Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 38 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
19 Rhagfyr 2014
Mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol Cymru yn ymrwymedig i wella’r ddarpariaeth o wasanaethau Cymru, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.
 
19 Rhagfyr 2014
Bydd rhwymedigaeth gyfreithiol ar bobl i roi gwybod am unrhyw blentyn neu oedolyn y maen nhw’n credu sydd mewn perygl o gael ei gam-drin neu’i esgeuluso yn cael ei rhoi ar waith yng Nghymru yn 2016.
 
18 Rhagfyr 2014
Mae Dr Ruth Hussey, Prif Swyddog Meddygol Cymru, yn annog pobl dros 65 oed, y rheini dan 65 oed sydd mewn grwpiau risg a menywod beichiog i gael eu brechu rhag y ffliw.
 
17 Rhagfyr 2014
Roedd mwy na 30,000 o alwadau 999 am wasanaeth ambiwlans brys yng Nghymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf wedi bod ar gyfer mân afiechydon fel y ddannodd, dolur gwddf, peswch ac annwyd.
 
16 Rhagfyr 2014
Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £8m mewn gwasanaethau i gefnogi pobl hŷn a helpu i gynnal eu hannibyniaeth ar draws y De-ddwyrain.
 
16 Rhagfyr 2014
Heddiw, bu prif weithredwr GIG Cymru yn annog y cyhoedd i wneud dewis doeth dros y gaeaf wrth iddo drafod y cynlluniau sydd ar waith i leddfu pwysau ar y GIG.
 
12 Rhagfyr 2014
Mae cynllun pum mlynedd newydd i leihau hunanladdiad a hunan-niwed yng Nghymru wedi cael ei gyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru.
 
10 Rhagfyr 2014
Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i wella’r ffordd y mae’r GIG yn diwallu anghenion siaradwyr Cymraeg, meddai’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol heddiw.
 
08 Rhagfyr 2014
Byddai uned isafswm pris ar gyfer alcohol yn lleihau eu defnydd o alcohol, marwolaethau cysylltiedig ag alcohol, i'r ysbyty a throseddu.
 
03 Rhagfyr 2014
Mae plant ifanc ar draws Cymru yn arbrofi gydag e-sigaréts, yn ôl astudiaeth ymchwil a gyhoeddwyd gan Llywodraeth Cymru.
 
03 Rhagfyr 2014
Mae'r uned iechyd meddwl oedolion newydd yn Ysbyty Prifysgol Llandochau yn hanfodol i helpu i gyflenwi gwasanaethau iechyd meddwl o ansawdd uchel.
 
01 Rhagfyr 2014
Mae cynllun sgorio hylendid bwyd Cymru yn cael ei ymestyn i fusnesau masnachu, fel gweithgynhyrchwyr bwyd a chynhyrchwyr cyfanwerthu sy’n gwerthu bwyd i fusnesau eraill.
 
28 Tachwedd 2014
Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford wedi talu teyrnged i’r 300,000 a mwy o ofalwyr yng Nghymru wrth i ddigwyddiadau gael eu cynnal ledled Cymru.
 
27 Tachwedd 2014
Canolfan ariennir gan Lywodraeth Cymru yn Wrecsam i gefnogi pobl sydd wedi agor yn swyddogol gyda caethiwed i gyffuriau ac alcohol.
 
25 Tachwedd 2014
Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gething wedi datgelu bod y nifer fwyaf erioed o blant yng Nghymru wedi cael y pigiad MMR, yn eu hamddiffyn rhag y frech goch, clwy’r pennau a rwbela.
 
24 Tachwedd 2014
Bu dros 3,000 yn llai o farwolaethau o ganlyniad i effeithiau strôc rhwng 2010 a 2012 o gymharu â 2002-04 diolch i welliannau i wasanaethau strôc yng Nghymru.
 
24 Tachwedd 2014
Mae camau’n cael eu cymryd i wella’r ffordd y mae’r GIG yng Nghymru yn ymdrin â chwynion
 
21 Tachwedd 2014
Mae staff a myfyrwyr o bob rhan o Gymru, sy'n darparu gofal arloesol sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i gleifion yn cael eu hannog i gystadlu yng Ngwobrau GIG Cymru 2015.
 
20 Tachwedd 2014
Mae’r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wedi canmol gwaith labordy ym Mhen-y-bont ar Ogwr sy’n chwarae rhan o bwys wrth sicrhau bod gan y GIG yng Nghymru fynediad i’r dyfeisiau meddygol mwyaf diogel
 
20 Tachwedd 2014
Mae'r undebau llafur wedi derbyn cytundeb cyflog i Gymru, a fydd yn para am ddwy flynedd. Mae hyn yn dangos ymrwymiad parhaus Llywodraeth Cymru i staff y GIG yn wyneb toriadau i'w chyllideb.
 
Tudalen 1 o 38 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2014
Ll M M I G S S
<< Tac    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i