Skip to content

Biliau Senedd y DU

Cynnig i lunio deddf newydd, neu gynnig i newid deddf sydd eisoes mewn grym, yw bil. 

Caiff ei gyflwyno gerbron Senedd y DU i'w drafod. Caiff y biliau ar gyfer y sesiwn nesaf eu cyhoeddi ar ffurf ddrafft ddiwedd y gwanwyn/ddechrau'r haf. Mae Ei Mawrhydi'r Frenhines yn cyhoeddi'n ffurfiol y rhaglen ddeddfwriaethol ar gyfer y sesiwn nesaf yn Agoriad Swyddogol y Senedd.

Gall Bil gynnwys cynigion ar gyfer deddf newydd a fydd yn berthnasol i Gymru a Lloegr, a dyma fydd yn digwydd bob amser yn yr achosion hynny lle nad yw meysydd polisi wedi'u datganoli.

Gall Bil hefyd fod yn gyfle i weithredu polisïau Cymreig. Os yw Llywodraeth y DU yn cytuno, gall Bil wneud darpariaeth wahanol i Gymru mewn meysydd sydd wedi'u datganoli. Yn syml, gall hyn olygu:

  • swyddogaethau newydd a/neu drosglwyddo swyddogaethau sy'n bodoli eisoes i Weinidogion Cymru; neu
  • ddarpariaeth uniongyrchol yn y Bil sy'n berthnasol i Gymru.

Mae cyfuniad o'r opsiynau hyn hefyd yn bosibl. Efallai hefyd y bydd angen cadw'r status quo yng Nghymru neu y byddai hynny'n ddymunol (oherwydd gwahaniaethau o ran y polisïau neu'r arferion cyfredol), ac yn yr achosion hyn defnyddir darpariaethau arbed mewn Biliau i wneud hynny.

Mae'n rhaid i Fil ddilyn sawl cam yn Nau Dŷ'r Senedd cyn y daw'n gyfraith. Caiff cofnod swyddogol o'r trafodaethau ynghylch y Biliau hyn wrth i ddau Dŷ'r Senedd graffu arnynt ei lunio gan Hansard. I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan y Senedd (gwefan allanol)