Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Jane Hutt yn llongyfarch Anabledd Cymru ar ei ben-blwydd yn 40 oed

Heddiw, llongyfarchodd y Gweinidog Cydraddoldebau Jane Hutt fudiad Anabledd Cymru ar ei ben-blwydd yn 40 oed gan dalu teyrnged i’w ymgyrchu parhaus i wella bywydau pobl anabl yng Nghymru.
Dydd Mercher 18 Ionawr 2012

Wrth siarad yn ystod derbyniad yn y Senedd, dywedodd Jane Hutt: "Mae gan Anabledd Cymru bob hawl i fod yn falch o'r holl bethau y mae wedi'u cyflawni ar ran pobl anabl yng Nghymru dros y 40 mlynedd diwethaf. Mae wedi bod yn llais cryf a chyson sydd wedi lobïo ar bob lefel i wella bywydau'r rheini sy'n wynebu rhwystrau yn eu bywydau bob dydd.

"Mae agenda diwygio lles Llywodraeth y DU yn bygwth tanseilio'r llwyddiant a gafwyd wrth hyrwyddo cynhwysiant a hefyd annibyniaeth pobl anabl. Byddwn ni'n gwneud popeth o fewn ein pwerau i leihau effeithiau'r agenda honno.

"Dw i am i Gymru fod yn wlad sy'n gwerthfawrogi pobl anabl ac yn croesawu'r hyn y maen nhw'n ei gyfrannu at ein cymdeithas. Byddwn yn parhau i weithio'n agos ag Anabledd Cymru i fynd i'r afael ag unrhyw beth sy'n rhwystr i hynny.

"Dw i'n gwybod fy mod i'n gallu dibynnu ar Anabledd Cymru i gymryd rhan flaengar yn y gwaith a wneir mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a mudiadau cyhoeddus a phreifat eraill. Bydd yn gwneud hynny lle bynnag y bydd yn gallu dylanwadu ar faterion o bwys sy'n effeithio ar bobl anabl."

Dywedodd Jane Hutt:

"Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru wrthi'n datblygu Fframwaith Gweithredu ar Fyw'n Annibynnol ar gyfer pobl anabl. Rydyn ni am gael gwared ar unrhyw rwystrau sefydliadol, amgylcheddol, neu o ran agwedd, sy'n gallu peri anableddau mwy na'r anableddau neu gyflyrau iechyd sydd gan unigolyn.

"Mae Anabledd Cymru yn gweithio'n agos gyda ni i ddatblygu'r Fframwaith a hoffwn ddiolch iddo am ei gymorth wrth inni fynd ati i ymgysylltu â chynifer o bobl anabl â phosibl ledled Cymru.

"Trwy nodi pryderon mwyaf unigolion a'r mudiadau sy'n cynrychioli pobl anabl, gallwn geisio dod o hyd i atebion ymarferol gan hyrwyddo agweddau cadarnhaol sy'n helpu pobl i gyflawni eu nodau a chyfrannu at eu cymunedau."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Cydraddoldeb ac amrywiaeth 18 Ionawr 2012 Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2012
Ll M M I G S S
<< Ebr   Meh >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i