Skip to content

Ymchwiliad Cyhoeddus yn chwilio am dystiolaeth ynghylch achosion E.coli

Ymchwiliad Cyhoeddus yn chwilio am dystiolaeth ynghylch achosion E.coli

Gofynnir i aelodau’r cyhoedd roi unrhyw wybodaeth sydd ganddynt am yr achosion o E.coli yn Ne Cymru a gafwyd ym mis Medi 2005.  

Rhwng mis Medi a mis Rhagfyr y llynedd, heintiwyd 158 o bobl ag E.coli, a bu farw bachgen pum mlwydd oed.

Sefydlwyd yr Ymchwiliad Cyhoeddus gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i ymchwilio’n drylwyr i’r achosion, a chaiff ei arwain gan yr Athro Hugh Pennington.

Mae’r Ymchwiliad am glywed oddi wrth unrhyw un y mae’r achosion wedi effeithio arnynt mewn unrhyw ffordd, yn enwedig os oedden nhw neu aelod o’u teulu wedi’u heintio ag E.coli. Gallai’r wybodaeth ymwneud â’r amgylchiadau a arweiniodd at yr achosion, neu’r modd yr aethpwyd i’r afael â hwy.  

Meddai Cadeirydd yr Ymchwiliad, yr Athro Hugh Pennington: “Rydym yn gwybod am lawer o bobl a sefydliadau yr effeithiodd yr achosion hyn arnynt, neu a oedd yn gysylltiedig â’r achosion, ac rydym wrthi’n cysylltu â nhw er mwyn cael gwybodaeth. Fodd bynnag, mae’n ddigon posibl fod yna bobl eraill sydd â gwybodaeth berthnasol am yr achosion, neu’r modd yr aethpwyd i’r afael â’r achosion. Fel y dywedais o’r blaen, rwyf wedi ymrwymo i gynnwys y cyhoedd yn yr Ymchwiliad, a dyma un ffordd o wneud hynny. Dyma gyfle i bobl roi unrhyw wybodaeth y maent yn teimlo y gallai fod o gymorth i’r Ymchwiliad.”

Gall pobl gysylltu â’r Ymchwiliad naill ai drwy’r post, dros y ffôn neu drwy’r ebost, a hynny’n gyfrinachol os ydynt yn dymuno.