Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori

Cyfle i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru.

Rhestr o'r ymgyngoriadau

Ychwanegwyd yn ddiweddar
 
85 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 24 Hydref 2014
 
Rydym yn gofyn am sylwadau ar reoliadau arfaethedig, sy’n amlinellu sut y dylai busnesau bwyd hyrwyddo eu sgoriau hylendid bwyd o dan y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd statudol.
34 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 03 Medi 2014
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn gwahodd eich sylwadau ar Adroddiad Amgylcheddol yr Asesiad Amgylcheddol Strategol (SEA) ar gyfer Rhaglen Gydweithredu Iwerddon/ Cymru 2014-2020.
52 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 21 Medi 2014
 
Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus ichi ddweud eich dweud am yr ymgynghoriad wyth wythnos hwn ynglŷn â diwygio deddfwriaeth ddomestig er mwyn ystyried newidiadau a gyflwynwyd gan y Gyfarwyddeb Diogelwch ar y Môr (2013/30/EU), sydd wedi estyn ei gwmpas i ddyfroedd y môr mawr.
88 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 27 Hydref 2014
 
Rydym yn gofyn pa gategorïau eraill o berthnasau ddylai gael mynediad i wasanaethau cyfryngol.
75 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 14 Hydref 2014
 
Hoffwn glywed eich barn am y contract a’r canllawiau atodol enghreifftiol ar gyfer Rhentu Cartrefi.
99 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 07 Tachwedd 2014
 
Cynigion ynghylch y model ar gyfer y ffi cofrestru o dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014.
71 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 10 Hydref 2014
 
Rwy'n ysgrifennu atoch i gael eich barn ar ddiwygio arfaethedig Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 1: Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai.
40 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 09 Medi 2014
 
Diben yr Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb yw asesu a fyddai gweithredu'r Rhaglen cael effaith andwyol ar bobl o wahanol grwpiau cydraddoldeb. Mae'r Asesiadau hefyd yn amlygu cyfleoedd i'r Rhaglenni hybu cydraddoldeb ar draws y gwahanol grwpiau cydraddoldeb.
67 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 06 Hydref 2014
 
Rydym yn gwahodd eich barn ar gynigion i wella argaeledd tir ar gyfer rhandiroedd, i ddiogelu tir ar gyfer rhandiroedd ac i wella cyfleoedd i dyfu yn y gymuned.
62 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 01 Hydref 2014
 
Y Papur Gwyn ‘Diwygio Llywodraeth Leol’ yw datganiad o fwriad Llywodraeth Cymru ynglŷn a dyfodol Llywodraeth Leol.