Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghoriad ar y cynigion ar gyfer y Bil Datblygu Cynaliadwy

Mae’r ddogfen ymgynghori yn disgrifio’n cynigion ar gyfer datblygu a chryfhau’r ffordd rydym am ymdrin â datblygu cynaliadwy yng Nghymru.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 09/05/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 18/07/2012

Mae ein Rhaglen Lywodraethu’n ymrwymo i:

  • Ddeddfu i wneud datblygu cynaliadwy yn brif egwyddor drefniadol i Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus yng Nghymru; a
  • Chreu corff datblygu cynaliadwy annibynnol i Gymru.

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn dylanwadu ar ddatblygiad Papur Gwyn y Bil Datblygu Cynaliadwy. Y bwriad yw cyhoeddi’r ddogfen honno, a fydd yn cynnwys cynigion manylach, yn hydref 2012.

Yn yr ymgynghoriad hwn, rydyn ni am glywed eich barn am:

  • ein hagwedd at roi dyletswydd datblygu cynaliadwy ar sefydliadau sy’n cynnig gwasanaethau cyhoeddus;
  • ein hagwedd at rôl a swyddogaethau corff datblygu cynaliadwy annibynnol newydd;
  • y rhwystrau sy’n atal cyrff rhwng gwneud penderfyniadau mwy tymor hir a chydgysylltiedig a beth sydd angen ei wneud i chwalu’r rhwystrau;
  • tystiolaeth ynghylch hybu datblygu cynaliadwy;
  • adolygu dyletswyddau cyfreithiol a symleiddio’r drefn gyfreithiol trwy’r Bil Datblygu Cynaliadwy;
  • manteision ac anfanteision diffinio cyfraith “datblygu cynaliadwy”.

Noder:  Gwnaethpwyd cywiriad i'r grynodeb o'r ymgynghoriad gwreiddiol a gyhoeddwyd ar 27 Medi 2012 gan na restrwyd Cyngor Cefn Gwlad Cymru fel ymatebydd i'r ymgynghoriad. Cyhoeddwyd yr adroddiad cryno a chafodd ei diweddaru ar 1 Hydref 2012.