Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori

Cyfle i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru.

Rhestr o'r ymgyngoriadau

Ychwanegwyd yn ddiweddar
 
72 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 04 Gorffennaf 2014
 
Mae'r Dangosyddion Datblygu Cynaliadwy ar gyfer Cymru yn cael eu defnyddio i fesur cynnydd a wnaed ar faterion allweddol a meysydd blaenoriaeth a amlinellir yng Nghynllun Datblygu Cynaliadwy statudol Llywodraeth Cymru 'Cymru'n Un: Cenedl Un Blaned'.
72 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 04 Gorffennaf 2014
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am safbwyntiau ar y rheoliadau drafft ar Gynllun Pensiwn newydd y Diffoddwyr Tân a ddaw i rym ar 1 Ebrill 2015.
40 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 02 Mehefin 2014
 
Rydym yn ymgynghori ar y cyd ag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ar newidiadau arfaethedig i Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2010.
72 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 04 Gorffennaf 2014
 
Rhowch eich barn a helpwch ni i gwblhau ein Strategaeth derfynol i’w chyhoeddi yn 2014.
47 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 09 Mehefin 2014
 
Rydym yn ceisio barn am y rheoliadau arfaethedig sy’n amlinellu’r manylion y mae’n ofynnol i gorfforaeth addysg bellach eu cynnwys yn ei chynnig diddymu.
65 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 27 Mehefin 2014
 
Arfaethedig trefniadau newydd ar gyfer Adolygiadau Ymarfer aml-asiantaeth Oedolion.
9 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 02 Mai 2014
 
Ymgynghoriad i geisio eich barn ar Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu yn dod yn bartneriaid cynllunio cymunedol.
62 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 24 Mehefin 2014
 
Mae'r Papur Gwyn 'Gwrando arnoch chi: Mae eich iechyd yn bwysig' yn nodi cyfres o gynigion ar gyfer deddfwriaeth i helpu i wella a diogelu iechyd a lles pobl yng Nghymru ymhellach.
61 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 23 Mehefin 2014
 
Hoffem gael eich adborth ar ddeddfwriaeth drafft fydd yn sicrhau fod pob uned cyfeirio disgyblion â phwyllgor rheoli.
7 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 30 Ebrill 2014
 
Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn gofyn i chi am eich barn ynghylch diwygio Gorchymyn Trafnidiaeth Rhanbarthol (Cymru) 2006 ac am y canllaw i helpu awdurdodau trafnidiaeth lleol i baratoi’u cynllun trafnidiaeth lleol.