Skip to content

Ysgrifenedig - Cyhoeddi’r Mesur Iechyd Anifeiliaid Draft

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig

Yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd DEFRA ei Mesur Iechyd Anifeiliaid draft.  

Bydd y Mesur draft yn amlinellu’r cynigion ar gyfer rhoi ar waith elfennau ‘cyfrifoldeb’ yr agenda Rhannu Cyfrifoldeb a Chostau (RCS) yn Lloegr drwy sefydlu sefydliad ‘hyd braich’ o’r enw’r Animal Health Organisation (AHO).  Byddai’r AHO yn gyfrifol am ddatblygu a chyflenwi polisiau iechyd anifeiliaid yn Lloegr.

Er ei fod yn canolbwyntio’n bennaf ar sefydlu’r fframwaith RCS yn Lloegr, byddai gan rai o elfennau’r Mesur draft oblygiadau i Gymru. Nod rhai o’r darpariaethau sy’n effeithio ar bob rhan o’r DU yw sicrhau cydweithredu er mwyn cyflwyno polisïau effeithiol i reoli clefydau. Mae’r rhain yn cynnwys trefniadau ar gyfer datblygu polisi iechyd anifeiliaid rhyngwladol a chynrychiolaeth yn Ewrop.  

Mae’r Mesur draft yn cynnwys darpariaeth i roi swydd y Prif Swyddog Milfeddygol (y DU) ar sylfaen statudol am y tro cyntaf. Mae’r Prif Swyddog Milfeddygol (y DU) yn ganologi allu’r DU i fynd ati ar y cyd I baratoi ar gyfer yr heriau o reoli iechyd anifeiliaid ac ymateb iddynt. Rwy’n cefnogi’r egwyddor gyffredinol o sefydlu’r swyddogaeth hon mewn deddfwriaeth.

Mae’r Mesur draft hefyd yn cynnwys cynigion i symleiddio’r darpariaethau presennol mewn perthynas â thaliadau mewn perthynas â lladd anifeiliaid, eu brechu a’u samplu.

Mae DEFRA hefyd wedi cyhoeddi ei bwriad i Drysorlys EM ymdrin ag elfennau ‘rhannu costau’ yr agenda mewn Mesur Cyllid yn y dyfodol. Megis cychwyn mae’r trafodaethau ar gwmpas a chymhwyso unrhyw ddull o gynhyrchu refeniw, a nod swyddogion yw cynnal trafodaethau cadarnhaol â DEFRA a Thrysorlys EM i sicrhau bod unrhyw gynigion sy’n effeithio ar Gymru yn ystyried nodweddion ein diwydiant da byw.

Bydd fy swyddogion yn parhau I weithio’n agos gyda’r swyddogion cyfatebol yn DEFRA i ddeall sut gallai’r ddeddfwriaeth arfaethedig effeithio ar y broses o gyflwyno polisi iechyd a lles anifeiliaid yng Nghymru a sicrhau y caiff unrhyw faterion sy’n codi eu hystyried a’u datrys yn llawn drwy graffu cyn deddfu.  

Dyddiad cau DEFRA ar gyfer ymatebion yw dydd Llun 19 Ebrill 2010.

Mae ymgynghoriad ar gael yn

www.official-documents.gov.uk/document/cm77/7784/7784.asp