Skip to content

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfodol y Rhwydwaith Technium

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Lesley Griffiths, y Dirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesi a Sgiliau

Fel rhan o sicrhau’r gwerth gorau posibl am arian ar draws fy mhortffolio, mae adolygiad wedi’i gynnal o berfformiad y rhwydwaith Technium. Mae pryderon am y ffaith bod perfformiad y rhwydwaith Technium yn amrywio, er ei fod yn cynnig adeiladau a chyfleusterau sy’n ased gwerthfawr i Gymru.

Rydym bellach mewn sefyllfa i amlinellu’n penderfyniad ar ddyfodol y rhwydwaith. Codwyd y cyntaf o’r adeiladau hyn gan Awdurdod Datblygu Cymru yn 2001, ac maent yn cynnig swyddfeydd a gwasanaethau cymorth i gwmnïau newydd. Canfu’r adolygiad nad yw rhai o’r cyfleusterau wedi bod yn cynnig y gwerth am arian na’r allbynnau disgwyliedig.

Mae 10 Technium ar draws Cymru. Bydd pedwar adeilad yn cael eu cadw i gefnogi deori busnesau a chwmnïau newydd. Ni fydd yr adeiladau eraill bellach yn rhan o’r rhwydwaith Technium.

Rydym yn rhoi sicrwydd i’r tenantiaid presennol na fyddwn yn eu hamddifadu. Byddant yn cael cefnogaeth lawn drwy gydol y broses hon a byddwn yn cadw at ein cyfrifoldebau drwy ddod o hyd i swyddfeydd gwahanol iddynt os bydd angen.

Yn ‘Adnewyddu’r Economi: cyfeiriad newydd’ amlinellwyd ein gweledigaeth o greu’r amgylchiadau gorau i alluogi’r sector preifat i dyfu a chreu swyddi. Rydym wedi bwrw golwg ar holl wariant Adran yr Economi a Thrafnidiaeth i sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar fynd i’r afael â materion systemig eang o fewn economi Cymru. Bellach byddwn yn canolbwyntio ar fuddsoddi mewn seilwaith, ymchwil a datblygu a gwella’r amgylchiadau i fusnesau.

Roedd newid y ffordd rydym yn cynnig cymorth economaidd yn cynnwys dadansoddi’r rhwydwaith Technium yn drylwyr. Byddwn yn canolbwyntio ar nifer fechan o sectorau economaidd gwerth uchel, a bydd y Techniums y byddwn yn eu cadw yn rhan o hyn. Maent wedi bod yn perfformio’n dda a byddant yn parhau i gynnig cymorth deori i gwmnïau newydd sy’n tyfu.

Bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru’n ystyried yr opsiynau sydd ar gael i’r rheini fydd yn gadael y rhwydwaith.

Dyma’r Techniums fydd yn aros yn y rhwydwaith:

  • Technium Digidol Prifysgol Abertawe;
  • Technium OpTIC, Llanelwy;
  • Technium Springboard, Cwmbrân;
  • Technium 1 a 2 yn Abertawe.

Y rheini sy’n gadael yw:

  • Technium Aberystwyth;
  • Technium Technolegau Cynaliadwy Baglan;
  • Technium CAST Bangor;
  • Technium Penfro;
  • Technium Peirianneg Perfformiad Llanelli;
  • Technium Digidol @ Sony.