Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori

Cyfle i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru.

Rhestr o'r ymgyngoriadau

Ychwanegwyd yn ddiweddar
 
83 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 22 Ionawr 2015
 
Ym mis Ebrill 2014, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru cais am dystiolaeth yn galw am safbwyntiau ar a ddylem adolygu ein polisi ar waredu gwastraff ymbelydrol uwch ei actifedd.
76 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 15 Ionawr 2015
 
Dymunwn gael eich barn am dair set o reoliadau drafft newydd a fydd yn cael eu gwneud o dan y gyfraith newydd ar Roi Organau sy'n dod i rym ym mis Rhagfyr 2015.
49 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 19 Rhagfyr 2014
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn ymwneud â’r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol ar drais ar sail rhywedd, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
74 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 13 Ionawr 2015
 
Ymgynghoriad sy’n nodi ein dull ni o sefydlu Comisiwn Staff anstatudol i’r Gwasanaethau Cyhoeddus erbyn mis Ebrill 2015.
69 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 08 Ionawr 2015
 
Rydym am glywed eich barn ynghylch ffyrdd o wella’n gallu i arbed ynni yng Nghymru.
76 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 15 Ionawr 2015
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn rhoi manylion y fframwaith drafft a ddefnyddir i’n cynorthwyo ni i ddeall y graddau y mae ein polisïau a’n rhaglenni yn cael effaith.
21 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 21 Tachwedd 2014
 
Mae'r ymgynghoriad hwn yn nodi cynigion ar gyfer cyflwyno system bwyntiau ar gyfer capteiniaid cychod pysgota sydd wedi eu cael yn euog o droseddau pysgodfeydd difrifol. Maent yn gymwys i'r holl gapteiniaid cychod pysgota yng Nghymru.
39 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 09 Rhagfyr 2014
 
Mae Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) Llywodraeth y DU a Gweinidogion Cymru yn gofyn am farn ar fater cyfreithiol sy'n ymwneud â meddu ar wyau adar gwyllt.
31 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 01 Rhagfyr 2014
 
Diben yr ymgynghoriad hwn yw gofyn am eich barn am swyddogaethau disgyblu Cyngor y Gweithlu Addysg a’r Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol newydd.
77 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 16 Ionawr 2015
 
Rydym am gael eich barn ar sut y gallwn gefnogi ein polisi cynllunio cenedlaethol ar ddylunio a helpu i sicrhau bod gwaith dylunio da yn cael ei wneud drwy'r system gynllunio.