Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 35 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
16 Medi 2014
A senior doctor will lead work to make sure the way the NHS reviews the records of all patients who die in hospital is consistent throughout Wales, Health Minister Mark Drakeford announced today.
 
11 Medi 2014
Gallai pobl yng Nghymru wynebu dirwy o £50 yn y fan a'r lle os byddant yn cael eu dal yn anwybyddu gwaharddiad ar smygu mewn ceir sy'n cario plant, yn ôl y cynlluniau a gyhoeddwyd heddiw.
 
10 Medi 2014
Y Gweinidog yn ymweld â Ysbyty George Thomas yn Nhreorci heddiw i weld sut y mae 15 o welyau adsefydlu ychwanegol yn helpu pobl sy'n gwella o salwch meddwl yng Nghwm Taf.
 
10 Medi 2014
Mae'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wedi agor yn swyddogol ganolfan newydd sy’n werth miliynau o bunnoedd er mwyn cynnal ymchwil flaenllaw i glwyfau ac a fydd yn gwella gofal cleifion.
 
09 Medi 2014
Mae canolfan iechyd yn Sir Benfro sy'n helpu pobl hŷn ac yn darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol cydgysylltiedig yng Nghrymych wedi cael canmoliaeth gan y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford.
 
09 Medi 2014
Mae gwaith da yn cael ei wneud i wella gofal cymdeithasol a diogelu pobl sy'n agored i niwed yng nghartrefi gofal Cymru, ond bydd cyfraith newydd yn cryfhau'r system ymhellach.
 
08 Medi 2014
Mae Dr Philip Jones wedi cael ei benodi yn arweinydd clinigol cyntaf Cymru ar gyfer gwasanaethau strôc, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford heddiw.
 
08 Medi 2014
Mae pydredd dannedd yn effeithio ar lai o blant 12 oed yng Nghymru, yn ôl canfyddiadau adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw.
 
27 Awst 2014
Caiff Gwasanaeth Ambiwlans Cymru bron £4 miliwn i uwchraddio ei fflyd o gerbydau
 
21 Awst 2014
Mae'r Gwenda Thomas wedi cyhoeddi pecyn buddsoddi gwerth miliynau o bunnoedd ar gyfer gwasanaethau i helpu pobl hŷn i gadw eu hannibyniaeth a pharhau i fyw yn eu cartrefi.
 
21 Awst 2014
Mae gwasanaeth sy’n unigryw i Gymru ac sy’n darparu cymorth i deuluoedd bregus yn helpu i gadw plant allan o’r gwasanaethau gofal ac yn helpu i gadw teuluoedd gyda’i gilydd, meddai’r Gwenda Thomas.
 
20 Awst 2014
Bellach, mae gan bob bwrdd iechyd yng Nghymru fynediad at wasanaethau meddygol a llawfeddygol arbenigol ar gyfer y cleifion mwyaf gordew, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd.
 
18 Awst 2014
Mae pecyn cyllid o £6.4 miliwn i gefnogi hosbisau a darparu gofal lliniarol ledled Cymru wedi cael ei chyhoeddi.
 
15 Awst 2014
Cadarnhawyd heddiw mai Cymru fydd yr ardal gyntaf yn y DU i gymeradwyo cyllid y GIG ar gyfer meddyginiaeth newydd i helpu pobl sy’n dioddef o sglerosis ymledol.
 
15 Awst 2014
Gallai’r hawl gael ei roi i blant ac wyrion pobl fabwysiedig gysylltu â theulu genedigol eu rhieni o dan gynlluniau sydd wedi’u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.
 
14 Awst 2014
Y Gweinidog Iechyd yn penodi Mr Peter Lewis, Llawfeddyg Fasgwlaidd Ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd Aneurin Bevan, i arwain ar ddatblygu gofal wedi’i gynllunio yn GIG Cymru yn y dyfodol.
 
07 Awst 2014
Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford yn ymweld a Chyfleuster Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig Rhymni.
 
06 Awst 2014
Gweinidog Iechyd Mark Drakeford yn canmol y gwaith mae tîm sy’n mynd i’r afael â gordewdra yng Nghymoedd Gwent yn gwneud.
 
06 Awst 2014
Bydd angen i gynghorau lleol a’r GIG yng Nghymru gymryd camau i ddarparu ystod o wasanaethau gofal a chymorth drwy gyfrwng y Gymraeg o dan ddeddf newydd radical sy’n dod i rym yn 2016.
 
06 Awst 2014
Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi bod ar flaen y gad yng Nghasnewydd i weld sut mae ci o'r enw Phoebe yn cael hyd i dybaco sy'n cael ei werthu'n anghyfreithlon i blant a phobl ifanc.
 
Tudalen 1 o 35 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2014
Ll M M I G S S
<< Aws    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
I'n dilyn ni trowch i