Skip to content

Cynllun deddfwriaethol 5 mlynedd

Dolenni perthnasol

Daeth y Ddeddf hon yn gyfraith yng Nghymru ar 29 Tachwedd 2012.
Daeth y Ddeddf hon yn gyfraith yng Nghymru ar 4 Mawrth 2013.
Ymgynghoriad i gasglu safbwyntiau ynghylch sut i wneud tyllu cosmetig yn fwy diogel i bobl ifanc.
Yr hyn rydych angen ei wybod am y Bil Rhoi Organau.
Egluro’r hyn yr ydym am i’r Bil ei gynnwys, ac mae’n gwahodd eich sylwadau ar y cynigion hyn.
Mae’r ymgynghoriad hwn yw gofyn am ymatebion i gynnwys arfaethedig y Bil a fydd yn diwygio’r trefniadau archwilio cyhoeddus yng Nghymru.
Carl Sargeant, Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau
Bwriad y cynigion hyn yw ei gwneud yn bosibl i fwy o bobl gerdded a beicio, a’u galluogi’n gyffredinol i deithio mewn ffyrdd mwy llesol.
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gosod Bil Democratiaeth Leol (Cymru) gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
Daeth y Ddeddf hon yn gyfraith yng Nghymru ar 4 Mawrth 2013.
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gynyddu’r nifer yr organau a meinweoedd sydd ar gael i’w trawsblannu.
Lesley Griffiths, Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Mae'r Papur Gwyn yn holi barn am gynigion deddfwriaethol mewn perthynas â diwygio addysg bellach ac uwch.
Ymgynghoriad yw hwn ynghylch a ddylai Gweinidogion ddiwygio deddfwriaeth er mwyn rhoi disgresiwn i awdurdodau lleol godi treth gyngor ychwanegol ar eiddo domestig gwag hirdymor yng Nghymru.
Cyhoeddwyd y Biliau canlynol gan Brif Weinidog Cymru i’w cyflwyno yn ystod y rhaglen ddeddfwriaethol 5 mlynedd.

Mae’n bosibl y bydd teitlau’r Biliau hyn yn newid wrth ddatblygu eu cynnwys.

Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru)

Bil ar gyfer symleiddio’r gweithdrefnau ar gyfer llunio is-ddeddfau gyda’r nod o feithrin mwy o gyfrifoldeb am ddeddfau lleol a pherchenogaeth ohonynt.

Cyflwynwyd y Bil ar 28 Tachwedd 2011 (gweler y Ddolen Berthnasol).

Bil Safonau a Threfn Ysgolion (Cymru)

Bil ar gyfer gwella safonau a pherfformiad o fewn addysg yng Nghymru.  Bydd yn newid trefniadau ysgolion, rhoi camau yn eu lle i wella ysgolion, darparu ar gyfer Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg statudol a symleiddio’r ffordd y caiff rhai grantiau eu talu i Awdurdodau Lleol.

Cyflwynwyd y Bil ar 23 Ebrill 2012 (gweler y Ddolen Berthnasol).

Bil Tyllu Cosmetig (Oedran Cydsynio) (Cymru)

Ar 18 Hydref 2011, dechreuodd ymgynghoriad ar gael barn ar sut i wneud tyllu cosmetig yn fwy diogel i bobl ifanc.  Daeth y cyfnod ymgynghori i ben ar 31 Ionawr 2012 (gweler y Ddolen Berthnasol).

Bil Trawsblannu Dynol (Cymru) Drafft

Darparu system o optio allan ar gyfer rhoi organau ac at ddibenion cysylltiedig.

Yn dilyn yr ymgynghoriad Papur Gwyn a ddaeth i ben ar 31 Ionawr 2012, cyhoeddir Bil Drafft ynghyd â Memorandwm Esboniadol ar gyfer ymgynghoriad pellach. Daw’r cyfnod ymgynghori ar gyfer y Bil i ben ar 10 Medi 2012 (gweler y Ddolen Berthnasol).

Bill Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)

Bydd Bil Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (y Bil Datblygu Cynaliadwy gynt) yn helpu Cymru i fynd i’r afael â’r heriau y mae’n eu hwynebu o un genhedlaeth i’r llall mewn dull mwy cydgysylltiedig ac integredig. Bydd hefyd yn sicrhau bod penderfyniadau pwysig yn cael eu gwneud o fewn gwasanaethau cyhoeddus Cymru a bod lles hirdymor Cymru yn cael ei ystyried hefyd.

Bil Tai (Cymru)

Bil ar gyfer cynyddu’r cyflenwad tai a gwella gwasanaethau sy’n ymwneud â thai a hawliau tenantiaid yn y sector rhentu preifat.

Ar 21 Mai 2012, cyhoeddwyd papur ymgynghori gwyn a daeth y cyfnod ymgynghori i ben ar 22 Awst 2012 (gweler y Ddolen Berthnasol).

Cyhoeddwyd papurau ymgynghori ychwanegol sy’n rhoi rhagor o fanylion am rai o’r cynigion yn y Papur Gwyn.

  • Cyhoeddwyd Cynigion ar gyfer Gwell Sector Rhentu Preifat yng Nghymru ar 6 Gorffennaf 2012 a daeth y cyfnod ymgynghori i ben ar 17 Awst (gweler y Ddolen Berthnasol).
  • Cyhoeddwyd y Dreth Gyngor a Chartrefi Gwag Hirdymor ar 31 Gorffennaf 2012 a bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 20 Hydref (gweler y Ddolen Berthnasol).

Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru)

Bil iechyd y cyhoedd ar gyfer gwneud trefniadau gorfodol syml syml er mwyn rhoi gwybodaeth hawdd ei dddeall i ddefnyddwyr ar safonau hylendid busnesau bwyd.  Cyhoeddwyd y Bil hwn ar ffurf ddrafft ar 14 Rhagfyr 2011. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 7 Mawrth 2012.

Cyflwynwyd y Bil ar 28 Mai 2012 (gweler y Ddolen Berthnasol).

Bil Archwilio Cyhoeddus (Cymru)

Bil ar gyfer sefydlu Swyddfa Archwilio Cymru a gwneud darpariaeth ynghylch Archwilydd Cyffredinol Cymru.  Cyhoeddwyd y Bil hwn ar ffurf ddrafft ar 15 Mawrth 2012. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 15 Mai 2012 (gweler y Ddolen Berthnasol).

Bil Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru)

Darparu fframwaith cyfreithiol cydlynol er mwyn trawsnewid gwasanaethau cymdeithasol a darparu Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 1 Mehefin 2012 (gweler y Ddolen Berthnasol).

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Cyhoeddir ymgynghoriad yn 2012 i ystyried y sail ddeddfwriaethol ar gyfer cynyddu disgwyliad oes a lles a lleihau anghydraddoldebau iechyd yng Nghymru.

Bil Democratiaeth Leol (Cymru)

Bil ar gyfer diwygio strwythur a swyddogaethau Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol ac ar gyfer y broses o benodi ac ariannu Swyddogion Canlyniadau.

Ar 17 Mai 2012, cyhoeddwyd papur ymgynghori gwyn a daw'r ymgynghoriad i ben ar 3 Awst 2012 (gweler y Ddolen Berthnasol).

Bil Cynllunio (Cymru)

Rydym am gyflwyno deddfwriaeth gynllunio sy’n fwy tryloyw ac sy’n helpu i ddarparu’r cartrefi, y swyddi a’r seilwaith sydd eu hangen ar y genhedlaeth hon a chenedlaethau’r dyfodol. Rydym wedi cyhoeddi Bil Cynllunio (Cymru) drafft a phapur ymgynghori  sy’n cyd-fynd â’r Bil at y 4 Rhagfyr 2013. Caeodd yr ymgynghoriad ar 26 Chwefror, 2014.  Byddwn yn cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion.  Bydd y Bil yn cael ei gyflwyno gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2014.

Bil Llywodraeth Leol (Mesurau Cydlafurio) (Cymru)

Cynorthwyo awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus eraill i gydweithredu er mwyn gwella’r gwasanaethau a ddarperir.  Rhoddodd y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau ddatganiad llafar yn y cyfarfod llawn ar 24 Ionawr ynghylch Compact Simpson â Llywodraeth Leol a chyhoeddodd na fyddai’r Bil hwn yn cael ei gyflwyno.

Bil Teithio Llesol (Cymru)

Gwella ac estyn y rhwydwaith o lwybrau yng Nghymru sy’n ddiogel ac yn addas ar gyfer cerdded a beicio.

Cyhoeddwyd Papur Gwyn ymgynghori ar 9 Mai, a daeth yr ymgynghoriad i ben ar 14 Awst.

Bil Treftadaeth (Cymru)

Bil ar gyfer moderneiddio a symleiddio’r system reoli ar gyfer gwarchod ein hasedau hanesyddol.

Bil yr Amgylchedd (Cymru)

Datblygu fframwaith deddfwriaethol sy'n rheoli ein hadnoddau naturiol mewn ffordd a fydd yn cyflawni manteision parhaol. Cyhoeddwyd ymgynghoriad ar y Papur Gwyn ar 23 Hydref 2013, ac fe ddaeth yr ymgynghoriad i ben ar 15 Ionawr 2014.

Bil Addysg (Cymru)

Bydd y Bil hwn yn darparu ar gyfer systemau rheoli perfformiad gwell i athrawon, diwygio’r system bresennol o ddatganiadau ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag Anghenion Addysgol Arbennig.

Bil Addysg Bellach ac Uwch (Cymru)

Yn ogystal â’r Datganiad Deddfwriaethol a gyhoeddwyd ar 12 Gorffennaf 2011, bydd y Bil hwn yn rhoi ar waith llawer o argymhellion Adroddiad Humphreys ar lywodraethu Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru. Bydd hefyd yn gwneud newidiadau i strwythur y corff sy’n gyfrifol am ariannu ac am gynlluniau strategol Addysg Uwch a dibenion cysylltiedig eraill.

Cyhoeddwyd Papur Gwyn ymgynghori ar 2 Gorffennaf, a daw’r ymgynghoriad i ben ar 24 Medi 2012 (gweler y Ddolen Berthnasol).

Bil Atal Troseddau Ieuenctid (Cymru)

Bil er mwyn cryfhau’r broses o ddarparu gwasanaethau i blant a phobl ifanc sy’n rhan o’r system cyfiawnder ieuenctid a darparu ar gyfer dibenion cysylltiedig.

Bil Plant a Phobl Ifanc (Cymru)

Ehangu rôl Comisiynydd Plant Cymru a darparu ar gyfer dibenion cysylltiedig.

Bil Cam-drin Domestig (Cymru)

Rhoi dyletswydd ar y cyrff perthnasol yn y sector cyhoeddus i baratoi strategaeth cam-drin ddomestig a ‘thrais yn erbyn menywod’ ac i’w chefnogi.

Bil Compactau Statudol y Trydydd Sector (Cymru)

Bil ar gyfer gwneud trefniadau compact y trydydd sector rhwng awdurdodau lleol a chyrff cyfryngol y trydydd sector yn ofyniad statudol os yw’r dystiolaeth a’r ymgynghoriad yn dangos bod angen deddfwriaeth.