Skip to content

Amdanom ni

Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd

Amdanom ni

Sefydliad gwaith cymdeithasol sy’n canolbwyntio at blant yw CAFCASS Cymru, sy’n darparu cyngor gwaith cymdeithasol arbenigol i lysoedd achosion teulu, y Llysoedd Teulu a’r Uchel Lys.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth effeithiol ac effeithlon sy’n cydnabod anghenion a hawliau unigryw plant unigol sydd fel arfer yn byw yng Nghymru.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am rolau penodol yn CAFCASS Cymru ar y dudalen Ynglyn â’n staff.

Prif ddyletswyddau

Manylir ar rymoedd a dyletswyddau CAFCASS Cymru yn Neddf Plant 2004 a Deddf Plant a Mabwysiadu 2006.

Ein dyletswyddau yw:

  • diogelu a hybu lles plant;
  • rhoi cyngor i unrhyw lys am geisiadau a wnaed iddo;
  • gwneud darpariaeth i blant gael eu cynrychioli mewn achosion;
  • darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth eraill i blant a’u teuluoedd;
  • asesu peryglon i’r plentyn ac adrodd i’r llys.

Deddf Plant 2004

Mae Rhan 4 Deddf Plant 2004 yn gwneud darpariaeth ar gyfer gwasanaethau cynghori a chefnogi mewn achosion teulu yng Nghymru. Pan fydd achos yn ymwneud â lles plant sydd fel arfer yn byw yng Nghymru, yna un o swyddogaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw diogelu a hybu lles plant o’r fath, rhoi cyngor i unrhyw lys am unrhyw gais a wnaed iddo mewn achosion o’r fath a darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth arall i’r plant a’u teuluoedd.

Deddf Plant a Mabwysiadu 2006

Nod y Ddeddf yw lleihau nifer yr achosion anhydrin sy’n mynd trwy’r llysoedd teulu, lleihau’r adnoddau sydd ynghlwm, a lleihau’r effaith emosiynol a seicolegol ar blant a phobl ifanc sy’n rhan o achosion o’r fath.

Mae'r Ddeddf mewn dwy ran wahanol. Mae Rhan 1 yn mynd i’r afael â materion sy’n ymwneud â gorfodi a gwella trefniadau cyswllt a nod Rhan 2 yw gwella rheoliadau a mesurau diogelu ar gyfer trefniadau mabwysiadu rhyngwladol.

Llywodraeth Cymru

Bydd y Llywodraeth Cymru yn cyflawni’r swyddogaeth hon trwy ddirprwyo i swyddogion achosion teulu Cymreig (Welsh family proceedings officers (WFPOs). Yn CAFCASS Cymru swyddog achosion teulu Cymreig yw’r teitl generig sy’n cyfateb i ‘officer of the service’ yn Lloegr.