Skip to content

Telerau ac Amodau

Panel Dyfarnu Cymru

Telerau ac Amodau

Mae'r wefan hon yn cael ei chynnal at eich defnydd personol chi ac er mwyn i chi ei darllen. Drwy ddod i mewn i’r wefan hon, a’i defnyddio, rydych yn derbyn y Telerau ac Amodau hyn a fydd yn dod i rym o’r dyddiad y’i defnyddir am y tro cyntaf.

Eiddo deallusol

Ni chaniateir copïo na defnyddio’r logo a/neu logos unrhyw drydydd parti arall y ceir mynediad atynt drwy’r wefan hon heb gael caniatâd ymlaen llaw gan berchennog perthnasol yr hawlfraint.

Rhif Ffôn 029 2082 6705  
Ffacs 029 2082 5346

E-bost adjudication.panel@wales.gsi.gov.uk

Hawlfraint y Goron

Caiff y rhan fwyaf o'r deunydd sy'n ymddangos ar y wefan hon ei ddiogelu gan hawlfraint y Goron oni nodir fel arall. Gellir atgynhyrchu'r deunydd a ddiogelir gan hawlfraint y Goron (heblaw'r arfbais frenhinol) yn ddi-dâl ar unrhyw ffurf neu mewn unrhyw gyfrwng heb ofyn am ganiatâd penodol ar yr amod bod y deunydd yn cael ei atgynhyrchu'n gywir ac nad yw’r cyd-destun yn gamarweiniol. Pan gaiff unrhyw un o'r eitemau ar y wefan sydd o dan hawlfraint y Goron ei hailgyhoeddi neu pan anfonir copïau ohonynt at eraill, mae'n rhaid enwi ffynhonnell y deunydd a chydnabod y statws hawlfraint. Nid yw'r caniatâd i atgynhyrchu deunydd a ddiogelir gan hawlfraint y Goron yn cynnwys unrhyw ddeunydd ar y wefan hon y nodir ei fod yn ddeunydd hawlfraint trydydd parti. Mae’n rhaid cael awdurdod y deiliaid hawlfraint dan sylw cyn atgynhyrchu deunydd o'r fath. Mae Panel Dyfarnu Cymru yn annog defnyddwyr i greu cysylltiadau hypertestun â'r wefan hon. I gael rhagor o wybodaeth ar bolisïau a threfniadau trwyddedu hawlfraint y Goron, gweler y canllaw ar wefan Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus - www.opsi.gov.uk

Hypergysylltu

Nid oes yn rhaid i chi ofyn am ganiatâd i gysylltu’n uniongyrchol â thudalennau’r wefan hon. Nid oes gennym wrthwynebiad i chi gysylltu’n uniongyrchol â’r wybodaeth ar ein gwefan. Dylai tudalennau Panel Dyfarnu Cymru gael eu llwytho i mewn i ffenestr gyflawn y defnyddiwr. Nid ydym yn caniatáu i'n tudalennau gael eu llwytho i mewn i fframiau ar eich safle.

Diogelu rhag feirysau

Rydym yn gwneud pob ymdrech i archwilio a phrofi deunydd yn ystod pob cam o’r broses gynhyrchu. Mae’n syniad da i chi redeg rhaglen gwrth-feirws ar unrhyw ddeunydd sy’n cael ei lawrlwytho o’r rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb os byddwch yn colli data neu os difrodir neu amherir ar eich system gyfrifiadur tra byddwch yn defnyddio'r gwefannau hyn.

Ymwadiad

Mae gwybodaeth a gwasanaethau gwefan Panel Dyfarnu Cymru yn cael eu darparu ‘fel y maent’ heb unrhyw gynrychiolaeth neu gymeradwyaeth a heb warant o unrhyw fath, pa un a ydynt yn ddiamwys neu’n oblygedig, gan gynnwys ond heb eu cyfyngu i warantau goblygedig ynghylch ansawdd boddhaol, addasrwydd at ddiben penodol, heb dor-cyfraith, cyfaddasrwydd, diogelwch a chywirdeb. Nid ydym yn rhoi sicrwydd y bydd y swyddogaethau yn y deunydd ar y safle hwn yn ddi-dor neu heb gamgymeriadau, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, neu y bydd y safle hwn neu’r gweinydd sy’n sicrhau bod y safle ar gael yn rhydd rhag feirysau neu’n cynrychioli ymarferoldeb, cywirdeb, dibynadwyedd llawn y deunyddiau. Ni fyddwn dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod, heb gyfyngiadau, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, neu unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath a ddaw o ddefnyddio neu fethu defnyddio data, neu elw, sy’n deillio neu sy’n gysylltiedig â’r defnydd o safleoedd i’r Panel Dyfarnu Cymru ar y we.

Bydd y Telerau ac Amodau hyn yn cael eu rheoli a’u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod sy’n codi dan y Telerau ac Amodau hyn yn ddarostyngedig i awdurdod neilltuedig llysoedd Cymru a Lloegr.