Skip to content

Canllawiau ynghylch Dewis y Weithdrefn Gadarnhaol neu Negyddol

Dolenni perthnasol

Deddfau neu Fesurau'r Cynulliad sy'n galluogi Gweinidogion Cymru i greu deddfwriaeth fanylach a elwir yn ddeddfwriaeth eilaidd neu'n isddeddfwriaeth.
Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Canllawiau sy’n amlinellu’r meini prawf i’w hystyried wrth benderfynu a ddylid defnyddio gweithdrefn gadarnhaol ddrafft neu negyddol.

Defnyddir y weithdrefn gadarnhaol ddrafft lle na ellir gwneud yr offeryn os nad oes fersiwn ddrafft o’r offeryn wedi’i gosod a’i chymeradwy gan benderfyniad y Cynulliad. Defnyddir y weithdrefn negyddol pan ellir gwneud yr offeryn, ac y gall ddod i rym, ond bod yn rhaid iddo gael ei osod gerbron y Cynulliad. Gall hefyd gael ei ddirymu gan benderfyniad y Cynulliad.

Roedd yr ymrwymiad i baratoi a chyhoeddi’r canllawiau hyn yn rhan o adolygiad y cyn Gwnsler Cyffredinol o brosesau deddfwriaethol Llywodraeth Cymru.

Mae’r Canllawiau hyn yn berthnasol pan fo:

  • Llywodraeth Cymru yn ceisio’r pŵer i wneud offeryn statudol yn un o Filiau’r Cynulliad;
  • Llywodraeth Cymru yn ceisio pŵer o’r fath yn un o Filiau Seneddol y DU;
  • deddfiad yn cynnig dewis rhwng gweithdrefn gadarnhaol a gweithdrefn negyddol y Cynulliad ar gyfer offeryn statudol.

Mae Canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch Dewis y Weithdrefn Gadarnhaol neu Negyddol mewn Is-ddeddfwriaeth wedi’u hanfon at y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol. Gosodwyd copi hefyd yn Llyfrgell y Cynulliad.