Skip to content

Deddf Llywodraeth Cymru 2006

Gwlad fach: Newid mawr

Mae gan Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Deddf 2006) oblygiadau enfawr ar gyfer y ffordd y bydd Cymru yn cael ei llywodraethu yn y dyfodol. Mewn ffyrdd pwysig, mae Deddf 2006 yn newid y setliad datganoli gwreiddiol a osodwyd yn Neddf Llywodraeth Cymru 1998.

Gweler testun llawn Deddf 2006 a'r Nodiadau Esboniadol drwy ymweld â gwefan Yr Archifau Gwladol (Saesneg yn unig).

Atodlen 7 Deddf Llywodraeth Cymru 2006

04/03/11
Mae Atodlen 7 yn rhestru'r pynciau sydd yn yr 20 maes datganoledig mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gallu pasio Deddfau Cynulliad ynddo.
 

Atodlen 5 Deddf Llywodraeth Cymru 2006

23/09/10
Mae Atodlen 5 Deddf Llywodraeth Cymru yn rhestru yn nhrefn yr wyddor, yr ugain Maes a ddatganolwyd, y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gallu gwneud cais am gymhwysedd deddfwriaethol (sef y gallu) i gymeradwyo Mesurau Cynulliad mewn rhai pynciau, a elwir yn Faterion, oddi mewn iddynt.
 

Canllaw Cryno i Gymhwysedd Deddfwriaethol y Cynulliad

21/08/09
Cyflwyniad byr i gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol (hynny yw, ei allu i basio deddfau Cymreig) a sut y mae'r Cynulliad Cenedlaethol yn gallu cael cymhwysedd deddfwriaethol.
 

Canllaw i Ddeddf Llywodraeth Leol 2006

28/03/07
Mae Canllaw i 'r Ddeddf yn darparu cyflwyniad manwl i bob Rhan a phob Atodlen i'r Deddf.
 

Canllaw i 'r Ddeddf - Deddf Llywodraeth Cymru 2006

28/03/07
Mae gan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 oblygiadau mawr ar gyfer llywodraethu Cymru yn y dyfodol. Mae’n newid, mewn sawl ffordd arwyddocaol, y setliad datganoli gwreiddiol ar gyfer Cymru a nodwyd yn Neddf Llywodraeth Cymru 1998.