Skip to content

Rhaglen Lywodraethu

Ynglŷn â hyn

Y Rhaglen Weithredu yw ein cynllun gwaith. Mae’n dangos ymrwymiad real i gyflawni, sy’n cael ei fesur gan effaith wirioneddol y llywodraeth ar fywydau pobl.

Y Rhaglen Lywodraethu

Y Rhaglen Lywodraeth yw ein cynllun gwaith ar gyfer tymor y Cynulliad hwn. Mae’n dangos ymrwymiad real i gyflawni. Yn y gorffennol, wrth fesur llwyddiant rhaglenni, mae gormod o bwyslais wedi cael ei roi ar faint o arian sy’n cael ei wario neu nifer y polisïau sy’n cael eu rhoi ar waith yn hytrach nag ar fesur eu heffaith ar fywydau pobl.

Mae’r ddogfen hon, ar y llaw arall, yn rhoi’r pwyslais ar y canlyniadau rydym yn gweithio atyn nhw: pobl iach sy’n byw bywydau cynhyrchiol mewn economi fwy llewyrchus a blaengar; cymunedau mwy diogel a chydlynol, gyda llai o dlodi a mwy o gydraddoldeb; amgylchedd cadarn gyda defnydd mwy cynaliadwy o’n hadnoddau naturiol, a chymdeithas sydd â gwir ymdeimlad â’i diwylliant a’i hanes. I ddangos sut yr ydym am fynd ati i wireddu’r amcanion hyn, mae pob pennod o’r Rhaglen Lywodraethu yn cynnwys cyfres o ddangosyddion sy’n dangos sut rydyn ni’n cyflawni ar gyfer pobl Cymru.

Dogfennau i'w lawrlwytho

Adroddiad o'r cynnydd

Mae’r ail adroddiad blynyddol hwn ar ein Rhaglen Lywodraethu yn dangos yr hyn rydym wedi’i gyflawni ar ôl dwy flynedd gyntaf y weinyddiaeth hon, ac mae’n onest am yr hyn y mae angen ei gyflawni o hyd.

Gwelwyd newid mawr yn amgylchedd polisi ehangach y DU dros y blynyddoedd diwethaf. Mae polisïau cynilo a lles Llywodraeth y DU yn brathu i’r byw ac mae’r darlun macro-economaidd yn parhau i fod yn ansicr.

Yma yng Nghymru, rydym yn wynebu’r un heriau strwythurol allweddol. Rydym am ddatblygu economi sy’n gallu creu’r swyddi a’r cyfoeth sydd eu hangen i ddiwallu anghenion ein holl ddinasyddion. Rydym am greu cymdeithas deg, gynhwysol a ffyniannus. Am y tro cyntaf, mae’r Cynulliad yn defnyddio pwerau deddfu sylfaenol ac yn newid cyfreithiau ein gwlad fel y gwelwn ni yn dda.

Gan ddefnyddio’r holl bolisïau sydd ar gael i ni, fel y mae’r adroddiad hwn yn ei ddangos, rydyn ni’n cyflawni’r ymrwymiadau a amlinellwyd yn fy Rhaglen Lywodraethu. Fodd bynnag, ein prif flaenoriaeth yw creu swyddi, sicrhau twf a threchu tlodi. Rwyf wedi rhoi cyfarwyddyd i’r Gwasanaeth Sifil ddefnyddio holl beirianwaith y llywodraeth, a galw ar y sector cyhoeddus ehangach yng Nghymru, i weithio fel un er mwyn cyflawni’r amcanion hyn.

Dogfennau i'w lawrlwytho

Tryloywder ac atebolrwydd

Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn gwneud tryloywder ac atebolrwydd yn ganolog i’n gwaith fel Llywodraeth. Mae hyn oherwydd y dylai pobl Cymru wybod beth mae’u Llywodraeth yn ei wneud ar eu rhan. Mae hefyd yn gosod hunanddisgyblaeth sy’n sicrhau bod pob rhan o Lywodraeth Cymru a’n partneriaid yn canolbwyntio ar gyflawni.

Mae’r adroddiad yn cynnwys set lawn o ddiweddariadau ar y cynnydd a wnaed ar yr ymrwymiadau yn ein Rhaglen. Mae’n cynnwys yr holl ddata sydd ar gael ar gyfer y dangosyddion sy’n mesur i ba raddau rydyn ni’n cyflawni’n rhaglenni a dangosyddion y canlyniadau allweddol.

Data cymharol

Rydyn ni wedi cyflwyno’n hadroddiad blynyddol gan ddefnyddio gwybodaeth gymharol lle bo’n bosibl. Mae hyn yn cynnwys cymariaethau â’r DU a thu hwnt. Os yw’r data’n dod o ystadegau swyddogol, caiff y ffynhonnell ei nodi’n glir. Os yw’r data wedi’u casglu fel rhan o drefniadau monitro arferol Llywodraeth Cymru ar ei gwaith a gwaith partneriaid, caiff hyn ei nodi’n glir. Mae’r data a’r dadansoddiad ohonynt wedi’u cyflwyno mor eglur â phosibl.