Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghoriad ar ganllawiau statudol ar gyfleoedd chwarae

Mae Awdurdodau Lleol (ALlau) yn cael eu holi am y ffordd y maent yn asesu pa mor ddigonol yw cyfleoedd chwarae i blant yn eu hardaloedd.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 13/04/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 25/06/2012
Rydym yn rhoi gwerth mawr ar chwarae ym mywydau plant, ac rydym wedi ymrwymo i gynyddu’r cyfleoedd chwarae i bob plentyn yng Nghymru. Byddwn yn gosod dyletswydd ar ALlau i asesu cyfleoedd chwarae yn eu hardaloedd. Bydd angen iddynt roi manylion am y modd y byddant yn darparu digon o gyfleoedd chwarae yn y dyfodol.

Rydym wrthi’n ymgynghori i weld a dalwyd sylw i’r holl faterion y dylai ALlau roi ystyriaeth iddynt yn eu hasesiad a’u cynlluniau ar gyfer chwarae yn y dyfodol.