Skip to content

Ysgrifenedig - Cyllid i Sefydliadau Addysg Uwch ac AALlau ar gyfer Dysgwyr ag Anawsterau Dysgu a/neu Anableddau – Cyllid Atodol ac Anghenion Addysgol Arbennig

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
John Griffiths, y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau

Rwy’n falch o gyhoeddi cyllid ychwanegol o £3.14m i gefnogi darpariaeth ar gyfer dysgwyr ag anableddau yng Nghymru.

 

Bydd £2.3m ohono’n cael ei roi i golegau addysg bellach i helpu i sicrhau bod modd i ddysgwyr ag anawsterau dysgu neu anableddau eraill gael eu haddysg yn ôl yr un telerau a chyfleoedd â dysgwyr eraill. 

 

Mae’r cyllid ychwanegol hwn yn bodloni’n llawn y ceisiadau gan Sefydliadau Addysg Uwch i Lywodraeth y Cynulliad am Gyllid Atodol ar gyfer blwyddyn academaidd 2008/09.

 

Dyfarniad dewisol yw’r Cyllid Atodol a’i fwriad yw ategu prif ffynhonnell gyllid colegau. Bydd i’w ddefnyddio i fodloni anghenion dysgwyr unigol. Ar gyfer y flwyddyn academaidd hon, nododd y colegau bod angen cymorth ychwanegol ar 4159 o ddysgwyr ac rwy’n falch o gael dweud y bydd modd bodloni’u hanghenion cymorth ychwanegol perthnasol yn llawn. 

 

Mae’r cymorth yn cael ei ddarparu gan bobl gan fwyaf, fel Cynorthwywyr Cymorth Dysgu/cymorth tiwtoraidd ychwanegol neu gyfathrebwyr arbenigol. Caiff cymorth technegol ei ariannu hefyd lle bo angen. Cyfanswm y dyraniad eleni mewn tri thaliad gwahanol i golegau ar gyfer Cyllid Atodol yw ychydig yn llai na £6.5m.

 

Rwyf hefyd yn falch o gyhoeddi y byddwn yn darparu £872,045 ychwanegol i awdurdodau lleol i dalu cost Lleoliadau mewn Ysgolion Arbennig a Darpariaeth y Tu Allan i'r Sir ar ôl 16 oed. Mae hyn yn golygu y bydd pob Awdurdod Addysg Lleol yn cael 100% o’r cyllid sydd ei angen at y diben hwn, sy’n rhoi’r dyraniad terfynol yn y ddarpariaeth hon o £18.44m ar gyfer 2008-09.