidson, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Llafar - Ddiwedd y Cyfnod Ymgynghori ar Roi’r GIG Newydd ar gyfer Cymru ar Waith

10/03/09
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Y Fenter Tocynnau Teithio Rhatach ar Gludiant Cymunedol

10/03/09
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Ysgrifenedig - Cyllid Ychwanegol tuag at Eisteddfod Genedlaethol Y Bala 2009

10/03/09
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Y Fenter Trefi Teithio Cynaliadwy

10/03/09
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Ysgrifenedig - Cyfarfod ychwanegol Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

06/03/09
Jane Davidson, Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Benthyca Darbodus a Darpariaeth Isafswm Refeniw

05/03/09
Brian Gibbons, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Llafar - Datganiad Deddfwriaethol ar y Mesur Arfaethedig ynghylch Plant a Theuluoedd (Cymru)

03/03/09
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Llafar - y Diweddaraf am Strategaeth NEETS (Pobl nad ydynt Mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant)

03/03/09
John Griffiths, Dirprwy Weinidog dros Sgiliau
 

Llafar - Wasanaethau i Blant yn Abertawe

03/03/09
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Mesur Arfaethedig ynghylch Plant a Theuluoedd (Cymru)

02/03/09
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Gwaith Parhaus yng Nghymru i Atal Trais yn Erbyn Menywod

27/02/09
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Y Nawfed Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb

24/02/09
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Llafar - Gnydau GM

24/02/09
Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig
 

Llafar - Bythefnos Masnach Deg

24/02/09
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Llafar - Tasglu’r Gymraeg mewn Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol

24/02/09
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Cynllun Adsefydlu ar gyfer yr Henoed a Phobl Agored i Niwed o Brydain sy’n Preswylio yn Zimbabwe

23/02/09
Rhodri Morgan, y Brif Weinidog
 

Ysgrifenedig - Lwfans Cynhaliaeth Addysg

16/02/09
Jane Hutt, y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Pysgota am Gregyn Bylchog ym Mae Ceredigion

10/02/09
Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Cyllidebau Awdurdodau Heddlu 2009-2010

06/02/09
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Pwerau Dyfarnu Gradd Sylfaen

05/02/09
John Griffiths, Dirprwy Weinidog dros Sgiliau
 

Llafar - Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol ynglŷn â’r Gymraeg

03/02/09
Alun Ffred Jones, Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Llafar - Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain

03/02/09
Jane Hutt, Y Gweinidog Dros Blant, Addysg, Dysgu Gydal Oes a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Strategaeth Cynhwysiant Ariannol

02/02/09
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol ynglŷn â’r Gymraeg

02/02/09
Alun Ffred Jones, Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Llafar - Ymgynghoriad ar Gynllun Gweithredu Bio-ynni

27/01/09
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Llafar - Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Ynni’r Llanw ar Afon Hafren

27/01/09
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Llafar - Defnydd Tir a Newid yn yr Hinsawdd

27/01/09
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Llafar - Corus a Chyhoeddiadau Diweddar Eraill am Swyddi

27/01/09
Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Prif Weinidog a`r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Ysgrifenedig - Canolfan Mileniwm Cymru

26/01/09
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Datblygiadau Technolegol yn y Gwasanaethau Tån ac Achub yng Nghymru

23/01/09
Brian Gibbons, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Llafar - Y Wybodaeth Ddiweddaraf gan Gomisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd a’r Ymgynghoriad ar y Strategaeth Newid Hinsawdd

20/01/09
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Nodyn Cyngor Technegol Mwynau 2: Glo

20/01/09
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Yr Adroddiad Blynyddol am Ddatblygu Cynaliadwy 2007-2008

15/01/09
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Lansio’r Ymgynghoriad ynghylch y Datganiad Safbwynt am Bolisi Strategol ar Ddŵr yng Nghymru

14/01/09
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Taliadau Cynnal Refeniw Llywodraeth Lleol Rhwng Mis Ionawr a Mis Mawrth 2009

12/01/09
Brian Gibbons, y Gweinidog Dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth
 

Cyflwyno Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol ar Dai Fforddiadwy

09/01/09
Jocelyn Davies, Y Dirprwy Weinidog Tai
 

Ysgrifenedig - Cyhoeddi’r Strategaeth Newid yn yr Hinsawdd – Ymgynghori ar Ddatganiad Polisi Lefel Uwch

09/01/09
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai