Skip to content

Ymgynghori

Drafft Strategaeth Cydraddoldeb Ac Amrywiaeth Gwasanaeth Tân Ac Achub Cymru

Diben yr ymgynghoriad hwn yw ceisio sylwadau oddi wrth ystod ehangach o bartneriaid/sefydliadau ac unigolion sydd â diddordeb yn y mater ynghylch Strategaeth Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ddrafft Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 25/03/2011
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 20/05/2011

Yn 2009, aeth Swyddogion Cydraddoldeb ac Amrywiaeth o'r tri Awdurdod Tân ac Achub yng Nghymru ati i ddechrau datblygu Strategaeth Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. Cafodd y gwaith o ddatblygu'r Strategaeth ei gydgysylltu gan Grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o'r tri Awdurdod Tân ac Achub, Llywodraeth y Cynulliad a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Ystyriwyd Deddf Cydraddoldeb 2010 ynghyd â'r dyletswyddau cydraddoldeb arfaethedig sy'n benodol i'r sector cyhoeddus wrth lunio'r Strategaeth ddrafft. Caiff yr ymrwymiadau o fewn y Strategaeth ddrafft eu hamlinellu isod, o dan bedwar categori allweddol:

  • Arweinyddiaeth ac Ymrwymiad Sefydliadol 
  • Ymgysylltu sy'n Canolbwyntio ar y Dinesydd 
  • Gweithlu Modern a Medrus
  • Sicrhau Canlyniadau – Darparu Gwasanaethau a Rheoli Perfformiad yn Effeithiol