Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori

Cyfle i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru.

Rhestr o'r ymgyngoriadau

Ychwanegwyd yn ddiweddar
 
83 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 13 Ionawr 2015
 
Ymgynghoriad sy’n nodi ein dull ni o sefydlu Comisiwn Staff anstatudol i’r Gwasanaethau Cyhoeddus erbyn mis Ebrill 2015.
78 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 08 Ionawr 2015
 
Rydym am glywed eich barn ynghylch ffyrdd o wella’n gallu i arbed ynni yng Nghymru.
85 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 15 Ionawr 2015
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn rhoi manylion y fframwaith drafft a ddefnyddir i’n cynorthwyo ni i ddeall y graddau y mae ein polisïau a’n rhaglenni yn cael effaith.
30 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 21 Tachwedd 2014
 
Mae'r ymgynghoriad hwn yn nodi cynigion ar gyfer cyflwyno system bwyntiau ar gyfer capteiniaid cychod pysgota sydd wedi eu cael yn euog o droseddau pysgodfeydd difrifol. Maent yn gymwys i'r holl gapteiniaid cychod pysgota yng Nghymru.
48 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 09 Rhagfyr 2014
 
Mae Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) Llywodraeth y DU a Gweinidogion Cymru yn gofyn am farn ar fater cyfreithiol sy'n ymwneud â meddu ar wyau adar gwyllt.
40 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 01 Rhagfyr 2014
 
Diben yr ymgynghoriad hwn yw gofyn am eich barn am swyddogaethau disgyblu Cyngor y Gweithlu Addysg a’r Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol newydd.
86 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 16 Ionawr 2015
 
Rydym am gael eich barn ar sut y gallwn gefnogi ein polisi cynllunio cenedlaethol ar ddylunio a helpu i sicrhau bod gwaith dylunio da yn cael ei wneud drwy'r system gynllunio.
86 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 16 Ionawr 2015
 
Rydym am gael eich barn ar ein cynigion manwl ar gyfer y gweithdrefnau cyn ymgeisio newydd sydd wedi'u cynnwys yn y Bil Cynllunio (Cymru).
86 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 16 Ionawr 2015
 
Rydym am gael eich barn ar ein cynigion i gyflwyno cynllun dirprwyo cenedlaethol mewn perthynas â phenderfyniadau cynllunio awdurdodau cynllunio lleol, a rhagnodi maint ac aelodaeth pwyllgorau cynllunio.
86 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 16 Ionawr 2015
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn ceisio barn ar y cynnig i ddiwygio’r darpariaethau canlynol.