Skip to content

Rhaglen Lywodraethu

Navigation

Mynd i’r Afael â Thlodi

9

Mynd i’r Afael â Thlodi

Ein hymrwymiadau
  • Mynd i’r afael â thlodi ac amddifadedd materol
  • Mynd i’r afael â diweithdra a chynyddu incwm aelwydydd
  • Gwella sgiliau pobl ifanc a theuluoedd
  • Gwella iechyd ac addysg plant, pobl ifanc a theuluoedd sy’n byw mewn tlodi
Mynd i’r Afael â Thlodi

rhaglen Mynd i’r Afael â Thlodi

Nod

Lleihau tlodi, yn enwedig tlodi parhaus rhai o’n pobl a’n cymunedau tlotaf, a lleihau’r tebygrwydd o dlodi yn y dyfodol.

Darllenwch y cyflwyniad i'r rhaglen

Dogfennau i'w lawrlwytho

cynnydd Mynd i’r Afael â Thlodi