Skip to content

Ysgrifenedig - Cynllun Sgrapio Boeleri

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai

Ar 1 Ebrill, bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn lansio cynllun sgrapio boeleri newydd i dargedu aelwydydd sy'n debyg o fod yn fwy agored i dlodi tanwydd.

 

Rydym wedi clustnodi £2.5 miliwn i'r cynllun ar gyfer 2010/11.  Disgwylir i hyd at 5,000 o aelwydydd yng Nghymru elwa ar welliannau sylweddol ym mherfformiad ynni eu systemau gwresogi o ganlyniad i hynny. 

 

Byddwn hefyd yn buddsoddi £1.4 miliwn arall yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf i fynd i’r afael â thlodi tanwydd drwy ein Cynllun Effeithlonrwydd Ynni Cartref.  Hyd yma, yn sgil buddsoddi £100 miliwn yn y rhaglen, mae'r cynllun wedi helpu mwy na 100,000 o aelwydydd ledled Cymru gyda mesurau gwresogi ac insiwleiddio.

 

Mae cynllun sgrapio boeleri Cymru wedi'i lunio i gynnig gwerth am arian, i dargedu aelwydydd sy'n agored i dlodi tanwydd, ac i'n helpu i gyrraedd ein targed o leihau effaith y newid yn yr hinsawdd trwy leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 3% y flwyddyn. 

 

Dyma brif elfennau'r cynigion:

  • Rhaid i ymgeiswyr fod yn 60 oed neu'n hŷn
  • Ni chynhelir prawf modd
  • £500 tuag at bris newid boeler aneffeithlon (gradd G)

Gall aelwydydd sy'n prynu boeler newydd gradd A yn lle boeler gradd G arbed hyd at £235 y flwyddyn mewn costau ynni, yn ogystal â lleihau’n sylweddol allyriadau nwyon tŷ gwydr. 

 

O dan y cynllun, gofynnir i ymgeiswyr ffonio'r partner cyflenwi i sicrhau eu bod yn gymwys ar gyfer y cynllun.  Wedyn, anfonir taleb atynt sy'n werth £500, y gellir ei gyflwyno i gontractwr a fydd yn gosod y system newydd.  Rydym hefyd yn disgwyl y bydd modd i gwsmeriaid fanteisio ar gynigion penodol gan gyflenwir ynni tuag at gyfanswm cost eu system wresogi newydd.  

 

Rydym wrthi'n pennu'n derfynol sut i gyflenwi ein cynllun sgrapio boeleri, a bydd cyhoeddiad pellach yn dilyn yn hyn o beth ac ynghylch manylion y broses geisio yn y dyfodol agos.

 

Byddwn hefyd yn cynnal trafodaethau â'r cwmnïau ynni i sicrhau bod eu cynigion ar gael i bobl sy'n cael cymorth gan ein cynllun sgrapio boeleri.

 

Bydd modd gwneud cais i'r cynllun o 1 Ebrill, ac ni fydd rhestr aros ar waith cyn hynny.  Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau ôl-weithredol i'r cynllun.

 

Mae’r arian ychwanegol hwn yn tanlinellu ymrwymiad parhaol Llywodraeth y Cynulliad i fynd i’r afael â thlodi tanwydd a thorri ar allyriannau nwyon tŷ gwydr yng Nghymru.