Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori

Cyfle i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru.

Rhestr o'r ymgyngoriadau

Ychwanegwyd yn ddiweddar
 
54 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 13 Hydref 2014
 
Mae Gweinidogion Cymru yn ymgynghori ar ganllawiau drafft ynghylch digwyddiadau hysbysadwy ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (RSL).
82 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 10 Tachwedd 2014
 
Ymgynghoriad ffurfiol ynghylch cau Pysgodfa Cregyn Gleision Bae ac Aber Conwy.
72 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 31 Hydref 2014
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am farn unigolion ar y diwygiadau arfaethedig i gyfyngiadau pwysau cyfreithiol cerbydau symudedd.
71 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 30 Hydref 2014
 
Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn nodi cynnig ar gyfer datblygu Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant yng Nghymru yn y dyfodol.
71 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 30 Hydref 2014
 
Rydym yn ceisio’ch barn am Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru.
71 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 30 Hydref 2014
 
Mae ymchwil yn dangos bod Sipsiwn a Theithwyr yn dioddef yn anghymesur o gymharu â'r boblogaeth yn gyffredinol o ran cael mynediad at ofal iechyd a chanlyniadau iechyd.
77 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 05 Tachwedd 2014
 
Mae’r Adran Fusnes, Arloesi a Sgiliau (BIS) wedi lansio ymgynghoriad ar y newidiadau i Reoliadau Batris a Chronaduron (Eu Rhoi ar y Farchnad) 2008.
25 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 14 Medi 2014
 
Pwrpas yr ymgynghoriad hwn yw cael barn unigolion ar newidiadau i reolau teithio anifeiliaid anwes yr UE.
72 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 31 Hydref 2014
 
Rydym yn cynnig dileu cyfyngiadau diangen gan gadw mesurau diogelu hanfodol.
65 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 24 Hydref 2014
 
Rydym yn gofyn am sylwadau ar reoliadau arfaethedig, sy’n amlinellu sut y dylai busnesau bwyd hyrwyddo eu sgoriau hylendid bwyd o dan y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd statudol.