Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori

Cyfle i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru.

Rhestr o'r ymgyngoriadau

Ychwanegwyd yn ddiweddar
 
39 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 24 Hydref 2014
 
Rydym yn ceisio safbwyntiau ar gynigion i wahardd smygu mewn cerbydau preifat pan fydd person dan 18 oed yn bresennol.
79 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 03 Rhagfyr 2014
 
Bydd Cynllun Adfer Natur Cymru yn amlinellu'r uchelgais i wrthdroi'r dirywiad mewn bioamrywiaeth, y nodau y byddwn yn eu rhoi ar waith i gyflawni'r uchelgais honno a'r camau y byddwn yn eu cymryd i gyflawni'r nodau hynny.
67 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 21 Tachwedd 2014
 
Bydd y canllawiau hyn yn helpu awdurdodau lleol i gynnal asesiadau ansawdd uchel o lety.
67 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 21 Tachwedd 2014
 
Nod y canllawiau drafft yw helpu awdurdodau lleol i ddylunio safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yn briodol.
67 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 21 Tachwedd 2014
 
Nod y canllawiau drafft yw ceisio helpu awdurdodau lleol i reoli safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yn briodol.
28 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 13 Hydref 2014
 
Mae Gweinidogion Cymru yn ymgynghori ar ganllawiau drafft ynghylch digwyddiadau hysbysadwy ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.
56 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 10 Tachwedd 2014
 
Diweddariad ar gynnydd a chynigion - ar gyfer sylwadau
46 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 31 Hydref 2014
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am farn unigolion ar y diwygiadau arfaethedig i gyfyngiadau pwysau cyfreithiol cerbydau symudedd.
45 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 30 Hydref 2014
 
Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn nodi cynnig ar gyfer datblygu Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant yng Nghymru yn y dyfodol.
45 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 30 Hydref 2014
 
Rydym yn ceisio’ch barn am Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru.