Skip to content

Gorchmynion Trosglwyddo Swyddogaethau

Mae Gorchmynion Trosglwyddo Swyddogaethau yn trosglwyddo pwerau a dyletswyddau cyfreithiol (swyddogaethau gweithredol) rhwng Gweinidogion y Goron Llywodraeth y DU a Gweinidogion Cymru. Gwneir y gorchmynion gan Ei Mawrhydi'r Frenhines yn y Cyfrin Gyngor.

Yn sgil Deddf Llywodraeth Cymru 2006, gwnaed newidiadau i'r weithdrefn sy'n effeithio ar drosglwyddo swyddogaethau.  Yn Neddf Llywodraeth Cymru 1998 a'r setliad datganoli gwreiddiol yng Nghymru, fe drosglwyddwyd y swyddogaethau gweithredol yn y lle cyntaf i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac yna i'r Prif Weinidog ac yna i'r Gweinidogion, lle bo galw am hynny.

Erbyn hyn, yn rhinwedd y darpariaethau yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006, mae pob un o'r swyddogaethau a drosglwyddwyd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru o dan y trefniadau hynny wedi cael eu trosglwyddo i Weinidogion Cymru ac mae'r Gorchmynion yn gweithredu fel petaent wedi cael eu gwneud o dan adran 58 o Ddeddf 2006.  Erbyn hyn, mae'r swyddogaethau gweithredol yn cael eu trosglwyddo'n uniongyrchol i Weinidogion Cymru, o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (adran 58).