Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori

Cyfle i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru.

Rhestr o'r ymgyngoriadau

Ychwanegwyd yn ddiweddar
 
48 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 06 Chwefror 2015
 
Diben yr ymgynghoriad hwn yw ceisio barn ar y bwriad i benodi un awdurdod trwyddedu i Gymru a dynodi Cyngor Caerdydd i weithredu fel yr awdurdod hwnnw.
76 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 06 Mawrth 2015
 
Ymgynghoriad yw hwn i ystyried y ffordd y mae Llywodraeth Cymru’n dyrannu arian ar gyfer rheoli risg o lifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru a sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio yn y lleoedd hynny lle mae’r risg mwyaf.
53 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 11 Chwefror 2015
 
Mae awdurdodau lleol yn adfer eu costau am reoleiddio diwydiannau i atal neu leihau llygredd i lefelau derbyniol drwy ffïoedd a thaliadau ar gyfer trwyddedau amgylcheddol.
39 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 28 Ionawr 2015
 
Ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru ac Adran Iechyd Llywodraeth y DU ar y rheoliadau drafft arfaethedig i gyflwyno isafswm oed o 18 ar gyfer prynu cynhyrchion anadlu nicotin, gan gynnwys e-sigaréts, yng Nghymru a Lloegr.
45 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 03 Chwefror 2015
 
Rydym am helpu awdurdodau gorfodi i wneud eu gwaith atal gweithgareddau anghyfreithlon sy’n ymwneud â sbwriel yn fwy effeithlon. Y nod yw lleihau effaith troseddau o’r fath, creu amodau tecach i’r diwydiant gwastraff cyfreithlon ac annog twf trwy fuddsoddi.
75 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 05 Mawrth 2015
 
Dyma fersiwn ddrafft o 'Strategaeth a Chynllun Gweithredu Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed ar gyfer Cymru', a gyhoeddwyd ar gyfer ymgynghoriad.
76 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 06 Mawrth 2015
 
Rydym yn cynnig newidiadau er mwyn ceisio atgyfnerthu’r trefniadau ar gyfer asesiadau athrawon.
31 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 20 Ionawr 2015
 
Rydym am dynnu sylw cyfleusterau ailgylchu llongau’r DU at Reoliadau Ailgylchu Llongau newydd yr Undeb Ewropeaidd a thrafod sut i gydymffurfio â’r gofynion.
18 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 07 Ionawr 2015
 
Ymgynghoriad ar Gynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Darpariaethau Canlyniadol) 2015, a fydd yn dod i rym o 1 Ebrill 2015.
81 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 11 Mawrth 2015
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am eich barn chi ar yr hyn yr ydym yn cynnig ei gyflwyno i wella trafnidiaeth Cymru.