Skip to content

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar ‘Cymru Fyw’

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai

Heddiw, rwyf yn lansio'r ymgynghoriad ar ‘Cymru Fyw’, y fframwaith newydd ar gyfer rheoli amgylchedd, cefn gwlad a moroedd Cymru.

 

Yr amgylchedd naturiol yw ein system cynnal bywyd. Mae'n rhoi bwyd, tanwydd, aer a dŵr glân a chyfle hamdden i ni sy'n bwysig i ansawdd ein bywyd a'n heconomi.

 

Mae Cymru, fel pob gwlad arall yn y byd, wedi methu cyrraedd ei thargedau o ran bioamrywiaeth. Nod ‘Cymru Fyw’ yw darganfod pam rydyn ni wedi methu, ac mae'n amlinellu dull gweithredu newydd i sicrhau ein bod ni'n gwneud yn well yn y dyfodol.

 

Mae'r gwaith y mae'r Cenhedloedd Unedig wedi'i wneud yn ddiweddar wedi amlinellu gwerth rhyfeddol bioamrywiaeth ac ecosystemau i'r economi fyd-eang. Er enghraifft, mae'r UE yn amcangyfrif bod colli bioamrywiaeth yn costio tua €50 biliwn y flwyddyn i Ewrop ar hyn o bryd, ac mae'n awgrymu y gallwn ni ddisgwyl cael rhwng £10 a £100 yn ôl am bob punt rydyn ni'n ei buddsoddi yn ein hamgylchedd naturiol.

 

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod Datblygu Cynaliadwy yn ganolog i bopeth y mae'n ei wneud. Diben ‘Cymru Fyw’ yw sicrhau dull llawer mwy integredig o reoli ein hecosystemau. Mae'n rhoi lle canolog i werth hirdymor ein hecosystemau a'u gwasanaethau yn ein penderfyniadau, a'i nod yw sicrhau ein bod ni'n trin ein hamgylchedd naturiol â'r ystyriaeth a'r parch y mae'n deilwng ohonyn nhw.

 

Ar hyn o bryd, mae Cymru'n rheoli ei hamgylchedd naturiol mewn ffyrdd sy'n benodol i sector penodol neu sy'n canolbwyntio ar ddiogelu amodau presennol. Er bod y dull hwn wedi bod yn llwyddiannus i ryw raddau, rydym o'r farn mai dim ond hyn a hyn o lwyddiant y mae hynny'n gallu ei sicrhau.

 

Mae'r fframwaith yn amlinellu dull newydd o reoli'r amgylchedd naturiol, sy'n llawer mwy integredig ac yn canolbwyntio ar wella iechyd ecosystemau cyfan.

 

Y gobaith yw y bydd y dull newydd o reoli’r amgylchedd sydd wedi ei amlinellu yn ‘Cymru Fyw’, yn helpu Llywodraeth Cynulliad Cymru a'i phartneriaid i wneud y defnydd gorau o adnoddau Cymru ac y bydd yn sicrhau bod asedau naturiol Cymru'n cael eu cynnal a'u gwella.

 

Bydd y fframwaith hefyd yn helpu Cymru i ymdopi â'r heriau y mae'r newid yn yr hinsawdd yn eu creu, fel rhagor o achosion o lifogydd a phwysau ar gyflenwadau dŵr a chyflenwadau bwyd.

 

Mae ‘Cymru Fyw’ yn nodi nifer o gamau allweddol a fydd yn helpu i weithredu egwyddorion y fframwaith ar lawr gwlad.

 

Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Datblygu sail dystiolaeth gryfach mewn perthynas â’n hecosystemau fel bod gyda ni sail well ar gyfer gwneud penderfyniadau.
  • Sicrhau bod ein dibyniaeth ar yr amgylchedd naturiol a gwerth ecosystemau a'u gwasanaethau'n cael ei hadlewyrchu'n llawn yn ein penderfyniadau.
  • Adnewyddu ein dulliau rheoli a rheoleiddio.
  • Sicrhau bod gyda ni'r trefniadau gorau i gydweithio i wneud y fframwaith newydd yn llwyddiant.
  • Adolygu swyddogaethau a strwythur presennol ein hasiantaethau allweddol, sef Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru, er mwyn sicrhau eu bod yn hwyluso dull gweithredu integredig a chynaliadwy.

Daw'r ymgynghoriad i ben ar 31 Rhagfyr 2010