Skip to content

Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adroddiad Ymchwil Gymdeithasol ‘Yr Angen a’r Galw am Dai yng Nghymru 2006 i 2026’

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Jocelyn Davies, y Dirprwy Weinidog dros Dai ac Adfywio

Heddiw, cyhoeddwyd adroddiad Ymchwil Gymdeithasol gan yr Athro Alan Holmans a Dr Sarah Monk o Adran Economi’r Tir ym Mhrifysgol Caergrawnt ar yr angen a’r galw am dai yng Nghymru.

 

Argymhellodd Adroddiad Essex ar Dai Fforddiadwy yng Nghymru, a gyhoeddwyd yn 2008, fod angen gwybodaeth gadarn a diweddar ar yr anghenion, y galw a’r cyflenwad tai er mwyn darparu sylfaen fwy sicr ar gyfer y broses o lunio polisïau tai cenedlaethol.  Mae’r adroddiad, a gomisynais y llynedd, yn darparu amcangyfrif o’r angen a’r galw am dai yng Nghymru tan 2026, yn ôl sector y farchnad a’r sector y tu allan i’r farchnad gan ddefnyddio amcanestyniadau aelwydydd Llywodraeth y Cynulliad 2006 fel sylfaen.  Mae’r sector y tu allan i’r farchnad y cyfeirir ati yn yr adroddiad yn cynnwys tai fforddiadwy a ddarperir gan gymdeithasau tai yn ogystal â thai a ddarperir gan y sector preifat i denantiaid sy’n derbyn budd-daliadau tai.