Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori

Cyfle i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru.

Rhestr o'r ymgyngoriadau

Ychwanegwyd yn ddiweddar
 
83 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 24 Ebrill 2015
 
Rydym am glywed eich barn am y Rhaglen o Fesurau arfaethedig gan y DU i gyflawni neu gynnal Statws Amgylcheddol Da erbyn 2020 trwy ddatblygu Strategaethau Morol cenedlaethol.
93 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 04 Mai 2015
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn amlinellu’r trefniadau arfaethedig ar gyfer cefnogi ymhellach gyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn gofal. Mae’n berthnasol yn bennaf i blant o oedran ysgol gorfodol ond mae’n edrych hefyd ar y cyfnodau pontio i addysg bellach ac uwch.
52 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 24 Mawrth 2015
 
Mae Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA), Llywodraeth yr Alban a Gweinidogion Cymru yn awyddus i gael barn pobl ar y newidiadau arfaethedig i reolau gwerthu adar a fagwyd mewn caethiwed yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.
22 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 22 Chwefror 2015
 
Mae Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) wedi lansio ymgynghoriad ar y cyd trwy’r DU ar y newidiadau i nodiadau canllaw’r Llywodraeth ar Reoliadau Batris a Chronaduron Gwastraff 2009 ynghylch y diffiniad o fatri cludadwy.
51 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 23 Mawrth 2015
 
Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar y Cod diwygiedig Canllawiau ar gyfer Awdurdodau Lleol ar Ddyrannu Llety a Digartrefedd 2015 gydag ystod eang o sefydliadau partner.
83 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 24 Ebrill 2015
 
Rydym yn gwahodd sylwadau ar ddatblygu model prentisiaethau ar gyfer Cymru.
75 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 16 Ebrill 2015
 
Mae'r Papur Gwyn hwn yn holi barn am gynigion Llywodraeth Cymru i newid y ddeddfwriaeth ar y cynlluniau Hawl i Brynu a Hawl i Gaffael.
69 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 10 Ebrill 2015
 
Mae'r ymgynghoriad hwn yn ceisio barn ar ein cynigion i gryfhau’r broses o reoleiddio darparwyr addysg uwch amgen er mwyn diogelu profiadau myfyrwyr a sicrhau defnydd effeithiol o arian cyhoeddus.
26 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 26 Chwefror 2015
 
Bwriad yr ymgynghoriad hwn yw ceisio barn ar nifer o offerynnau statudol o dan Ran 2 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014.
39 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 11 Mawrth 2015
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am eich barn ynghylch pa swyddi y dylid eu cynnwys yn y Gorchymyn Anghymhwyso nesaf, fel bod yr unigolion sy’n dal y swyddi hynny yn anghymhwyso rhag bod yn Aelod Cynulliad.