Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Sicrhau bod cydraddoldebau’n gweithio i Gymru

Y Gweinidog Cydraddoldebau Jane Hutt wedi amlinellu’r hyn y mae Llywodraeth Cymru’n ei wneud o ran cydraddoldebau, mynd i’r afael â gwahaniaethu ac annog cymunedau cydlynus yng Nghymru.
Dydd Llun 02 Ebrill 2012

Wrth gyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb Strategol ac Amcanion Cydraddoldeb Llywodraeth Cymru dywedodd y Gweinidog eu bod wedi’u datblygu er mwyn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.

Dywedodd Jane Hutt:

"Rydyn ni i gyd am fyw mewn cymdeithas sy’n ddiogel lle mae tegwch, lle mae pobl o wahanol gefndiroedd yn gallu cyd-fyw’n gytûn, a lle nad yw gwahaniaethu’n cael ei oddef. Mae hyn yn hollol hanfodol er mwyn galluogi cymunedau yng Nghymru i dyfu a ffynnu nawr ac yn y dyfodol.

"Mae’r dull hwn o weithredu’n cael ei adlewyrchu yn yr Amcanion Cydraddoldeb a’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol sy’n cael eu cyhoeddi heddiw. Maent yn tynnu sylw at sut mae’r Llywodraeth yn cyflawni ei dyletswydd o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a’r dyletswyddau cydraddoldeb penodol i Gymru.

"Rwyf am egluro nad yw ein dull ni o weithredu’n ymwneud â geiriau ar bapur yn unig, ond mae’n pwysleisio’r canlyniadau rydym am eu cyflawni, sut rydym yn mynd i wneud hyn a sut y gallwn fesur effaith ein gweithredoedd."

Lluniwyd y dyletswyddau cydraddoldeb sy’n benodol i Gymru er mwyn sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus a chyflogaeth yn deg, yn hygyrch ac yn ymateb i anghenion pobl, fel eu bod yn teimlo’n ddiogel pan fyddant allan o gwmpas eu pethau a bod cyfle iddynt ffynnu yn yr ysgol ac yn y gwaith. Ni ddylent fod dan anfantais oherwydd eu rhyw, hil, credo neu grefydd, cyfeiriadedd rhywiol, oedran, neu oherwydd eu bod yn feichiog, yn briod, mewn partneriaeth sifil, yn anabl neu’n drawsrywiol.

Dywedodd y Gweinidog:

"Mae cysylltiadau cryf rhwng anghydraddoldeb a thlodi a byddwn ni’n sicrhau bod ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol a’r Cynllun Gweithredu Mynd i’r Afael â Thlodi yn asio â’i gilydd ac yn ategu ei gilydd.

"Mae angen symud y rhwystrau er mwyn sicrhau mwy o degwch a phawb yn teimlo eu bod yn cael eu cynnwys a’u gwerthfawrogi. Mae’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn tynnu sylw at yr hyn y bydd Llywodraeth Cymru’n canolbwyntio arno er mwyn cyflawni hyn."

Cynhaliwyd ymgysylltiad eang â’r cyhoedd ar yr Amcanion a’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Cafwyd gweithdai, grwpiau ffocws a digwyddiadau eraill â rhanddeiliaid, ac ymatebodd dros 400 o bobl a sefydliadau i holiadur a roddodd gyfle i bobl roi eu barn ar faterion cydraddoldeb.

Ychwanegodd Jane Hutt:

"Drwy sicrhau barn ystod eang o bobl rydyn ni wedi gallu nodi’r rhwystrau mwyaf y mae pobl yn eu hwynebu yn eu bywydau bob dydd. Roedd llawer yn pryderu ynghylch cydraddoldeb mewn cyflogaeth tra’r oedd eraill yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud mwy i fynd i’r afael â thrais a throsedd casineb.

"Mae’r sylwadau hyn i gyd wedi’n helpu ni i ddatblygu ein Hamcanion Cydraddoldeb.

"Fodd bynnag, dim ond y cychwyn yw cyhoeddi’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol a’r Amcanion Cydraddoldeb heddiw. Ni fydd ein hamcanion yn rhai statig. Byddan nhw’n esblygu i adlewyrchu’r hyn y mae pobl yn ei ddweud wrthym am eu profiadau, ble’r ydym yn gwneud cynnydd a beth mwy sydd angen ei wneud.

"Gyda’r dyletswyddau penodol i Gymru mae cyfle unigryw i wneud gwahaniaeth go iawn. Rydyn ni am weld gwelliannau pendant ac am fynd i wraidd cymdeithas deg a chydlynus yng Nghymru."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Tagiau

Cydraddoldeb ac amrywiaeth 02 Ebrill 2012 Cydlyniant cymunedol Programme for Government - Equality Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2012
Ll M M I G S S
<< Maw   Mai >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i