Skip to content

Datganiad Ysgrifenedig - Cymunedau yn Gyntaf

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol

Yn ystod mis Mai gwneuthum Ddatganiad  ar Lafar ar ganlyniad yr archwiliad manwl o’r partneriaethau a aseswyd fel rhai a oedd yn ymddangos yn peri risg  uchel yn ariannol neu lywodraethol i Raglen Cymunedau yn Gyntaf.    Seiliwyd y datganiad ar archwiliadau unigol o bob un o 12 o bartneriaethau Cymunedau yn Gyntaf a’u Cyrff Derbyn Grant.

 

Fe ymrwymais i gyhoeddi'r datganiad cryno terfynol o’r archwiliadau unwaith yr oedd wedi ei gwblhau a gwnaf hynny heddiw ynghyd ag ymateb  y rheolwyr i’w argymhellion.

 

Bydd yr adroddiadau unigol ar bob un o’r Partneriaethau yn cael eu cyhoeddi yn y dyfodol agos.   Hoffwn ddiolch i bawb a gyfrannodd i’r gwaith manwl ar y rhaglen bellach yma o weithgarwch ymchwilio.

 

Yn gyffredinol mae’n ddymunol gweld fod yr adroddiad cryno  wedi adnabod nad oes pryderon difrifol na methiannau arwyddocaol o fewn y partneriaethau a dybiwyd i fod yn peri  risg uchel.  Mae’r adroddiad wedi datgan tystiolaeth glir fod unigolion, partneriaethau Cymunedau yn Gyntaf a Chyrff Derbyn Grant yn parhau i ddangos cryn ymrwymiad ac ymroddiad wrth gyflenwi rhaglenni a phrosiectau Cymunedau yn Gyntaf.     Lle mae hyn yn bod ac y maent yn gwarchod arian cyhoeddus yn dda ac yn cyflenwi yn dda i’w cymunedau lleol,  gallant fod yn sicr o dderbyn fy nghefnogaeth lawn.