Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Adroddiad yn nodi llwyddiant sydd o les i bobl ledled Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei hadroddiad blynyddol yn nodi ei llwyddiant a hynt ei gwaith ym maes datblygu cynaliadwy. Hwn yw'r 10fed adroddiad o'i fath a'r trydydd ers i Cymru'n Un: Cenedl Un Blaned gael ei lansio yn 2009, sy'n nodi gweledigaeth a chynlluniau'r llywodraeth ar gyfer Cymru gynaliadwy.
Dydd Iau 22 Medi 2011

Mae'r adroddiad yn rhoi manylion hynt gwaith mewn nifer o feysydd, gan gynnwys cyflogaeth, allyriadau nwy tŷ gwydr, cyfiawnder cymdeithasol, addysg a thrafnidiaeth.

Mae'r prif waith a wnaed yn 2010-11 yn cynnwys:

  • Helpu cynlluniau ailgylchu awdurdodau lleol drwy Grant Rheoli Gwastraff Cynaliadwy £72 miliwn, sef 22% yn fwy na grant y flwyddyn flaenorol.
  • Gweithredu mwy na 1,800 o brosiectau i ddiogelu cynefinoedd rhywogaethau a warchodir neu sydd mewn perygl, neu er bioamrywiaeth, ledled Cymru.
  • Rhoi rhagor o arian i Gaerdydd dan y Cynllun Teithio Cynaliadwy.
  • Parhau i warchod a hyrwyddo mynediad i’r cyhoedd i safleoedd canoloesol megis Castell Sycharth, Llys Rhosyr a Chastell Nanhyfer.

Mae egwyddorion datblygu cynaliadwy sy'n ystyried effaith hirdymor gweithgareddau yn ganolog i broses Llywodraeth Cymru o wneud penderfyniadau. Mae pob penderfyniad yn hyrwyddo lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol pobl a chymunedau Cymru, heddiw ac yn y dyfodol.

Wrth siarad mewn digwyddiad i adolygu llwyddiant cynllun Cymru'n Un: Cenedl Un Blaned, dywedodd Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy, John Griffiths:

"Mae'r adroddiad hwn yn dangos sut mae ein dull ni o weithredu yn gwneud gwir wahaniaeth yn y tymor hir i ansawdd bywyd pobl ledled Cymru. Mae Cymru'n Un: Cenedl Un Blaned yn nodi agenda uchelgeisiol ac mae'r adroddiad yn darparu tystiolaeth sy'n amlinellu'r cynnydd rydyn ni wedi'i wneud.

"Rydyn ni'n cynnal adolygiad statudol o effeithiolrwydd y cynllun er mwyn cloriannu pa bolisïau sy'n gweithio a'r hyn y gallwn ni ei wneud i oresgyn unrhyw heriau sydd ar ôl. I wneud hyn, rydyn ni'n cydweithio'n agos â chyrff cyhoeddus, grwpiau perthnasol eraill a Pricewaterhouse Coopers.

"Dw i'n gobeithio y bydd yr adroddiad hwn yn annog pawb i barhau i weithio gyda ni i helpu i weithredu polisïau’n llwyddiannus sy'n sicrhau ffyniant Cymru yn y tymor hir."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Datblygu cynaliadwy 22 Medi 2011 Yr Amgylchedd Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i