Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 39 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
23 Ionawr 2015
Heddiw, bu’r Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gething ar ymweliad ag Ysbyty Treforys yn Abertawe i gyhoeddo buddsoddiad o £3.275m mewn cyfleusterau llawfeddygol o’r radd flaenaf.
 
23 Ionawr 2015
Mae nifer y bobl sy’n marw o gyflyrau sy’n gysylltiedig â diabetes yng Nghymru yn parhau i ostwng
 
22 Ionawr 2015
Bydd buddsoddiad sylweddol o £10m yng ngwasanaethau gofal sylfaenol Cymru yn golygu y bydd ystod ehangach o weithwyr gofal iechyd proffesiynol yn gallu darparu gofal.
 
22 Ionawr 2015
Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gething wedi canmol gwaith staff iechyd a gwasanaethau cymdeithasol am eu gwaith caled wrth leihau’r achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal yn ystod mis Rhagfyr.
 
16 Ionawr 2015
Mae ffigurau newydd a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys Cymru wedi gweld y mis Rhagfyr prysuraf mewn pum mlynedd.
 
15 Ionawr 2015
Mae Llywodraeth Cymru yn dyrannu £40m ychwanegol i GIG Cymru yn 2014-15 i’w helpu i ymdopi â phwysau’r gaeaf.
 
14 Ionawr 2015
Mae mwy o bobl yn goroesi canser, hyd yn oed os oes mwy o bobl yng Nghymru yn cael diagnosis o’r clefyd, yn ôl adroddiad newydd ar ofal canser a gyhoeddwyd heddiw gan Lywodraeth Cymru.
 
13 Ionawr 2015
Mae Vaughan Gething wedi canmol gwaith staff ar draws GIG Cymru, gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymdeithasol wrth i wasanaethau rheng flaen ddod o dan bwysau sylweddol dros yr wythnosau diwethaf.
 
12 Ionawr 2015
Heddiw lansiwyd ymgyrch newydd i helpu teuluoedd ar draws Cymru i dorri ‘nôl ar faint o siwgr maen nhw’n ei fwyta bob wythnos.
 
12 Ionawr 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd Vaughan Gething, wedi lansio rhaglen newydd i leihau nifer y bobl yn rhai o gymunedau mwyaf difreintiedig Cymru sy’n marw cyn pryd o glefyd cardiofasgwlaidd a chanser.
 
08 Ionawr 2015
Hwb o filiynau o bunnoedd er mwyn darparu offer diagnosteg arloesol i GIG Cymru i helpu i leihau amseroedd aros.
 
07 Ionawr 2015
Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn annog pobl i ddefnyddio unedau mân anafiadau’r ardal a gwasanaethau meddyg teulu yn hytrach nag adrannau brys oni bai eu bod yn ddifrifol wael.
 
07 Ionawr 2015
Penodwyd yr Athro Donna Mead OBE yn is-gadeirydd newydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.
 
07 Ionawr 2015
Bydd staff rheng flaen y GIG mewn adrannau achosion brys Cymru gan fynediad parod at fanylion cofnodion meddygol claf.
 
05 Ionawr 2015
Mark Drakeford, wedi ymweld â'r Samariaid yng Nghaerdydd i hyrwyddo cynllun newydd Llywodraeth Cymru i leihau'r achosion o hunanladdiad a hunan-niweidio.
 
02 Ionawr 2015
Mis Ionawr yw’r adeg i wneud addunedau. P’un a fyddwn ni’n addo bod yn iachach, dysgu sgiliau newydd neu dreulio mwy o amser gyda theulu ac anwyliaid, mae rhai addunedau’n haws eu cadw nag eraill.
 
01 Ionawr 2015
Bydd mwy na 4,800 o'r gweithwyr sy'n cael y cyflog isaf yn GIG Cymru yn cael codiad o hyd at £1,056.
 
22 Rhagfyr 2014
Yn eu neges Nadolig i bron 150,000 o staff y GIG a staff gofal cymdeithasol ledled Cymru, mae Mark Drakeford a Vaughan Gething yn diolch iddynt am eu gwaith caled a'u hymroddiad i'r gwasanaeth iechyd
 
19 Rhagfyr 2014
Mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol Cymru yn ymrwymedig i wella’r ddarpariaeth o wasanaethau Cymru, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.
 
19 Rhagfyr 2014
Bydd rhwymedigaeth gyfreithiol ar bobl i roi gwybod am unrhyw blentyn neu oedolyn y maen nhw’n credu sydd mewn perygl o gael ei gam-drin neu’i esgeuluso yn cael ei rhoi ar waith yng Nghymru yn 2016.
 
Tudalen 1 o 39 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2015
Ll M M I G S S
<< Rha    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i