Skip to content

Ynglŷn â’n staff

Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd

Ynglŷn â’n staff

Mae’n rhaid i’n staff sy’n gweithio’n uniongyrchol â phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd fod yn ymarferwyr gwaith cymdeithasol cymwys a phrofiadol. Byddant yn cael eu galw’n gynghorwyr llys teulu (family court advisors (FCAs).

Yn unol â rheolau llys, gellir defnyddio amrywiaeth o deitlau i gyfeirio at y bobl hyn yn unol â’r rôl benodol ymgymerir â hi. Yn gyffredinol cyfeirir at ymarferwyr fel cynghorwyr llys teulu a phan fyddant yn cael eu penodi mewn achosion teulu byddant yn mabwysiadu un o'r rolau canlynol.

Gwarcheidwad plant

Unigolyn annibynnol yw gwarcheidwad plant, sy'n cynrychioli a diogelu buddiannau plant a phobl ifanc mewn achosion cyfraith gyhoeddus - gan gynnwys

  • ceisiadau am orchymyn gofal neu oruchwyliaeth neu ryddhau gorchmynion o'r fath;
  • ceisiadau am orchmynion diogelu brys, gorchmynion asesu plentyn a;
  • gorchmynion llety diogel yn ogystal â cheisiadau mabwysiadu a ymleddir.

Swyddog adrodd

Bydd swyddog adrodd yn cael ei benodi/phenodi pan fydd y rhieni'n cytuno â'r mabwysiadu arfaethedig neu pan mabwysiadu gan lys-riant yw'r cais. Mewn achosion o'r fath, rhaid i'r swyddog adrodd wneud yn si?r bod cytundeb y rhiant/rhieni â'r mabwysiadu wedi'i roi yn rhydd.

Adroddwr plant a theuluoedd

Bydd yr adroddwr plant a theuluoedd yn cael ei benodi/phenodi i ddiogelu lles y plentyn mewn achosion cyfraith breifat a gall y rhain gynnwys ceisiadau am orchymyn preswylfan, gorchymyn cyswllt, materion penodol neu orchymyn camau gwaharddedig pan fydd y llys yn gwahardd unigol rhag cymryd cam penodol mewn perthynas â phlentyn.

Bydd yr adroddwr plant a theuluoedd hefyd yn cael ei benodi/phenodi mewn achosion gorchymyn gwarcheidwaeth arbennig pan fydd y llys yn penodi un neu fwy o bobl i fod yn warcheidwad arbennig plentyn.

Adroddwr gorchymyn rhiant

Bydd adroddwr gorchymyn rhiant yn cael ei benodi/phenodi mewn achosion sy'n ymwneud â phlant a anwyd drwy fenthyg croth dan Ddeddf Ffrwythloniad Dynol ac Embryoleg 1990. Bydd yr adroddwr gorchymyn rhieni yn ymwneud i unrhyw fater sydd wedi'i gynnwys yn y ffurflen gais, neu unrhyw fater arall, sy'n ymddangos i fod yn berthnasol i wneud gorchymyn rhieni a bydd yn cynghori'r llys a oes unrhyw reswm i wrthod gorchymyn o'r fath.

Cyfaill Cyfreitha

Bydd cyfaill cyfreitha yn cael ei benodi/phenodi gan y llys i gynnal achosion ar ran plentyn neu unigolyn ifanc dan 18 oed sy'n dwyn cais sifil.

Gwarcheidwad ad litem

Gall llys (ar wahân i lys achosion teulu) wneud plentyn yn barti i achosion teulu ac yna penodi swyddog achos teulu Cymreig yn warcheidwad ad litem i'r plentyn. Y teitl a ddefnyddir yn gyffredin yw 'gwarcheidwad'. Bydd y gwarcheidwad yn gwneud unrhyw ymchwiliadau gofynnol, gan gynnwys cyfweld pobl briodol a sicrhau gwasanaethau proffesiynol, a rhaid ffeilio adroddiad i'r llys, dan roi sylw i'r rhestr wirio lles.

Gweithiwr cymdeithasol llys teulu

Bydd gweithwyr cymdeithasol llys teulu yn cynorthwyo'r cynghorydd llys teulu (FCA) yn ei rôl. Hefyd, byddant yn cyfrannu at symud yr agenda cyfranogiad ymlaen ar lefel leol.

Staff ychwanegol

Bydd staff gweinyddol, busnes ac arbenigol yn cefnogi'r cynghorydd llys teulu, ym mha bynnag rôl, a byddant hefyd yn cymryd rhan yn natblygiad cyffredinol y sefydliad.

Mae CAFCASS Cymru wedi ymrwymo i newid a datblygu ein hymarferion, i adlewyrchu gwersi a ddysgwyd o ymchwil, ein dadansoddiad ein hunain o ymarfer, yn ogystal â newidiadau ym mholisïau a deddfwriaeth gyhoeddus.