Skip to content

Datganiad Ysgrifenedig - Ynghylch Lansio Canlyniadau Cyflawni ar gyfer Cymdeithasau Tai yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Jocelyn Davies, y Dirprwy Weinidog dros Dai ac Adfywio

Hoffwn dynnu sylw Aelodau at y ddogfen ‘Canlyniadau Cyflawni: Datblygu Fframwaith Rheoleiddio Modern ar gyfer Cymdeithasau Tai yng Nghymru’ a lansiwyd gen i yn ddiweddar.

 

Yn y dull newydd hwn o reoleiddio Cymdeithasau Tai, bydd yn ofynnol i’r Cymdeithasau gynnal Hunanasesiad trylwyr bob blwyddyn er mwyn archwilio’u trefniadau llywodraethu, eu hyfywedd ariannol a’u dulliau o gyflenwi gwasanaethau. Bydd disgwyl i Fwrdd y Gymdeithas Tai drefnu’r hunanasesiad, gan ganolbwyntio’n fanwl ar y canlyniadau i denantiaid a defnyddwyr eraill y gwasanaethau. Disgwylir hefyd i’r cymdeithasau gyflwyno tystiolaeth o’u casgliadau yn effeithiol a rhoi’r dystiolaeth honno ar gael i’r Rheoleiddiwr.

 

Er mwyn darparu fframwaith ar gyfer yr Hunanasesiad hwn, rydym wedi paratoi cyfres o Ganlyniadau Cyflawni, sef casgliad o amcanion heriol y gall y Cymdeithasau Tai eu defnyddio fel meini prawf wrth gynnal eu hunanasesiad. Bydd y rhain o gymorth i’r cymdeithasau tai reoli eu sefydliad ac ysgogi gwelliant yn lleol.

 

Er bod setiau tebyg o ganlyniadau cyflawni ar gael i ddarparwyr tai cymdeithasol mewn rhannau eraill o’r DU, mae’r canlyniadau cyflawni hyn wedi’u teilwra’n arbennig i Gymru, gan adlewyrchu ei chyd-destun polisi unigryw a’r amgylchiadau sectorol. Maent yn canolbwyntio’n bwrpasol ar y tenant ac mae modd eu defnyddio i ddiwallu anghenion lleol. Yn fras, gellir rhannu’r canlyniadau yn ddwy set:

  • Llywodraethu a Chyllid
  • Gwasanaethau Landlordiaid

Mae’r set gyntaf yn ymwneud â’r modd y caiff gweithgareddau eu cefnogi a’u cynnal, a dylai fod yn fodel sylfaenol ar gyfer ymddygiad landlordiaid a’r ffordd y byddant yn cynnal eu busnes. Bydd y Canlyniadau Gwasanaethau Landlordiaid yn sicrhau dull effeithiol o gyflawni gweithgarwch megis rheoli tai, cynnal a chadw eiddo a datblygu eiddo.

 

Wrth baratoi’r Canlyniadau Cyflawni, buom yn ymgynghori’n helaeth â’r sector, gan gynnwys tenantiaid, yn unol â’r dull cydweithredol yr wyf i wedi’i fabwysiadu drwy Raglen Essex. Rwy’n falch ein bod wedi gallu brandio’r canlyniadau hyn ar y cyd â Cartrefi Cymunedol Cymru. Rydym hefyd wrthi’n trafod â llywodraeth leol ynghylch y posibilrwydd o gael awdurdodau i gymhwyso’r canlyniadau cyflawni hyn yn wirfoddol wrth gynllunio’u gwasanaethau cymorth tai.

 

Bydd gweithredu’r Canlyniadau Cyflawni hyn o 2010/11 ymlaen yn elfen hollbwysig o’n dull newydd o reoleiddio Hunanasesu, ac yn sicrhau bod y sector a’r fframwaith polisi ategol yn parhau’n ddynamig. Byddwn yn adolygu’r Canlyniadau Cyflawni hyn yn barhaus er mwyn sicrhau eu bod yn briodol ac yn effeithiol i ddiwallu’r anghenion tai yng Nghymru.