Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori

Cyfle i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru.

Rhestr o'r ymgyngoriadau

Ychwanegwyd yn ddiweddar
 
82 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 14 Hydref 2014
 
Hoffwn glywed eich barn am y contract a’r canllawiau atodol enghreifftiol ar gyfer Rhentu Cartrefi.
106 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 07 Tachwedd 2014
 
Cynigion ynghylch y model ar gyfer y ffi cofrestru o dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014.
78 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 10 Hydref 2014
 
Rwy'n ysgrifennu atoch i gael eich barn ar ddiwygio arfaethedig Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 1: Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai.
47 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 09 Medi 2014
 
Diben yr Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb yw asesu a fyddai gweithredu'r Rhaglen cael effaith andwyol ar bobl o wahanol grwpiau cydraddoldeb. Mae'r Asesiadau hefyd yn amlygu cyfleoedd i'r Rhaglenni hybu cydraddoldeb ar draws y gwahanol grwpiau cydraddoldeb.
74 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 06 Hydref 2014
 
Rydym yn gwahodd eich barn ar gynigion i wella argaeledd tir ar gyfer rhandiroedd, i ddiogelu tir ar gyfer rhandiroedd ac i wella cyfleoedd i dyfu yn y gymuned.
69 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 01 Hydref 2014
 
Y Papur Gwyn ‘Diwygio Llywodraeth Leol’ yw datganiad o fwriad Llywodraeth Cymru ynglŷn a dyfodol Llywodraeth Leol.
74 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 06 Hydref 2014
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn gwahodd sylwadau sy’n ymwneud â’r cynnig i esemptio rhai unigolion a fyddai fel arall yn gorfod cofrestru â’r Cyngor.
14 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 07 Awst 2014
 
Ymgynghoriad ymhob ran o'r Deyrnas Unedig yw hwn sy'n ceisio barn am y rheoliadau drafft arfaethedig ar becynnu safonol ar gyfer cynnyrch tybaco.
20 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 13 Awst 2014
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am farn pobl ar sut i ddod ag Atodlen 4 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr Cymru i rym.  Mae’n diwygio Deddf Cronfeydd 1975.
42 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 04 Medi 2014
 
Mae Cangen y Strategaeth Wastraff wedi lansio Cais am Dystiolaeth mewn perthynas â'r amryfal fathau o wastraff sy'n cael eu creu a'u rheoli gan y sector amaethyddiaeth yng Nghymru.