Skip to content

Ysgrifenedig - Lansio’r Ymgynghoriad ynghylch y Datganiad Safbwynt am Bolisi Strategol ar Ddŵr yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai

Mae'n rhoi pleser mawr i mi ddatgan bod y Datganiad Safbwynt am Bolisi Strategol ar Ddŵr yn cael ei gyhoeddi heddiw ac y gwahoddir pobl i gyflwyno sylwadau yn ei gylch.
Bydd amseriad y Datganiad yn helpu i sicrhau bod gwasanaethau d?r yng Nghymru yn gallu ymateb i'r newidiadau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol sy'n effeithio ar yr adnodd pwysig hwn.

Llywodraeth Cynulliad Cymru sy'n pennu cyfeiriad strategol y sector dŵr yng Nghymru, ond mae'n rhaid i ni ymgymryd â'r rôl honno yn unol â set gymhleth o gyfrifoldebau rheoliadol a gweithredol. Mae'r ffordd yr eir ati i gymhwyso'r cyfrifoldebau hyn yn debyg yng Nghymru a Lloegr, ond, mewn rhai meysydd, byddai dull gwahanol o weithredu yn briodol i Gymru.  

Yn y Datganiad, rydym yn amlinellu'n safbwynt am agweddau penodol ar bolisi d?r yr ydym wedi'u diwygio neu eu datblygu er mwyn helpu i ymateb i'r pwysau sydd arnom a'r heriau sy'n ein hwynebu wrth i ni fynd ati i gynllunio ar gyfer dyfodol Cymru.

Aed ati i ddatblygu'r Datganiad mewn modd sy'n gydnaws â fframwaith polisi ehangach Llywodraeth Cynulliad Cymru, yn benodol ein hymgynghoriad ynghylch y Cynllun Datblygu Cynaliadwy newydd i Gymru, sef Cymru'n Un: Cenedl Un Blaned, ynghylch y Strategaeth Amgylcheddol i Gymru a'r cynllun gweithredu ar ei gyfer, ac ynghylch y Strategaeth sy'n cael ei datblygu ar hyn o bryd ar y Newid yn yr Hinsawdd.  

Dyma egwyddorion craidd Llywodraeth Cynulliad Cymru mewn perthynas â d?r:

" sicrhau bod dŵr yfed diogel ar gael
" sicrhau bod gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth yn parhau i fod ar gael am bris fforddiadwy
" cydymffurfio â'r rhwymedigaethau statudol sy'n gysylltiedig ag ansawdd dŵr yn gyffredinol

Byddwn yn croesawu'ch barn am y blaenoriaethau a amlinellir yn y Datganiad Safbwynt am Bolisi Strategol ar Dd?r erbyn 25 Chwefror 2009. Bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru hefyd yn cynnal cyfarfodydd ledled Cymru gyda rhanddeiliaid perthnasol.

Amgaeir copi o'r Datganiad Safbwynt am Bolisi Strategol ar Dd?r er gwybodaeth i chi.

Mae'r ddogfen ar gael hefyd ar wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae copïau caled wedi'u rhoi yn y Llyfrgell.