Skip to content

Ysgrifenedig - Gorchymyn Pysgota am Gregyn Bylchog (Cymru) (Rhif 2) 2010

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig

Diben y datganiad hwn yw rhoi gwybod i’r Aelodau fy mod wedi gwneud Gorchymyn Pysgota am Gregyn Bylchog (Cymru) (Rhif 2) 2010. Roedd y cyfesurynnau mewn perthynas â’r cyfyngiad gofodol ar gyfer ardal

Pen llŷn a Sarnau yn anghywir yn Offeryn Statudol 2010 Rhif 203 (Cy.30), ac mae’r OS hwnnw wedi’i ddirymu bellach. O’r herwydd, rwyf wedi gwneud Gorchymyn Pysgota am Gregyn Bylchog (Cymru) (Rhif 2) 2010 sy’n cynnwys y cyfesurynnau cywir ar gyfer y cyfyngiadau gofodol yn nyfroedd Cymru.

 

Mae’r Gorchymyn yn cael ei gyflwyno i wella’r broses o reoleiddio’r diwydiant treillio am gregyn bylchog yng Nghymru gyda’r nod o ddiogelu stociau cregyn bylchog a gwarchod rhywogaethau a chynefinoedd pwysig y môr tra’n cynnal diwydiant hyfyw a chynaliadwy i bysgotwyr sy’n pysgota yn nyfroedd Cymru.

 

Mae’r datganiad hwn yn dilyn y cyhoeddiadau a wnaethum ar 9 Hydref a 12 Tachwedd 2009 pan eglurais y cefndir i’r cynnydd yn lefel y pysgota am gregyn bylchog yn ystod y blynyddoedd diwethaf a’r camau sy’n cael eu cymryd gan Lywodraeth y Cynulliad i gyflwyno mesurau newydd i reoleiddio’r bysgodfa. O dan Orchymyn Pysgota am Gregyn Bylchog (Cymru) 2005, roedd disgwyl i’r bysgodfa agor ar 1 Tachwedd 2009.  Fodd bynnag, penderfynais estyn y cyfnod caeëdig tan 28 Chwefror 2010 tra bod y mesurau rheoleiddio’n cael eu llunio. Disgwylir i’r bysgodfa ailagor ar 1 Mawrth 2010.

 

Mae’r rheoliadau newydd yn cynnwys cyfyngiadau gofodol a thechnegol sy’n ceisio lleihau lefel y pysgota am gregyn bylchog yn nyfroedd Cymru. Bydd hefyd yn gwahardd treillio am gregyn bylchog mewn sawl ardal sydd wedi’u diffinio’n glir o gwmpas arfordir Cymru ac sydd wedi’u nodi’n rhai pwysig i rywogaethau a chynefinoedd bregus y môr.  Mae’r cyfyngiadau gofodol yn seiliedig ar gyngor a gafwyd gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru a fydd i’w weld ar wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru.  Mae’r cyfyngiadau technegol a geir yn y Gorchymyn yn pennu’r terfyn uchaf ar bŵer peiriant y llongau treillio am gregyn bylchog a all gael mynediad i’r bysgodfa ac maent hefyd yn ymwneud â dyluniad yr offer pysgota am gregyn bylchog y gellir eu defnyddio a nifer y llusgrwydi y caniateir i longau eu defnyddio.  Ac eithrio rhan o Ardal Gadwraeth Arbennig Bae Ceredigion, y ceir disgrifiad o’r trefniadau ar ei chyfer isod, bydd pob Ardal Cadwraeth Arbennig arall o fewn dyfroedd Cymru yn parhau i fod yn gaeëdig i dreillio am gregyn bylchog.

 

Mae’r adolygiad a gynhaliwyd yn ddiweddar yn ardal Bae Ceredigion gan Ysgol Gwyddorau’r Cefnforoedd Prifysgol Bangor, yn ogystal â’r cyngor a gafwyd gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru, wedi llywio fy mhenderfyniad i ganiatáu treillio am bysgod cregyn mewn un rhan o Ardal Cadwraeth Arbennig Bae Ceredigion. Rydym yn ystyried cynnal asesiad tebyg i’r un a gynhaliwyd yn ddiweddar mewn un ardal o Fae Ceredigion a allai arwain at ailasesu’r ardaloedd lle y caiff treillio ei wahardd ar hyn o bryd.   

 

Mae copi o Orchymyn Pysgota am Gregyn Bylchog (Cymru) (Rhif 2) 2010 Ynghlwm. Mae swyddogion yn parhau i weithio gyda’r diwydiant i ddatblygu mesurau ar gyfer rheoli’r bysgodfa yn y dyfodol.