Skip to content

Datganiadau'r Cabinet 2010

Gall Datganiad Cabinet gael ei wneud gan unrhyw aelod o Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Datganiad Ysgrifenedig - Uwchgynhadledd cancún ar y newid yn yr hinsawdd

23/12/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Datganiad Ysgrifenedig - Tywydd difrifol - halen

23/12/10
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfnod y refferendwm

16/12/10
Carwyn Jones, y Brif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Rhagolygon ar gyfer Incwm i’r Sector Addysg Uwch yng Nghymru o 2011 – 2012 tan 2016 - 2017

15/12/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Memorandwn Cyd-ddealltwriaeth rhwng Gweinidogion Cymru a’r Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (Ofwat)

14/12/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Mesur Lleoliaeth

14/12/10
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth LeolJ Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai Jocelyn Davies, y Dirprwy Weinidog dros Dai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Strategaeth iaith: ymgynghoriad

13/12/10
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Setliad Dros Dro’r yr Heddlu 2011-12

13/12/10
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Hynt y Gwaith o Wella Gwasanaethau Newyddenedigol

10/12/10
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru Datblygiadau’r Fframwaith Polisi

09/12/10
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Addysg Gerdd ar gyfer dysgwyr 3-19

09/12/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Llafar - Y Mesur Arfaethedig Ynghylch Addysg (Cymru)

08/12/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru – Adolygu Trefniadau Etholiadol

08/12/10
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lansio Cymru Ddigidol

07/12/10
Lesley Griffiths, y Dirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesi a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ar raglen ryngwladol asesu myfyrwyr (PISA) 2009

07/12/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyraniadau Refeniw 2010-11

06/12/10
Jane Hutt, y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Mesur arfaethedig ynghylch Addysg (Cymru)

06/12/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gwasanaethau Orthopedig

03/12/10
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gronfa Ymddiriedolaeth Plant

03/12/10
Huw Lewis, y Dirprwy Weinidog dros Blant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cydweithredu rhwng cynghorau Ynys Môn a Gwynedd

03/12/10
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datblygu ReAct II

02/12/10
Lesley Griffiths, y Dirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesi a Sgiliau
 

Datganiad Llafar - Ganolfannau Strategaeth Addysg Uwch

30/11/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Llafar - Y Comisiwn Annibynnol ar Wasanaethau Cymdeithasol

30/11/10
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi amcangyfrifon ynghylch tlodi tanwydd

26/11/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Datganiad Llafar - Ganolfannau Busnes Technium

23/11/10
Lesley Griffiths, y Dirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesi a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ceisiadau am Fynediad i Gynllun Glastir yn 2012

23/11/10
Elin Jones, Y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad Arolygu CAFCASS CYMRU

23/11/10
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Mesur Arfaethedig ynghylch Tai (Cymru)

23/11/10
Jocelyn Davies, y Dirprwy Weinidog dros Dai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y trefniadau i ariannu anghenion dysgu ychwanegol ôl-16 mewn ysgolion ac addysg bellach yn y dyfodol

23/11/10
Leighton Andrews, y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Provisional Local Government Revenue Settlement 2011-12

23/11/10
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyraniadau Cyfalaf 2010-11

22/11/10
Jane Hutt, y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad Deddfwriaethol ar gyfer Mesur Arfaethedig Tai (Cymru)

22/11/10
Jocelyn Davies, y Dirprwy Weinidog dros Dai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adroddiad Terfynol yr Adolygiad o’r Rhaglen Cefnogi Pobl yng Nghymru

19/11/10
Jocelyn Davies, y Dirprwy Weinidog dros Dai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Dyfodol y Rhwydwaith Technium

18/11/10
Lesley Griffiths, y Dirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesi a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol ar Roi Organau a Meinwe

17/11/10
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Gweithio gyda’n gilydd i leihau niwed - adroddiad blynyddol ar gamddefnyddio sylweddau – 2010

17/11/10
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad am ymweliad â Dwyrain Uganda

17/11/10
John Griffiths, Y Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Ddrafft 2011-2012

17/11/10
Jane Hutt, y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb
 

Datganiad Llafar - Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i’r Adroddiad ar yr Adolygiad o’r Tribiwnlysoedd sy’n Gweithredu yng Nghymru

16/11/10
John Griffiths, Y Cwnsler Cyffredinol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ar ryddfreinio tramor gan Brifysgol Cymru

16/11/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Uchelgeisiau i'r Dyfodol: Datblygu gwasanaethau gyrfaoedd yng Nghymru

16/11/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyngor Adnewyddu’r Economi – trefniadau gweithio newydd

15/11/10
Carwyn Jones, y Brif Weinidog
 

Datganiad Llafar - Y Cynnydd tuag at Wireddu’r Datganiad o Uchelgais ar yr Amgylchedd Hanesyddol

09/11/10
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Lleol, Rhanbarthol neu Genedlaethol? Gweithio i ddarparu gwasanaethau’n well ar draws llywodraeth leol

03/11/10
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Bwrdd Cynghori Cymru Ddigidol

01/11/10
Lesley Griffiths, y Dirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesi a Sgiliau
 

Datganiad Ysgrifenedig - Rheoliadau Codi Tâl am Fagiau Siopa Untro (Cymru) 2010

01/11/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y diweddaraf ar hynt y Cynllun Gweithredu a luniwyd mewn ymateb i'r Adolygiad Cenedlaethol o Ymddygiad a Phresenoldeb (nbar)

01/11/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y mesur cyfrifoldeb am gyllidebau ac archwilio cenedlaethol

22/10/10
Jane Hutt, y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyfarfod Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd 7 / 8 Hydref

22/10/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad Llywodraeth y du o Wariant ar 20 Hydref 2010

21/10/10
Jane Hutt, y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb
 

Datganiad Ysgrifenedig - YYr Adolygiad o Wariant – Goblygiadau i reilffyrdd

21/10/10
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Diweddariad ar y refferendwm

21/10/10
Carwyn Jones, y Brif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adolygiad o’r ddarpariaeth Orthodontig yng Nghymru a threialu modelau newydd o ofal deintyddol

20/10/10
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Taith Cymunedau'n Cyfrif

19/10/10
Jane Hutt, y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb
 

Datganiad Llafar - Strategaeth ar y Newid yn yr Hinsawdd

19/10/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Datganiad Ysgrifenedig - Y Coleg Technegol Amddiffyn

19/10/10
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Gwasanaethau Cymdeithasol Plant yn Abertawe

19/10/10
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Llafar - Ardaloedd y Fframwaith Adfywio

19/10/10
Jocelyn Davies, y Dirprwy Weinidog dros Dai ac Adfywio
 

Datganiad Llafar - Gemau’r Gymanwlad 2010

19/10/10
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynnydd o ran rhoi ar waith argymhellion yr ymchwiliad e.coli

19/10/10
Carwyn Jones, y Brif Weinidog
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ynni’r llanw ar afon hafren

18/10/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Datganiad Ysgriefenedig - Diwrnod Gwrth-Gaethwasiaeth

18/10/10
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol a Gwenda Thomas, Y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio

18/10/10
Jocelyn Davies, y Dirprwy Weinidog dros Dai ac Adfywio
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Tocynnau Trên Rhatach 2010/2011

14/10/10
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Grŵp Gorchwyl a Gorffen Sefydlu Strwythur y Gwasanaethau Addysg

14/10/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Datganiad ar yr adolygiad o adnoddau rheng flaen - Ymatebion i lythyr ‘Her yr Haf’

13/10/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Llafar - Cwpan Ryder 2010

13/10/10
Carwyn Jones, y Brif Weinidog
 

Datganiad Llafar - Strategaeth Addysg Uwch

12/10/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Llafar - Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i ymgynghoriad y Swyddfa Gartref ar y Mesur Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol

12/10/10
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Penodiadau i Banel y Sector Diwydiannau Creadigol

11/10/10
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cydwasanaethau

06/10/10
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyhoeddi’r Strategaeth Newid yn yr Hinsawdd a’r Cynlluniau Cyflawni

06/10/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Datganiad Ysgrifenedig - Arfaethedig Mesur Addysg (Cymru)

05/10/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ynghylch Lansio Canlyniadau Cyflawni ar gyfer Cymdeithasau Tai yng Nghymru

01/10/10
Jocelyn Davies, y Dirprwy Weinidog dros Dai ac Adfywio
 

Datganiad Llafar - Rhaglen Effeithlonrwydd ac Arloesi

28/09/10
Jane Hutt, y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb
 

Datganiad Llafar - Eich gwasanaethau, eich llais

28/09/10
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Llafar - S4C

22/09/10
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Datganiad Llafar - Datganiad Deddfwriaethol ar gyfer y Mesur Arfaethedig ynghylch Diogelwch ar Gludiant i Ddysgwyr (Cymru)

21/09/10
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Llafar - Lansio ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch fersiwn ddrafft Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011

21/09/10
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cynllun Datblygu Cynaliadwy

20/09/10
Elin Jones, Y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Y Mesur arfaethedig ynghylch Diogelwch ar Gludiant i Ddysgwyr (Cymru)

20/09/10
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad ar Ddatganoli Cyfiawnder Ieuenctid gan yr Athro Rod Morgan

20/09/10
Huw Lewis, y Dirprwy Weinidog dros Blant
 

Datganiad Ysgrifenedig - Ymgynghoriad ar ‘Cymru Fyw’

15/09/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Datganiad Ysgrifenedig - Polisi Dŵr yng Nghymru

26/08/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Cynllun Datblygu Cynaliadwy

22/07/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Y Cynllun Cymorth i Newydd-ddyfodiaid

20/07/10
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Lansio’r ymgynghoriad ar y Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru

16/07/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Adroddiad ar gyfarfod 28 Mehefin Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

16/07/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Y Strategaeth Ffermio, Bwyd a Chefn Gwlad a Chyhoeddiad yr Adroddiad ar Gynnydd Blynyddol

16/07/10
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Newidiadau i gynllun lwfans cynhaliaeth addysg Cymru

15/07/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Datganiad Ysgrifenedig - Adroddiad y Panel Adolygu Ymchwil a Datblygu

14/07/10
Lesley Griffiths, y Dirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesi a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Pwyllgor Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus Cymru

14/07/10
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Ysgrifenedig - Y Rhaglen Dileu TB

14/07/10
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Adroddiad Blynyddol 2009/2010 y Cynllun Partneriaeth Llywodraeth Leol

14/07/10
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Llafar - Nifer y Myfyrwyr sydd mewn Addysg Uwch yng Nghymru

14/07/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Ysgrifenedig - Aelodau Grŵp Gorchwyl a Gorffen yr Adolygiad o Addysg Uwch yng Nghymru

14/07/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Llafar - Wariant yn ystod y Flwyddyn

13/07/10
Jane Hutt, y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb
 

Llafar - Y Mesur Arfaethedig ynghylch Llywodraeth Leol (Cymru)

13/07/10
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Cau Ysgolion mewn Tywydd Gwael

13/07/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Llafar - Raglen Ddeddfwriaethol Llywodraeth Cynulliad Cymru 2010-11

13/07/10
Carwyn Jones, y Brif Weinidog
 

Ysgrifenedig - Cyfarfod â Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd

13/07/10
Carwyn Jones, y Brif Weinidog
 

Ysgrifenedig - Mesur Llywodraeth Leol (Cymru)

12/07/10
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Adroddiad Blynyddol Iaith Pawb a’r Cynllun Iaith Gymraeg 2009-10

12/07/10
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Arwain y ffordd i gartrefi gwyrddach sy’n rhatach eu rhedeg

09/07/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Yr Adolygiad o Lywodraethu Addysg Bellach yng Nghymru

09/07/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adroddiad Ymchwil Gymdeithasol ‘Yr Angen a’r Galw am Dai yng Nghymru 2006 i 2026’

08/07/10
Jocelyn Davies, y Dirprwy Weinidog dros Dai ac Adfywio
 

Ysgrifenedig - Bridio Cŵn yng Nghymru

07/07/10
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Opsiynau Cyflenwi Amgylcheddol

06/07/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Cyhoeddi adroddiad terfynol Comisiwn Holtham

06/07/10
Jane Hutt, y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb
 

Ysgrifenedig - Graddau Sylfaen

06/07/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i'r ymarfer ymgynghori ynghylch Craffu a Strwythurau Gwleidyddol

06/07/10
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Cyhoeddi Adnewyddu'r Economi: Cyfeiriad Newydd

05/07/10
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Ysgrifenedig - Phytophthora ramorum (Marwolaeth Sydyn y Deri)

30/06/10
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cymunedau yn Gyntaf

30/06/10
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Yr Adolygiad Cyfiawnder Teuluol

30/06/10
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Bwrdd Effeithlonrwydd ac Arloesi

29/06/10
Jane Hutt, y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb
 

Llafar - Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion

29/06/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Ysgrifenedig - Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Dai a Llywodraeth Leol

29/06/10
Jocelyn Davies, y Dirprwy Weinidog dros Dai ac Adfywio
 

Ysgrifenedig - Adolygiad o Fuddsoddiadau gan Gyngor Celfyddydau Cymru

29/06/10
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Datganiad Ysgrifenedig - Cyllideb Llywodraeth y DU ar 22 Mehefin 2010

23/06/10
Jane Hutt, y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb
 

Ysgrifenedig - Adroddiad ar Ddefnydd Tir a Newid Hinsawdd

23/06/10
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Llafar - Y Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol Drafft ynghylch Tai Cynaliadwy

23/06/10
Jocelyn Davies, y Dirprwy Weinidog dros Dai ac Adfywio
 

Llafar - Wella Argaeledd Meddyginiaethau i Gleifion yng Nghymru

22/06/10
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Cyhoeddi’r ymatebion i’r Ymgynghoriad ar Gynigion Rheoli Cydfodolaeth Cnydau GM, Confensiynol ac Organig yng Nghymru

22/06/10
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Llafar - Gyn-filwyr ac Aelodau o’r Lluoedd Arfog yng Nghymru sy’n Gwasanaethu ar Hyn o Bryd

22/06/10
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Y Gyllideb Atodol 2010-11

21/06/10
Jane Hutt, y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb
 

Yesgrifenedig - Cynnig gan gyngor caerdydd i ostwng nifer y lleoedd yn ysgol uwchradd yr eglwys newydd

21/06/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Ysgrifenedig - Perfformiad Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

18/06/10
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Uchelgais y Gweinidog ar gyfer Adfywio yng Nghymru

16/06/10
Jocelyn Davies, y Dirprwy Weinidog dros Dai ac Adfywio
 

Ysgrifenedig - Strategaeth Amgueddfeydd Cymru

16/06/10
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Llafar - Mesur Arfaethedig ynghylch Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru)

15/06/10
Huw Lewis, y Dirprwy Weinidog dros Blant
 

Llafar - Ad-drefnu Ysgolion

15/06/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Ysgrifenedig - Mesur Arfaethedig ynghylch Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru)

14/06/10
Huw Lewis, y Dirprwy Weinidog dros Blant
 

Ysgrifenedig - Cynllun Achub Morgeisi

10/06/10
Jocelyn Davies, y Dirprwy Weinidog dros Dai ac Adfywio
 

Ysgrifenedig - Yr Adolygiad o Gyflenwi Cyllid Myfyrwyr yng Nghymru

09/06/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Ysgrifenedig - Cynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy

08/06/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Llafar - Cynllun Gweithredu Strategol Cymru ar gyfer Anhwylderau'r. Sbectrwm Awtistig (ASD)

08/06/10
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Sicrhau Casgliad Llyfrau Prin Caerdydd ar gyfer y Genedl

08/06/10
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Llafar - Nofio am Ddim

08/06/10
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Nofio am Ddim

07/06/10
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Yr Adolygiad o Lywodraethu Addysg Uwch yng Nghymru

27/05/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Llafar - Ofal Ysbrydol yn y GIG yng Nghymru

25/05/10
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Datganiad gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ar Doriadau Gwariant Llywodraeth y DU

25/05/10
Jane Hutt, y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb
 

Llafar - Gymunedau yn Gyntaf

25/05/10
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Llafar - Y Cynllun Bwrsariaeth Cenedlaethol

25/05/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Ysgrifenedig - Yr Adolygiad o Lywodraethu Addysg Uwch yng Nghymru

25/05/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Ysgrifenedig - Diweddariad ar y refferendwm

20/05/10
Carwyn Jones, y Brif Weinidog
 

Llafar - Adolygu Cost Gweinyddu’r System Addysg

18/05/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Llafar - Gyfnod Newydd Gweithgareddau Marchnata Croeso Cymru

18/05/10
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Llafar - Y Diwydiant Cyhoeddi Cymraeg

18/05/10
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Rhaglen arbed

17/05/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Canlyniad yr Adolygiad o Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus, Rheoli Perfformiad a Safonau Proffesiynol

13/05/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i adroddiad Panel Arbenigol Comisiwn Cynghorwyr Cymru “At ein gwasanaeth?”

12/05/10
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Llafar - Datganiad am y Cynllun Demensia

11/05/10
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Ymateb i Argymhellion Hargreaves ynglŷn â Chymru Ddigidol

11/05/10
Lesley Griffiths, y Dirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesi a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Strategaeth Tlodi Plant Cymru a'r Cynllun Cyflawni

11/05/10
Huw Lewis, y Dirprwy Weinidog dros Blant
 

Ysgrifenedig - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Pryderon, Cwynion a Threfniadau Unioni Cam) (Cymru) Drafft 2010

06/05/10
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Gorchymyn TB (Cymru) 2010

04/05/10
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Bwrdd Effeithlonrwydd ac Arloesi Cymru

29/04/10
Jane Hutt, y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb
 

Ysgrifenedig - Y diweddaraf am wasanaethau arennol

28/04/10
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Academi Wyddoniaeth Genedlaethol

28/04/10
Lesley Griffiths, y Dirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesi a Sgiliau
 

Ysgrifenedig - Adroddiad Grŵp Adolygu Annibynnol Coleg Harlech

28/04/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Ysgrifenedig - Cyd-gynllun Gweithredol i Gymru

27/04/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Ysgrifenedig - Gofal lliniarol a gofal diwedd bywyd – dyrannu cyllid canolog 2010-11

27/04/10
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Adolygiad o Dribiwnlysoedd sy'n Gweithredu yng Nghymru

27/04/10
John Griffiths, Y Cwnsler Cyffredinol
 

Llafar - Polisi Prisio Alcohol

27/04/10
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Y Comisiwn ar y Newid yn yr Hinsawdd

27/04/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Lansio canllawiau Llywodraeth Cynulliad Cymru ynghylch “Budd i'r Gymuned” a ddatblygwyd i sicrhau bod caffael cyhoeddus yng Nghymru yn manteisio i'r eithaf ar y cyfle i sicrhau budd i gymunedau lleol.

22/04/10
Jane Hutt, y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb
 

Llafar - Ymrwymiadau Cymru’n Un mewn perthynas â’r Celfyddydau

20/04/10
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010

19/04/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Y Rhaglen i Ddileu TB ledled Cymru – Dyfarniad yr Adolygiad Barnwrol

16/04/10
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Yr Ymchwiliad Annibynnol i’r Gofal a ddarperir gan Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Canol Swydd Stafford

15/04/10
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Pandemig ffliw’r moch A (H1N1)

14/04/10
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Gorchymyn Parth Cymru (Ffiniau a Throsglwyddo Swyddogaethau) 2010

31/03/10
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Cyfundrefn Newydd Gorfodi Morol a Rheoli Pysgodfeydd

31/03/10
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Dyrannu cyllid i’r Cynlluniau Trafnidiaeth Rhanbarthol

30/03/10
Ieuan Wyn Jones y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Ysgrifenedig - Diweddariad Pellach ar Amddiffyn Oedolion sy'n Agored i Niwed

30/03/10
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Talu am Ofal yng Nghymru

30/03/10
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Cyhoeddi'r Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol a chyhoeddi cynlluniau i roi ar waith Fenter y Canolfannau Teithio Cynaliadwy

29/03/10
Ieuan Wyn Jones y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Ysgrifenedig - Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth

26/03/10
Carwyn Jones, y Brif Weinidog
 

Ysgrifenedig - Lansiad “Hawl i fod yn Ddiogel”, strategaeth integredig chwe blynedd Llywodraeth Cynulliad Cymru i fynd i’r afael â phob dull o drais yn erbyn menywod.

25/03/10
Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Adolygiad Hargreaves

25/03/10
Carwyn Jones, y Brif Weinidog
 

Llafar - Mesur Arfaethedig Iechyd Meddwl (Cymru)

23/03/10
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad Blynyddol y Comisiynydd Plant

23/03/10
Huw Lewis, y Dirprwy Weinidog dros Blant
 

Llafar - Wasanaethau Cymdeithasol yn Abertawe

23/03/10
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Mesur Arfaethedig Iechyd Meddwl (Cymru)

22/03/10
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Cyllid ar gyfer Dysgwyr ag Anghenion Ychwanegol mewn Dosbarthiadau Chwech ac Addysg Bellach

22/03/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Ysgrifenedig - Bwrdd Effeithlonrwydd ac Arloesi

18/03/10
Jane Hutt, y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb
 

Ysgrifenedig - Cyllid ar gyfer Ardal Adfywio Strategol Aberystwyth

18/03/10
Jocelyn Davies, y Dirprwy Weinidog dros Dai ac Adfywio
 

Ysgrifenedig - Cyhoeddiad o Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol Cymru ar partneriaeth Cymunedau yn Gyntaf, Plas Madoc

17/03/10
Carl Sargeant, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Llafar - Gymunedau yn Gyntaf

16/03/10
Carl Sargeant, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Ddatganiad Polisi Ynni Llywodraeth Cynulliad Cymru

15/03/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Llafar - Mesur Arfaethedig y Gymraeg

10/03/10
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Mesur y Gymraeg (Cymru) 2010

04/03/10
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Dosbarthu Cronfa yr UE i Ffermwyr Godro yng Nghymru

03/03/10
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Diddymu’r Gwasanaeth Hylendid Cig ac uno gyda’r Asiantaeth Safonau Bwyd

03/03/10
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Dynodi'r Barri fel Ardal Adfywio Strategol

01/03/10
Jocelyn Davies, y Dirprwy Weinidog dros Dai ac Adfywio
 

Ysgrifenedig - Setliad Grant Trafnidiaeth 2010-11

26/02/10
Ieuan Wyn Jones y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Ysgrifenedig - Cyngor Sir Ynys Môn

26/02/10
Carl Sargeant, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Coleri Trydan) (Cymru ) 2010

24/02/10
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Cyfarfod â Chomisiynydd Hahn, y Comisiynydd Ewropeaidd dros Faterion Rhanbarthol

24/02/10
Carwyn Jones, y Brif Weinidog
 

Ysgrifenedig - Proposed Waste (Wales) Measure 2010

23/02/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Cyllideb Atodol 2009-10

23/02/10
Jane Hutt, y Gweinidog dros Fusnes a’r Gyllideb
 

Ysgrifenedig - Adolygiad o’r Gost o Weinyddu’r System Addysg yng Nghymru

23/02/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Ysgrifenedig - Pythefnos Masnach Deg - 22 Chwefror tan 7 Mawrth 2010

22/02/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Mesur (Gwastraff) Cymru 2010

22/02/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Diweddariad ynghylch cyfarfod Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd a gynhaliwyd ar 5 Ionawr

22/02/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Gwasanaethau Cymdeithasol Plant Abertawe

22/02/10
Huw Lewis, y Dirprwy Weinidog dros Blant
 

Ysgrifenedig - Y Comisiwn Annibynnol ar Wasanaethau Cymdeithasol – Penodi 4ydd Aelod

22/02/10
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Hybu cymhellion ariannol ym maes ynni adnewyddadwy yng Nghymru

18/02/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Mesur Cydraddoldeb

12/02/10
Carl Sargeant, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Ehangu'r Gwarant i Bobl Ifanc

11/02/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Ysgrifenedig - Cynllun Sgrapio Boeleri

10/02/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - BOSCH, Caerdydd

10/02/10
Carwyn Jones, y Brif Weinidog
 

Ysgrifenedig - Gorchymyn Pysgota am Gregyn Bylchog (Cymru) (Rhif 2) 2010

08/02/10
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i`r Ymgynghoriad gan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraen ar Leoli Cynnych ar Deledu

05/02/10
Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth
 

Ysgrifenedig - Gorchymyn Pysgota am Gregyn Bylchog (Cymru) 2010

04/02/10
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Y Degfed Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2008-2009

04/02/10
Carl Sargeant, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Diweddariad am y fenter rheoli risg llifogydd ac erydu arfordirol ac Adolygiad Pitt

03/02/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Llafar - Benodi Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru

02/02/10
Carwyn Jones, y Brif Weinidog
 

Ysgrifenedig - Cyhoeddi’r Mesur Iechyd Anifeiliaid Draft

01/02/10
Elin Jones, y Gweinidog dros Materion Gwledig
 

Ysgrifenedig - Gwasanaethau Cymdeithasol Plant Abertawe

29/01/10
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Adroddiad Cynnydd Blynyddol ar Gamddefnyddio Sylweddau 2009-10

28/01/10
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Adolygiad o Wasanaethau Gyrfaoedd yng Nghymru

28/01/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Llafar - Y Mesur ynghylch Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru)

26/01/10
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - Ddigartrefedd

26/01/10
Jocelyn Davies, y Dirprwy Weinidog dros Dai ac Adfywio
 

Ysgrifenedig - Y Mesur ynghylch Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru)

25/01/10
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Weithredu'r Cynllun Gweithredu Strategol Cymru ar Gyfer Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistog (ASD)

22/01/10
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Haiti

22/01/10
Carwyn Jones, y Brif Weinidog
 

Ysgrifenedig - Lansio'r Rhaglen Ynni Adnewyddadwy ar Raddfa Gymunedol

21/01/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Addysg cyfrwng Cymraeg a Thrawsnewid

21/01/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Ysgrifenedig - Yr Adolygiad Cyfiawnder Teuluol

20/01/10
Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol
 

Llafar - BOSCH Caerdydd

19/01/10
Ieuan Wyn Jones y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Ysgrifenedig - Bioamrywiaeth

12/01/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Llafar - Y Wybodaeth Ddiweddaraf am y Comisiwn ar y Newid yn yr Hinsawdd ac Uwchgynhadledd Copenhagen

12/01/10
Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai
 

Ysgrifenedig - Rôl Gweinidogion Cymru o Safbwynt cau Ygolion

12/01/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Llafar - Tywydd Garw Diweddar

12/01/10
Carwyn Jones, y Brif Weinidog
 

Ysgrifenedig - Effaith y tywydd garw ar arholiadau

11/01/10
Leighton Andrews, y Gweinidog Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
 

Ysgrifenedig - Ffliw Math A H1N1, Ffliw Moch

08/01/10
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 

Ysgrifenedig - Moderneiddio Cynllun Parcio y Bathodyn Glas yng Nghymru

08/01/10
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Ysgrifenedig - Cynnal a Chadw’r Gaeaf o’r Rhwydwaith Ffyrdd yng Nghymru

06/01/10
Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 

Ysgrifenedig - Y diweddaraf am y Strategaeth Integredig i fynd i’r afael a Thrais yn erbyn Menywod a Cham-Drin Domestig

05/01/10
Carl Sargeant, Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol
 

Ysgrifenedig - Y System Rhoi Organau yng Nghymru

18/12/09
Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol