Skip to content

Datganiad Ysgrifenedig - Gweithio gyda’n gilydd i leihau niwed - adroddiad blynyddol ar gamddefnyddio sylweddau – 2010

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae'n bleser gennyf gyflwyno'r Adroddiad Cynnydd Blynyddol ar Gamddefnyddio Sylweddau fel y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

Y llynedd, pan ddychwelodd y prif gyfrifoldeb am yr agenda camddefnyddio sylweddau ataf i fel y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, roeddwn am sicrhau y byddai'r trefniadau ar gyfer y Byrddau Iechyd Lleol newydd yn eu galluogi i chwarae rhan lawn yn y gwaith o fynd i'r afael â'r agenda hon.  Nodais mai fy amcan allweddol oedd cryfhau rôl arwain cyrff y GIG ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn yr agenda camddefnyddio sylweddau a'u cysylltiadau ag Awdurdodau Cyfrifol eraill y Partneriaethau Diogelwch Cymunedol, sy'n parhau i fod â chyfrifoldeb statudol am fynd i'r afael â chamddefnyddio sylweddau yn lleol.  Rwy'n falch o weld y cynnydd a wnaed gan y partneriaid i gyflawni hyn.  Sefydlwyd y Byrddau Cynllunio Ardal Camddefnyddio Sylweddau newydd ym mhob un o'r saith ardal Bwrdd Iechyd ac mae cynlluniau gwaith wedi'u blaenoriaethu ar waith.  Rwy'n arbennig o falch bod gan ddefnyddwyr gwasanaethau lais ar bob un o'r Byrddau Allweddol hyn. 

 

Dywedais y llynedd, ac yn wir dywedais yn y gorffennol, fod hon yn agenda heriol ac yn un lle na fyddwn byth yn gallu ticio blwch yn dweud "cyflawnwyd y gwaith i gyd".  Fodd bynnag, ni ddylem golli golwg o'r cynnydd sylweddol a wnaed, y ceir tystiolaeth glir ohono yn yr adroddiad hwn ac adroddiadau blaenorol.     Yn yr adroddiad hwn rydym yn dangos y cynnydd a wnaed o ran tri o'r ymrwymiadau a geir yn y ddogfen Cymru'n Un, ein hagenda ar gyfer gwella ansawdd bywyd dinasyddion Cymru, yn enwedig y rhai sy'n fwyaf agored i niwed ac sydd fwyaf difreintiedig.

  • Gwnaethom ymrwymiad i ddarparu mwy o wasanaethau cwnsela.  Rydym wedi gwneud hynny drwy fuddsoddi yn y gwaith o hyfforddi ein gweithlu camddefnyddio sylweddau i wella'i sgiliau.
  • Dywedasom y byddem yn ystyried y cynlluniau peilot lleihau niwed a gynhelir yn Lloegr.  Mae ein corff arbenigol, y Panel Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau, wedi ystyried hyn ac mae eu cyngor wedi'i gynnwys yn yr adroddiad hwn.
  • Gwnaethom hefyd ymrwymo i ddarparu mwy o leoedd adsefydlu preswyl.  Unwaith eto, rydym wedi cyflawni hyn drwy fuddsoddi o flwyddyn i flwyddyn sydd wedi golygu bod 277 yn fwy o bobl wedi defnyddio'r gwasanaethau hyn.

Mae'n amlwg bod Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyflawni ein nod o ran mynd i'r afael â'r agenda gymhleth hon. O flwyddyn i flwyddyn, rydym wedi buddsoddi'n sylweddol i gynyddu mynediad i wasanaethau ac rydym wedi datblygu a chefnogi ystod o fentrau mawr i wella ansawdd y gwasanaethau hynny.   

 

Mae ein partneriaid wedi gweithio'n galed ac rydym wedi cyflawni cryn dipyn mewn amser byr iawn.   Mae llawer o'r materion y mae angen mynd i'r afael â hwy bellach yn faterion lleol, megis cyfraddau rhoi'r gorau i driniaeth ac amseroedd aros.  Pan fydd unigolion yn cael triniaeth ac yn dal ati - mae'n gweithio.  Mae'r canfyddiadau sy'n deillio o'n mesur Effeithiolrwydd Triniaeth yn cadarnhau hyn.   Felly, mae'n hanfodol bod Partneriaethau Diogelwch Cymunedol yn cydweithio'n effeithiol â'i gilydd ac â phartneriaethau eraill er mwyn mynd i'r afael â'r materion hyn fel mater o flaenoriaeth a sicrhau bod yr holl arian a fuddsoddir yn cael ei dargedu'n briodol a bod gwasanaethau wedi'u cynllunio i annog unigolion i gael triniaeth ac i ddal ati.    

 

O'n rhan ni, byddwn yn parhau i bwyso ar Lywodraeth y DU i atgyfnerthu'r fframwaith deddfwriaethol o ran prisiau ac argaeledd alcohol.  Byddwn hefyd yn parhau i gefnogi partneriaid i wynebu'r heriau o'u blaenau o ran cynnal ein cyflawniadau a datblygu arnynt er mwyn help rhai o'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymuned.