Skip to content

Rhaglen Ddeddfwriaethol

Prif Weinidog Cymru sy’n cyhoeddi Rhaglen Ddeddfwriaethol Cymru ar ôl ethol Llywodraeth newydd Cymru.

Mae ei blaenoriaethau a’i dyheadau deddfwriaethol wedi’u hamlinellu ar gyfer ei thymor o bum mlynedd a byddant yn cael eu diweddaru’n flynyddol.

Mae’r rhaglen yn cynnwys y ddeddfwriaeth sy’n cael ei datblygu a’i chynnig gan Lywodraeth Cymru er mwyn helpu i gyflawni  rhaglen y Llywodraeth. Mae’n cynnwys Biliau’r Cynulliad, ynghyd â Phapurau Gwyn a Biliau Drafft at ddibenion ymgynghori. 
 
Caiff y Rhaglen Ddeddfwriaethol ei hamlinellu mewn datganiad blynyddol gan y Prif Weinidog, ar gael ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Ymhlith y meysydd y bydd y Biliau a gyhoeddwyd gan Brif Weinidog Cymru ar 12 Gorffennaf yn mynd i’r afael â hwy y mae:

  • Gwneud i awdurdodau lleol gydweithio ymhellach wrth ddarparu gwasanaethau.
  • Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd newydd er mwyn gwella diogelwch bwyd a rhoi gwybodaeth sy’n hawdd ei deall i gwsmeriaid.
  • Y Bil Rhoi Organau er mwyn creu system o ddewis peidio â rhoi organau.
  • Y Bil Ysgolion a Safonau er mwyn mynd i’r afael ag ysgolion sy’n tangyflawni.
  • Diwygio gwasanaethau cymdeithasol er mwyn darparu fframwaith cyfreithiol cydlynol Cymreig ar gyfer bodloni disgwyliadau a demograffeg gymdeithasol sy’n newid.
  • Camau ar gyfer mynd i’r afael â digartrefedd ac anheddau gwag, ynghyd â gwella safonau a hawliau tenantiaid yn y sector rhentu preifat.
  • Cyflwyno dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i ddarparu a chynnal llwybrau beicio mewn ardaloedd allweddol.
  • Cydgrynhoi deddfwriaeth bresennol er gwneud y system gynllunio yn fwy tryloyw a sicrhau ei bod o fewn cyrraedd pawb.