Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Rhaid i Gymru gael ei chlywed yn Rio+20 meddai’r Gweinidog

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths, wedi cadarnhau y bydd yn cynrychioli Cymru yn Uwch-gynhadledd Datblygu Cynaliadwy Rio+20 y mis nesaf.
Dydd Gwener 18 Mai 2012

Bydd y Gweinidog yn mynd i’r uwch-gynhadledd fel rhan o ddirprwyaeth o’r DU ac mae’n benderfynol o ddangos i’r byd bod Cymru’n gallu gwneud cyfraniad gwerthfawr at yr ymdrechion byd-eang i fod yn fwy cynaliadwy.

Siaradodd y Gweinidog yng nghynhadledd y Sefydliad Materion Cymreig, ‘Rhoi Cymru wrth Galon Rio+20’ heno.  Siaradodd am ei bryderon ynghylch cyflwr y blaned ac yn amlygu rhai o’r rhesymau pam fod angen gweithredu ar frys.  Pwysleisiodd y canlynol:

  • Mae biliwn o bobl ledled y byd yn dal i fynd i’r gwely’n llwglyd bob nos
  • Y bobl oedd dlotaf 20 mlynedd yn ôl yw’r tlotaf o hyd
  • Mae 20% o boblogaeth y byd yn dal i ddefnyddio 80% o adnoddau’r byd.

Disgwylir y bydd biliwn yn fwy o bobl ar ein planed erbyn 2025, a bydd y Gweinidog yn amlygu’r anawsterau o ran atal tlodi a chodi safonau byw heb wastraffu adnoddau naturiol y Ddaear.

Pwysleisiodd y Gweinidog mai canlyniad pwysicaf yr uwchgynhadledd, o bosibl, fydd creu Amcanion Datblygu Cynaliadwy byd-eang gan ganolbwyntio’n benodol ar ddileu tlodi.  Hefyd, amlygu’r angen i fesur mwy na’r Cynnyrch mewnol Crynswth yn unig.

Wrth siarad cyn y digwyddiad, dywedodd y Gweinidog:

"Mae angen inni ddechrau mesur yr hyn sy’n cyfri ar raddfa fyd-eang – oni wnawn hynny ni fyddwn yn gallu rhoi gwir werth ar hyn na defnyddio adnoddau’r byd yn fwy cynaliadwy.

"Rhaid i Rio+20 gyflawni’r ymrwymiad i ddatblygu dangosyddion cymdeithasol ac amgylcheddol i’w defnyddio ochr yn ochr â CMC.  Yng Nghymru rydym eisoes yn defnyddio pum prif ddangosydd i’n helpu ni i fesur ein cynnydd ym maes datblygu cynaliadwy.  Mae Gwerth Ychwanegol Crynswth yn un ohonynt ond rydymhefyd yn mesur ein ôl troed ecolegol a’n lles cyffredinol."

Tra bydd y Gweinidog yn Rio bydd yn tynnu sylw at safbwynt Cymru ynghylch datblygu cynaliadwy a bydd yn dangos sut y mae Cymru yn arwain ynglŷn â’r mater.  

Lansiodd y Gweinidog y mis hwn ymgynghoriad ynghylch cynigion ar gyfer Bil Datblygu Cynaliadwy.  Byddai’r Bil hwn yn rhoi dyletswydd gyfreithiol ar sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru i sicrhau bod y penderfyniadau a wnânt yn seiliedig ar egwyddorion datblygu cynaliadwy.

Yn ystod yr uwchgynhadledd yn Rio bydd y Gweinidog yn cyfarfod â chymaint â phosibl o Weinidogion a Phrif Weinidogion er mwyn ceisio dysgu sut y mae gwledydd eraill yn mynd i’r afael â datblygu cynaliadwy.

Bydd yn mynychu Uwchgynhadledd y Byd o Daleithiau a Rhanbarthau Ffederal, gan hybu rhai o bolisïau arloesol Cymru fel ei gynllun effeithlonrwydd yn y cartref, Arbed.  

Bydd hefyd yn trafod rhaglen Cymru o Blaid Affrica Llywodraeth Cymru ynghyd â’r gwaith sy’n mynd rhagddo i hybu datblygiadau cynaliadwy a charbon isel mewn partneriaeth â rhanbarth Mbale yn Nwyrain Uganda.  

Prosiect allweddol arall y bydd y Gweinidog yn ei hybu fydd y prosiect Maint Cymru sy’n ceisio diogelu dwy filiwn hectar o fforestydd glaw.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Gwefannau

Uwch-gynhadledd Datblygu Cynaliadwy Rio+20

Tagiau

Datblygu cynaliadwy 18 Mai 2012 Programme for Government - Sustainability Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i