Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori

Cyfle i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru.

Rhestr o'r ymgyngoriadau

Ychwanegwyd yn ddiweddar
 
63 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 30 Ionawr 2015
 
Ymgynghoriad ar gynigion ar gyfer dangosyddion perfformiad statudol i'r Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru.
82 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 18 Chwefror 2015
 
Mae Llywodrateh Cymru a’r Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru yn comisiynu nifer o arolygon ar raddfa fawr o bobl yng Nghymru. Maent yn cynnwys Arolwg Cenedlaethol Cymru, Arolwg Iechyd Cymru, yr Arolwg ar Oedolion Egnïol, Arolwg y Celfyddydau yng Nghymru, a’r Arolwg o Hamdden yn yr Awyr Agored Cymru.
88 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 24 Chwefror 2015
 
Mae’r papur ymgynghori cychwynnol hwn yn ceisio sylwadau a syniadau ar sut gall newidiadau posibl i’r cynllun costau teithio gofal iechyd helpu cleifion cymwys i gael mynediad at wasanaethau iechyd.
52 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 19 Ionawr 2015
 
Mae'r ymgynghoriad hwn yn holi barn pobl am Reolau drafft Tribiwnlys y Gymraeg (“y Tribiwnlys”).
77 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 13 Chwefror 2015
 
Rydym yn cynnig y dylai arwynebedd llawr mewnol ychwanegol at ddibenion manwerthu, ddod o dan reolaeth gynllunio. Hoffem ichi fynegi barn am hynny.
49 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 16 Ionawr 2015
 
Ail ymgynghoriad ar Reoliadau newydd Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) 2015 i ddod i rym ar 1 Ebrill 2015.
39 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 06 Ionawr 2015
 
Rydym yn gofyn am sylwadau a barn am y cynllun cyflawni drafft hwn ar clefyd yr afu.
25 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 23 Rhagfyr 2014
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn ceisio safbwyntiau ar gyfarwyddydau drafft i awdurdodau lleol ynglŷn â chyd-drefniadau ar gyfer darparu gwasanaethau mabwysiadu.
66 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 02 Chwefror 2015
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn gwahodd eich sylwadau ynghylch y dyddiadau tymor arfaethedig a’r cyfarwyddyd drafft. Bydd eich cyfraniadau yn ein helpu i sicrhau ein bod yn pennu’r dyddiadau mwyaf priodol ar gyfer ein hysgolion a gynhelir yng Nghymru.
42 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 09 Ionawr 2015
 
Rydym yn gofyn am sylwadau ar ddiwygiadau i’r Rheoliadau a’r Gorchymyn Sefydlu presennol sy’n gymwys i Gynghorau Iechyd Cymuned (CICau) yng Nghymru.