Skip to content

Datganiad Ysgrifenedig - Cyngor Adnewyddu’r Economi – trefniadau gweithio newydd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Carwyn Jones, y Brif Weinidog

Rwy’n falch o hysbysu’r Aelodau o gynigion i sicrhau trafodaethau parhaus, strategol trwy Gyngor Adnewyddu’r Economi, a elwid yn y gorffennol yn Y Cyngor Partneriaeth Busnes (BPC).   

 

Mae’r enw newydd y cam pwysig cyntaf tuag at ailfywiogi gwaith y Cyngor, tynnu ar arferion gorau sydd wedi’u dysgu o Uwchgynadleddau Economaidd, a chysylltu ei waith â’r dull polisi a amlinellir yn ein dogfen, “Adnewyddu’r Economi: cyfeiriad newydd”.  Ar ddiwedd yr Uwchgynadleddau Economaidd, roedd pob plaid yn cytuno y dylem wneud mwy na dim ond aildrefnu’r Cyngor Partneriaeth Busnes blaenorol, ond gosod y sylfeini ar gyfer trafodaethau gwell, mwy effeithlon.    

 

Mae Cyngor Adnewyddu’r Economi yn ddechrau newydd.  Bydd yn sicrhau bod lleisiau’r cyflogwr a’r gweithiwr yn cael eu clywed yng nghalon Llywodraeth Cynulliad Cymru, ac yn helpu i lywio’n polisïau. 

 

Fel y cofia’r Aelodau, golygodd ddechrau’r dirywiad economaidd byd-eang fod yr Uwchgynadleddau Economaidd wedi cymeryd lle y Cyngor Partneriaeth Busnes dros dro.  Roedd y trefniadau hyn yn sicrhau ein bod yn cyflawni dros Gymru, ac roeddynt o gymorth inni gefnogi ein cymunedau a’n busnesau yn ystod y dirywiad. 

 

Cawsom wersi gwerthfawr yn yr Uwchgynadleddau Economaidd. Yn benodol, rydym yn awyddus i fabwysiadu natur cyfarfodydd cyntaf yr Uwchgynadleddau, o fod yn seiliedig ar weithredu.  Rydym am i Gyngor Adnewyddu’r Economi gynnig trafodaethau strategol ar lefel uchel i helpu i lywio polisïau. 

 

Cynhelir cyfarfod cyntaf Cyngor Adnewyddu’r Economi ar 1 Rhagfyr, o dan fy nghadeiryddiaeth i fel Prif Weinidog, gyda’r Dirprwy Brif Weinidog yn cymeryd rhan.  Bydd Gweinidogion eraill yn bresennol o bryd i’w gilydd, pan fydd materion sy’n berthnasol i’w portffolios hwy yn uniongyrchol ar yr agenda.  Er enghraifft, bydd y Gweinidog Busnes a’r Gyllideb yn bresennol yn y cyfarfod ar 1 Rhagfyr, i roi’r newyddion diweddaraf inni ar Gyllideb Llywodraeth y Cynulliad.  

 

Bydd gwaith y Cyngor yn canolbwyntio ar faterion strategol o bwys i’r economi a byd busnes.  Bydd gweithgor o swyddogion yn cynorthwyo’r Cyngor, er mwyn cyflawni’r camau y cytunwyd arnynt.  Byddaf yn trafod aelodaeth, amlder y cyfarfodydd a threfniadau gweithio eraill yn fanylach gyda’r Cyngor ar 1 Rhagfyr. 

 

Rydym wedi ymrwymo i drafodaethau effeithlon i’n helpu i ddatblygu’r polisïau economaidd a chymdeithasol mwyaf effeithlon i Gymru.  Trwy ddarparu fforwm ar gyfer ystod o leisiau cynrychiadol ac arbenigol, bydd Cyngor Adnewyddu’r Economi yn ein helpu i wneud hyn.