Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 35 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
27 Awst 2014
Caiff Gwasanaeth Ambiwlans Cymru bron £4 miliwn i uwchraddio ei fflyd o gerbydau
 
21 Awst 2014
Mae'r Gwenda Thomas wedi cyhoeddi pecyn buddsoddi gwerth miliynau o bunnoedd ar gyfer gwasanaethau i helpu pobl hŷn i gadw eu hannibyniaeth a pharhau i fyw yn eu cartrefi.
 
21 Awst 2014
Mae gwasanaeth sy’n unigryw i Gymru ac sy’n darparu cymorth i deuluoedd bregus yn helpu i gadw plant allan o’r gwasanaethau gofal ac yn helpu i gadw teuluoedd gyda’i gilydd, meddai’r Gwenda Thomas.
 
20 Awst 2014
Bellach, mae gan bob bwrdd iechyd yng Nghymru fynediad at wasanaethau meddygol a llawfeddygol arbenigol ar gyfer y cleifion mwyaf gordew, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd.
 
18 Awst 2014
Mae pecyn cyllid o £6.4 miliwn i gefnogi hosbisau a darparu gofal lliniarol ledled Cymru wedi cael ei chyhoeddi.
 
15 Awst 2014
Cadarnhawyd heddiw mai Cymru fydd yr ardal gyntaf yn y DU i gymeradwyo cyllid y GIG ar gyfer meddyginiaeth newydd i helpu pobl sy’n dioddef o sglerosis ymledol.
 
15 Awst 2014
Gallai’r hawl gael ei roi i blant ac wyrion pobl fabwysiedig gysylltu â theulu genedigol eu rhieni o dan gynlluniau sydd wedi’u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.
 
14 Awst 2014
Y Gweinidog Iechyd yn penodi Mr Peter Lewis, Llawfeddyg Fasgwlaidd Ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd Aneurin Bevan, i arwain ar ddatblygu gofal wedi’i gynllunio yn GIG Cymru yn y dyfodol.
 
07 Awst 2014
Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford yn ymweld a Chyfleuster Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig Rhymni.
 
06 Awst 2014
Gweinidog Iechyd Mark Drakeford yn canmol y gwaith mae tîm sy’n mynd i’r afael â gordewdra yng Nghymoedd Gwent yn gwneud.
 
06 Awst 2014
Bydd angen i gynghorau lleol a’r GIG yng Nghymru gymryd camau i ddarparu ystod o wasanaethau gofal a chymorth drwy gyfrwng y Gymraeg o dan ddeddf newydd radical sy’n dod i rym yn 2016.
 
06 Awst 2014
Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi bod ar flaen y gad yng Nghasnewydd i weld sut mae ci o'r enw Phoebe yn cael hyd i dybaco sy'n cael ei werthu'n anghyfreithlon i blant a phobl ifanc.
 
01 Awst 2014
Mae proses newydd yn dod i rym heddiw (Awst 1 2014) ar gyfer cwynion a sylwadau am wasanaethau cymdeithasol yr awdurdodau lleol. Mae’r broses newydd yn symlach ac yn canolbwyntio ar y dinesydd.
 
01 Awst 2014
Mae’r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wedi penodi William Horne fel aelod newydd Cymru i’r Awdurdod Meinweoedd Dynol.
 
30 Gorffennaf 2014
Mae’r gwasanaeth dialysis newydd yn Ysbyty Alltwen yn Nhremadog yn gwneud gwahaniaeth go iawn i gleifion yn y Gogledd-orllewin, meddai’r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford heddiw.
 
30 Gorffennaf 2014
Heddiw, mae’r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wedi ymweld â dau brosiect, sy'n helpu i leihau’r nifer sy’n mynd i ysbytai’n ddiangen ar draws y Gogledd, ac yn darparu gofal yn nes at gartrefi pobl.
 
29 Gorffennaf 2014
Bydd math newydd o driniaeth i gleifion sy’n cael trawiad ar y galon ar gael yn y Gogledd o ddechrau 2015, meddai’r Gweinidog Iechyd  Mark Drakeford.
 
29 Gorffennaf 2014
Mae dau brosiect yn Wrecsam yn helpu pobl i dorri’n rhydd o’u dibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol, meddai’r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford heddiw yn ystod ei ymweliad â’r dref.
 
29 Gorffennaf 2014
Mae nifer y bobl sy’n byw gyda chlefyd coronaidd y galon yng Nghymru yn gostwng ond mae’n dal i hawlio bywydau mwy na 4,300 o bobl bob blwyddyn, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw.
 
25 Gorffennaf 2014
Mae panel arbenigol annibynnol wedi argymell y dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno isafswm pris alcohol fesul uned er mwyn ymdrin â’r niwed sy’n gysylltiedig ag alcohol.
 
Tudalen 1 o 35 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2014
Ll M M I G S S
<< Aws    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
I'n dilyn ni trowch i