Skip to content

Gorchmynion Trosglwyddo Swyddogaethau a wnaed o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998
Cafodd y Gorchmynion Trosglwyddo Swyddogaethau hyn eu gwneud o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998.

Yn Neddf Llywodraeth Cymru 1998 fe drosglwyddwyd y swyddogaethau gweithredol yn y lle cyntaf i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac yna i'r Prif Weinidog ac yna i'r Gweinidogion, fel y bo'n briodol.

Erbyn hyn, yn rhinwedd y darpariaethau yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006, mae pob un o'r swyddogaethau a drosglwyddwyd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru o dan y trefniadau hynny wedi cael eu trosglwyddo i Weinidogion Cymru ac mae'r Gorchmynion yn gweithredu fel petaent wedi cael eu gwneud o dan adran 58 o Ddeddf 2006.  Erbyn hyn, mae'r swyddogaethau gweithredol yn cael eu trosglwyddo'n uniongyrchol i Weinidogion Cymru, o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (adran 58).

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2005 (Rhif 1958)

12/11/08
Roedd hwn yn trosglwyddo swyddogaethau'r Ysgrifennydd Gwladol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru o dan adran 2 Deddf Atal a Rheoli Llygredd 1999 neu mewn perthynas â hi ac mewn rheoliadau a wnaed o dan yr adran honno.
 

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) (Rhif 2) 2006 (Rhif 3334)

14/12/06
Yn sgil y gorchymyn hwn, fe drosglwyddwyd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru rai swyddogaethau o dan Ddeddf y Cyfrifiad 1920 gan amrywio Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 o ran rhai swyddogaethau o dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 a Deddf y Diwydiant Dŵr 19 ...
 

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2006 (Rhif 1458)

07/06/06
Yn sgil y gorchymyn hwn, fe drosglwyddwyd amryw o swyddogaethau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru o dan Orchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 ac adran 1 o Ddeddf Addysg (Ffioedd a Dyfarniadau) 1983.
 

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2004 (Rhif 3044)

17/11/04
Yn sgil y gorchymyn hwn, fe drosglwyddwyd amrywiol swyddogaethau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, gan gynnwys rhai swyddogaethau o dan Ddeddf Iechyd Anifeiliaid 1981 a Deddf Treth Etifeddiant 1984.
 

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2001 (Rhif 3679)

14/11/01
Yn sgil y gorchymyn hwn, fe drosglwyddwyd yr holl swyddogaethau anstatudol a arferwyd gan y 'Bwrdd Ymyrraeth ar gyfer Cynnyrch Amaethyddol' ynghylch materion yn ymwneud â Chymru cyn i'r Bwrdd gael ei ddileu yn 2001 i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru.
 

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) (Amrywio) 2000 (Rhif 1829)

12/07/00
Mae'r gorchymyn hwn yn amrywio Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 trwy amnewid Atodlen 1 y Gorchymyn hwnnw gyda chofnod newydd ar gyfer Deddf Diwygio Addysg 1988.
 

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) (Rhif 2) 2000 (Rhif 1830)

12/07/00
Yn sgil y gorchymyn hwn, os yw llys yn ystyried gwneud datganiad yn nodi bod anghysondeb o dan adran 4 o Ddeddf Hawliau Dynol 1998 mewn perthynas ag isddeddfwriaeth a wnaed gan Weinidogion Cymru, mae'n golygu bod ganddynt hwy, yn ogystal â Gweinidog y Goron, yr hawl i gael eu cyplysu fel parti ...
 

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2000 (Rhif 253)

08/02/00
Yn sgil y gorchymyn hwn, fe drosglwyddwyd swyddogaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gan gynnwys swyddogaethau o dan Ddeddf Arolygiadau Ysgolion 1996 a Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990.
 

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 (Rhif 672)

10/03/99
Yn sgil y gorchymyn hwn, fe drosglwyddwyd y set gyntaf o swyddogaethau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gan ei alluogi i weithredu yn dilyn ei sefydliad ym 1999.