Skip to content

Datganiad Ysgrifenedig - Y Rhagolygon ar gyfer Incwm i’r Sector Addysg Uwch yng Nghymru o 2011 – 2012 tan 2016 - 2017

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes

Yn fy natganiad i’r Cynulliad Cenedlaethol ar 30 Tachwedd, cyhoeddais ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i benderfyniad Llywodraeth y DU i gynyddu ffioedd dysgu mewn sefydliadau addysg uwch yn Lloegr.

 

Fel yr amlinellais yn fy natganiad, mae gan Lywodraeth y Cynulliad gyfrifoldeb i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru, waeth ble maent yn dewis astudio. Hefyd mae gennym gyfrifoldeb i sicrhau bod Cymru’n elwa, yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol ar fuddsoddiad Llywodraeth y Cynulliad mewn addysg uwch yng Nghymru. Yn Er Mwyn Ein Dyfodol, amlinellwyd ein hamcanion ar gyfer addysg uwch. Nodwyd y byddem yn adeiladu dyfodol addysg uwch ar seiliau cadarn cyfiawnder cymdeithasol a chefnogi economi ffyniannus.

 

Mae’n hymateb i’r cynnydd mewn ffioedd dysgu yn Lloegr yn golygu y gallwn barhau i roi cymhorthdal cyhoeddus sylweddol i’r sector addysg uwch yng Nghymru, gan barhau i roi cymhorthdal i addysg uwch myfyrwyr sy’n hanu o Gymru.

 

Er mwyn talu am y cynnydd mewn cymorth ffioedd i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru, cyhoeddais y byddem yn brigdorri tua 35% o grant addysgu CCAUC ac y byddai incwm sefydliadau addysg uwch Cymru tua’r un fath mewn termau real yn 2016-17 ag yn 2012-13.

 

Rwy’n teimlo y byddai o werth i aelodau’r Cynulliad weld y ffigurau sy’n sail i’n model.

 

Mae’r tablau a’r siartiau canlynol yn amcangyfrif y rhagolygon diweddaraf ar gyfer yr incwm i’r sector addysg uwch yng Nghymru rhwng 2011-2012 a 2016-2017. Mae’r dadansoddiad hwn yn gwneud nifer o ragdybiaethau modelu, a chan gydnabod y risgiau ynghylch y rhain, yn rhoi syniad o effaith y dull gweithredu arfaethedig ar incwm y sector addysg uwch yn ei gyfanrwydd (ac eithrio unrhyw newidiadau i ffioedd a chostau rhan amser).

 

Mae’r dadansoddiad yn rhagamcanu o waelodlin data cofnodion ariannol yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch 2008/09, ynghyd â rhagolygon Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer y grantiau. Caiff incwm ychwanegol yn sgil cynnydd mewn ffioedd amser llawn ei amcangyfrif drwy ragamcanu niferoedd y myfyrwyr a thybio mai £7,000 fydd y ffioedd ar gyfartaledd i fyfyrwyr newydd 2012, gyda chynnydd mewn chwyddiant yn dilyn. Heblaw am grant y corff ariannu a ffioedd i fyfyrwyr amser llawn, y dybiaeth yw bod ffynonellau eraill o incwm fel incwm ymchwil yn gyson dros amser, mewn termau real.

Mae tabl 1, yn y ddatganiad sydd wedi atodi, yn dangos y rhagolygon ar gyfer 2011-12 i 2016-17.

Dangosir y data yn nhabl 1 yn siart 1, sydd yn y ddatganiad wedi atodi, yna siart 2 sy’n dangos yr un wybodaeth mewn termau real gyda phrisiau 2011-12. 

Byddwn yn fodlon gwneud datganiad llafar cyn gynted â phosibl yn y sesiwn newydd os yw Aelodau’r Cynulliad am i mi wneud hynny.