Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prosiectau cymunedol yn derbyn grantiau i annog pobl i fyw mewn ffordd gynaliadwy

Yng Nghaerdydd a Blaenau Ffestiniog mae'r prosiectau cyntaf sydd wedi manteisio ar gynllun grant newydd Llywodraeth Cymru i annog pobl i fyw mewn ffordd gynaliadwy.
Dydd Mercher 06 Gorffennaf 2011

Cafodd y cynllun ei lansio ym mis Ebrill, ac mae'n helpu grwpiau a phrosiectau cymunedol sydd, yn eu tro, yn helpu pobl i newid eu ffordd o fyw i fod yn fwy gwyrdd.

Mae Her Beicio Caerdydd, prosiect rhwng y Clwb Teithio i Feicwyr a'r asiantaeth marchnata cymdeithasol, Challenge for Change, wedi derbyn £25,487. Bydd y grant yn helpu Her Beicio tair wythnos yn y brifddinas i annog pobl i ddefnyddio eu beiciau, drwy sesiynau blasu, cystadlaethau a gwasanaeth archwilio beiciau am ddim. Nod y prosiect yw cyrraedd o leiaf 1,500 o bobl ac annog o leiaf 30% o'r rhain i seiclo i'r gwaith o leiaf unwaith yr wythnos.  

Cafodd menter y Dref Werdd ym Mlaenau Ffestiniog £4,200 ar gyfer cam cyntaf prosiect i reoli gwres gan ystyried a oes modd i'r bobl ym mhentref Tanygrisiau ddefnyddio gwres yn fwy effeithiol yn eu cartrefi. Bydd y prosiect yn targedu cartrefi anodd-eu-cyrraedd, gan gynnwys y rheini nad ydyn nhw ar y grid, sy'n fwy tebygol o ddioddef o dlodi tanwydd na chartrefi eraill. Y gobaith yw y bydd y gwaith hwn yn arwain at ymgyrch ledled y dref a fydd yn cael effaith ar filiau ynni, ansawdd bywyd ac allyriadau carbon.

Croesawodd John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy, y grantiau sydd wedi'u dyfarnu gan ddweud:

"Dw i wrth fy modd bod yr arian hwn yn helpu pobl i gymryd camau i fynd i'r afael â materion sy'n bwysig yn eu cymunedau, ynghyd â'r heriau rydyn ni'n eu hwynebu oherwydd y newid yn yr hinsawdd. Mae'n dod yn fwyfwy pwysig defnyddio ynni'n effeithiol a sicrhau bod pobl dlawd o ran tanwydd yn cael yr holl help y mae ei angen arnyn nhw, a bydd yn ddiddorol gweld yr hyn y gallwn ni ei ddysgu oddi wrth y Dref Werdd a fydd yn helpu eraill ledled Cymru.  

"Dw i'n hoff iawn o feicio, a dw i'n gobeithio y bydd Her Beicio Caerdydd yn annog pobl i feicio er mwyn gwella eu hiechyd a'u ffordd o fyw. Dw i'n edrych ymlaen at weld pa brosiectau eraill y gallwn ni helpu pobl i'w dechrau ledled Cymru a fydd yn ein symud tuag at ddyfodol carbon isel."

Meddai Rheolwr Partneriaethau Challenge for Change, Sam Robinson:

"Mae llawer o bobl yng Nghaerdydd am seiclo ond maen nhw braidd yn nerfus. Mae rhoi profiad 10 munud o feicio i bobl – sy’n ffurfio diben Her Beicio – yn ffordd effeithiol o atal pobl rhag meddwl bod beicio'n weithgaredd anodd neu'n rhywbeth i’w ofni."

Bydd cynllun Llywodraeth Cymru i annog pobl i fyw mewn ffordd gynaliadwy yn sicrhau bod bron i £750,000 o grantiau ar gael dros y tair blynedd nesaf. Cynnal Cymru ac Amgylchedd Cymru sy'n ei weinyddu.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Lansio cynllun grant i gefnogi prosiectau byw’n gynaliadwy ledled Cymru

Tagiau

Datblygu cynaliadwy 06 Gorffennaf 2011 Yr Amgylchedd Programme for Government - Sustainability Y Gogledd Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i