Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 37 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
21 Tachwedd 2014
Mae staff a myfyrwyr o bob rhan o Gymru, sy'n darparu gofal arloesol sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i gleifion yn cael eu hannog i gystadlu yng Ngwobrau GIG Cymru 2015.
 
20 Tachwedd 2014
Mae'r undebau llafur wedi derbyn cytundeb cyflog i Gymru, a fydd yn para am ddwy flynedd. Mae hyn yn dangos ymrwymiad parhaus Llywodraeth Cymru i staff y GIG yn wyneb toriadau i'w chyllideb.
 
20 Tachwedd 2014
Mae’r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wedi canmol gwaith labordy ym Mhen-y-bont ar Ogwr sy’n chwarae rhan o bwys wrth sicrhau bod gan y GIG yng Nghymru fynediad i’r dyfeisiau meddygol mwyaf diogel
 
19 Tachwedd 2014
Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gething wedi canmol gwaith “gwych” y timau canser plant a phobl ifanc ym Mhrifysgol Athrofaol Cymru heddiw (dydd Mercher 19 Tachwedd).
 
11 Tachwedd 2014
Mae nifer y bobl yng Nghymru sydd â nam ar eu golwg  wedi gostwng bob blwyddyn yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Dyna y mae ffigurau newydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.
 
11 Tachwedd 2014
Lansiwyd ymgynghoriad ar gynllun newydd i leihau nifer y bobl sy’n marw o glefyd yr afu/iau bob blwyddyn yng Nghymru gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gething.
 
07 Tachwedd 2014
Mae hwb ariannol o £600,000 wedi’i gymeradwyo i ddarparu mwy o wasanaethau gofal llygaid yn agosach at gartrefi pobl fel rhan o becyn ehangach gwerth £3.5 miliwn i wella gwasanaethau gofal sylfaenol.
 
07 Tachwedd 2014
Mae mwy na 1,100 o gyn-filwyr wedi cael gofal gan GIG Cymru i Gyn-filwyr - yr unig wasanaeth cenedlaethol o'i fath ar gyfer cyn-filwyr yn y DU - ers iddo gael ei sefydlu yn 2010.
 
06 Tachwedd 2014
Mae Dr Stuart Linton wedi’i benodi’n gadeirydd newydd Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru Gyfan.
 
06 Tachwedd 2014
Bydd gwasanaethau gofal sylfaenol yng Nghymru yn cael eu gwella fel bod mwyafrif helaeth gofal y GIG yn cael ei gynllunio a’i ddarparu yn y gymuned, yn agosach i gartrefi pobl.
 
05 Tachwedd 2014
Bydd system newydd i sicrhau bod cleifion yn cael mynediad teg at driniaethau newydd ac arloesol, sy'n seiliedig ar dystiolaeth, yn cael ei chyflwyno yng Nghymru.
 
04 Tachwedd 2014
Heddiw mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford wedi cyhoeddi bod yr Athro Vivienne Harpwood wedi’i phenodi’n gadeirydd newydd Bwrdd Addysgu Iechyd Powys.
 
03 Tachwedd 2014
Mae Llywodraeth Cymru wedi datgelu safonau newydd sy’n sicrhau bod pawb yng Nghymru yn cael yr un lefel o ofal ansawdd uchel gan y GIG Cymru.
 
03 Tachwedd 2014
Mae angen i’r broses Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid (DoLS) yng Nghymru fod yn symlach a llai biwrocrataidd, yn ôl adroddiad newydd a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru.
 
03 Tachwedd 2014
Hwb ariannol o £3.5 miliwn wedi’i gymeradwyo i wella gwasanaethau gofal sylfaenol. Bydd yr arian ar gael ar gyfer cynlluniau ym mhob rhan o Gymru.
 
01 Tachwedd 2014
Bydd pobl yng Nghymru sy’n ariannu eu gofal cymdeithasol eu hunain neu’n derbyn gofal lliniarol yn gallu gwneud cwynion am y gwasanaethau hynny i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru o heddiw.
 
30 Hydref 2014
Mae ‘Adroddiad Blynyddol Camddefnyddio Sylweddau 2014’, a gyhoeddir heddiw, yn amlinellu’r cynnydd sy’n cael ei wneud i fynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau ledled Cymru.
 
28 Hydref 2014
Mae’r cwadrant newydd yn rhan o’r gwaith i ailddatblygu’r ysbyty, sydd wedi elwa o fuddsoddiad gwerth £90m gan Lywodraeth Cymru.
 
27 Hydref 2014
Yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddir heddiw, mae teuluoedd a chleifion o’r farn helaeth bod gwasanaethau gofal lliniarol yn Nghymru yn dda iawn.
 
27 Hydref 2014
Mae canlyniadau arolwg newydd a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod gan fwyafrif helaeth y cleifion yng Nghymru hyder yn eu meddygon.
 
Tudalen 1 o 37 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i