Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Canlyniadau ymchwil yn dangos bod pobl yn croesawu cynaliadwyedd

Mae dros hanner yr oedolion (56%) yng Nghymru yn gwybod rhywbeth am ddatblygu cynaliadwy ac mae ychydig dros ddau draean (68%) yn meddwl y gallent wneud mwy i fyw'n gynaliadwy. Dim ond dau o ganfyddiadau arolwg Cynaliadwyedd Llywodraeth Cymru 2011 yw'r rhain, a lansiwyd gan John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy.
Dydd Mercher 07 Rhagfyr 2011

Comisiynodd y Llywodraeth yr arolwg i ddod i wybod am farn ac agweddau pobl o Gymru tuag at gynaliadwyedd a'r newid yn yr hinsawdd. Bydd ei ganlyniadau'n helpu i lywio gwaith yn y dyfodol, gan gynnwys cyflwyno'r Bil Datblygu Cynaliadwy.

Wrth lansio canfyddiadau'r ymchwil, dywedodd y Gweinidog:

“I fi, mae cynaliadwyedd yn golygu gwneud penderfyniadau sydd o fudd i Gymru ond sydd hefyd yn sicrhau bod cenedlaethau'r dyfodol yn cael yr un cyfleoedd ag yr ydyn ni wedi'u cael.

“Wrth deithio o amgylch Cymru dwi'n gweld enghreifftiau o sut mae sefydliadau yn sylweddoli mai dyma'r ffordd o sicrhau ein bod yn gallu wynebu heriau'r dyfodol."

Cyfwelwyd croestoriad o bobl a oedd yn cynrychioli poblogaeth Cymru wyneb yn wyneb dros yr haf. Cytunodd 7 o bob 10 person (72%) a gafodd eu cyfweld y dylai datblygu cynaliadwy fod yn rhan annatod o'r broses o wneud penderfyniadau yng Nghymru. Dim ond 4% oedd yn anghytuno.

Ymhlith prif ganfyddiadau eraill yr arolwg mae'r canlynol:

  • Mae'r rhan fwyaf o bobl (91%) yn cytuno bod gofalu am yr amgylchedd yn rhan bwysig o fyw yng Nghymru.
  • Dywedodd y rhan fwyaf o bobl eu bod yn cymryd camau gartref i arbed ynni er bod lle i wneud cartrefi'n rhatach-ar-ynni. Mae naw o bob 10 deiliad tŷ (89%) yn dweud bod gan eu tai wydr dwbl ac mae cyfran debyg (83%) yn dweud bod ganddynt insiwleiddiad atig. Fodd bynnag, mae'r cyfraddau'n is ar gyfer gosod mathau eraill o insiwleiddio, hynny yw insiwleiddio waliau ceudod (46%), insiwleiddio waliau solet (12%) ac adnoddau gwres adnewyddadwy (2%).
  • Mae ailgylchu'n weithred gyffredin yng Nghymru. Mae dros hanner y boblogaeth (54%) yn dweud eu bod yn ailgylchu popeth y gallant ac mae traean ychwanegol (34%) yn gwneud llawer o ailgylchu. Dim ond 2% o bobl sydd ddim yn ailgylchu o gwbl.
 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Arolwg Cynaliadwyedd a Model Segmentu

Tagiau

Datblygu cynaliadwy 07 Rhagfyr 2011 Yr Amgylchedd Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i