Skip to content

Gwenda Thomas AC

Dolenni perthnasol

Ar y tudalennau hyn fe welwch y newyddion a'r cyhoeddiadau diweddaraf am iechyd a gofal cymdeithasol.
Rydym ni wedi sefydlu cynllun gweithredu deng mlynedd i ddelio â'r pethau sydd bwysicaf i fywydau pobl hŷn yng Nghymru.
Gwenda Thomas AC
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol.

Fe'i ganwyd yn 1942.  Bu'n Was Sifil ac yn Gadeirydd Pwyllgorau Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Gorllewin Morgannwg a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.  Hi oedd Cadeirydd Ymgyrch Gorllewin Morgannwg dros gael Cynulliad ac Is-gadeirydd "Ie dros Gymru", Castell-nedd.  Mae ei diddordebau'n cynnwys iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a hawliau gofalwyr a phlant, gofal plant a'r sector gwirfoddol. Mae'n siarad Cymraeg yn rhugl.

Penodwyd Gwenda yn Ddirprwy Weinidog gyda chyfrifoldeb arbennig am wasanaethau cymdeithasol ym mis Mai 2007.  Ar ôl ei hailethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2011, penodwyd Gwenda Thomas yn Ddirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol yn gyfrifol am:

 • Y polisi ar ofal yn y gymuned; 
 • Y polisi ar ddarparu gwasanaethau cymdeithasol i blant, a goruchwylio'r ddarpariaeth honno; 
 • Gwasanaethau mabwysiadu a maethu yng Nghymru, ond nid mabwysiadu plant gan breswylwyr y DU dramor; 
 • Goruchwylio holl weithgareddau eraill awdurdodau lleol yng Nghymru o ran gwasanaethau cymdeithasol, gan gynnwys cyhoeddi canllawiau statudol; 
 • Goruchwylio Cyngor Gofal Cymru (sy'n Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru (CNLC)); 
 • Rheoleiddio lleoliadau preswyl a gofal cartref i oedolion, gofal maeth, darpariaeth gofal i blant dan 8 oed a gofal iechyd preifat yng Nghymru;
 • Derbyn ac ymateb i adroddiadau gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru; cyfarwyddo arolygiadau penodol pan fydd gofyn; 
 • Arolygu darpariaeth yr awdurdodau lleol yng Nghymru o ran gwasanaethau cymdeithasol, a llunio adroddiadau arnynt (drwy gyfrwng Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru), gan gynnwys cydadolygiadau o wasanaethau cymdeithasol; 
 • Y cyfrifoldeb trawsbynciol am wella iechyd ac am bobl hŷn a gofalwyr; 
 • Y Comisiynydd Pobl Hŷn;
 • Cwynion, sylwadau ac eiriolaeth o dan Ddeddf Plant 1989 mewn perthynas â Gwasanaethau Cymdeithasol; 
 • Rhannu gwybodaeth o dan Ddeddf Plant 2004; 
 • Y Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llysoedd Plant a Theuluoedd (CAFCASS), gan gynnwys Canolfannau Cyswllt â Phlant dan Oruchwyliaeth. 

Mae'r Gweinidogion arweiniol yn cadw cyfrifoldeb am y swyddogaethau hynny sydd wedi'u dyrannu i Ddirprwy Weinidogion at ddibenion cynrychioli'r materion hynny yn y Cabinet.  At bob diben arall, mae Dirprwy Weinidogion yn cyflawni'r cyfrifoldebau hynny o ddydd i ddydd, gan gynnwys ateb Cwestiynau'r Cynulliad.

Ysgrifennu at Weinidogion

Cysylltwch ag gwenda thomas drwy e-bostio: gohebiaeth.gwenda.thomas@cymru.gsi.gov.uk

Rydym yn anelu at ymateb i ohebiaeth a anfonir at Weinidogion, gan gynnwys y post electronig, cyn pen 17 diwrnod gwaith.  Bydd y Gweinidogion yn ymateb i ohebiaeth ynghylch materion sy’n berthnasol i’w portffolios. Dilynwch yr eitem ‘Ysgrifennu at y Gweinidogion’ ar ochr chwith y dudalen fel bod eich gohebiaeth yn cyrraedd y Gweinidog cywir.