Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori

Cyfle i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru.

Rhestr o'r ymgyngoriadau

Ychwanegwyd yn ddiweddar
 
92 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 02 Ionawr 2015
 
Hoffem gael eich barn ar y newidiadau arfaethedig i’n dogfennau cyfarwyddyd ar y Cynllun Datblygu Lleol a’r Rheoliadau.
34 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 05 Tachwedd 2014
 
Mae Llywodraeth Cymru a’r Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC) wedi lansio ymgynghoriad ar y trefniadau i fonitro a gorfodi’r Safon Perfformiad Allyriadau (EPS). Mae hwn yn rhan o ymgynghoriad ehangach gan DECC sydd hefyd yn trafod dehongliad pellach yr EPS, sydd yn gymwysadwy ar draws y DU.
74 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 15 Rhagfyr 2014
 
Mae Bil Cymru sydd gerbron Senedd y DU ar hyn o bryd yn nodi pwerau cyllidol newydd i Gymru, gan gynnwys pwerau i fenthyca ar gyfer buddsoddi cyfalaf a phwerau mewn perthynas â threthu.
74 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 15 Rhagfyr 2014
 
Mae’r cynllun drafft hwn yn amlinellu ein nodau ar gyfer y gweithlu blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae ac yn disgrifio’r modd yr ydym yn cynnig eu cyflawni.
64 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 05 Rhagfyr 2014
 
Canllawiau ar dderbyniadau amhriodol o blant a phobl ifanc i wardiau iechyd meddwl oedolion.
67 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 08 Rhagfyr 2014
 
Mae Gweinidogion Cymru yn ymgynghori ar ganllawiau drafft ("canllawiau") ar gydnabyddiaeth ariannol aelodau byrddau cymdeithasau tai.
22 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 24 Hydref 2014
 
Rydym yn ceisio safbwyntiau ar gynigion i wahardd smygu mewn cerbydau preifat pan fydd person dan 18 oed yn bresennol.
62 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 03 Rhagfyr 2014
 
Bydd Cynllun Adfer Natur Cymru yn amlinellu'r uchelgais i wrthdroi'r dirywiad mewn bioamrywiaeth, y nodau y byddwn yn eu rhoi ar waith i gyflawni'r uchelgais honno a'r camau y byddwn yn eu cymryd i gyflawni'r nodau hynny.
50 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 21 Tachwedd 2014
 
Bydd y canllawiau hyn yn helpu awdurdodau lleol i gynnal asesiadau ansawdd uchel o lety.
50 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 21 Tachwedd 2014
 
Nod y canllawiau drafft yw helpu awdurdodau lleol i ddylunio safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yn briodol.