Skip to content

Rhwydwaith Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Dolenni perthnasol

Mae gwella gwasanaethau cyhoeddus yn hanfodol bwysig i ddyfodol Cymru.
Byddwn yn gwneud mwy o wasanaethau cyhoeddus a gwasanaethau'r llywodraeth yn rhai digidol fel eu bod yn haws cael gafael arnynt, a'u bod yn fwy effeithlon a chyfleus.

Cefndir

Yn y gorffennol, mae’r gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru wedi dibynnu ar nifer o wahanol wasanaethau band eang a brynwyd oddi wrth wahanol gyflenwyr i ddiwallu anghenion busnes sy’n benodol i’w sectorau. Roedd hwn yn gyfle gwerthfawr i gyfuno anghenion y gwahanol sectorau. Penderfynwyd gweithredu cytundeb pellgyrhaeddol i ddarparu un gwasanaeth band eang hyblyg a chosteffeithiol ar gyfer y sector cyhoeddus.

Beth yw Rhwydwaith Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru?

Mae’r rhwydwaith yn fewnrwyd ddiogel a phreifat sy’n darparu gwasanaethau cyfathrebu llais, fideo a data ar draws yr holl wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Mae’n cael ei ddarparu trwy’r Rhaglen PSBA. Y rhwydwaith hwn yw’r cyntaf o’i fath yn y Deyrnas Unedig. Am y tro cyntaf, mae sefydliadau sy’n bartneriaid yng Nghymru yn cael rhannu’r un rhwydwaith band eang diogel, sydd wedi’i ddylunio gan y sector cyhoeddus i ddiwallu ei anghenion busnes penodol.

Gan fod y Rhwydwaith yn rhannu rhwydwaith canolog sydd ar gael ledled Cymru ac sydd wedi’i gysylltu’n uniongyrchol â safleoedd unigol, mae’r gwaith o reoli materion gweinyddol yn cael ei symleiddio, gan arbed arian.

Pwy yw’r sefydliadau sy’n gweithio mewn partneriaeth?

Mae’r rhan fwyaf o sefydliadau’r gwasanaethau cyhoeddus (103) ar fwy na 2,500 o safleoedd wedi’u cysylltu â’r rhwydwaith. Maent felly’n manteisio ar gysylltiadau gwell a chyflymach, ynghyd ag arbedion trwy gydweithio.

Mae’r sefydliadau yn y sector cyhoeddus yn cynnwys:

  • Addysg Uwch
  • Addysg Bellach
  • Gwasanaethau Iechyd
  • Llywodraeth Leol

Wedi’i ddylunio’n well

Mae’r ffordd y mae’r rhwydwaith wedi’i ddylunio yn golygu mai safleoedd, yn hytrach na sefydliadau, sydd wedi’u cysylltu â’r rhwydwaith cyffredin, sy’n golygu y gellir rhannu gwybodaeth yn fwy effeithiol nag yn y gorffennol. Mae dyluniad Rhwydwaith y Gwasanaethau Cyhoeddus hefyd yn ei gwneud yn haws i sefydliadau sicrhau bod capasiti eu cysylltiadau rhwydwaith yn lleol yn cyfateb i’w hanghenion. Rhoddir band lletach i sefydliadau iechyd i’w helpu i drosglwyddo delweddau clinigol a hwyluso a chyfnewid mwy o ddata yn gyffredinol.

Lleihau costau galwadau ffôn

Mae cymal dau o’r Rhaglen PSBA yn mynd rhagddo gan roi cyfle i’r sefydliadau sy’n rhan ohono wneud galwadau ffôn ar draws y rhwydwaith (Voice over Internet Protocol). Gall sefydliadau ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i wneud galwadau am ddim i sefydliadau eraill sydd wedi’u cysylltu â Rhwydwaith y Gwasanaethau Cyhoeddus. Gallant felly leihau eu costau switsfwrdd presennol trwy ddefnyddio gwasanaethau canolfan gysylltu newydd. 

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu i gael rhagor o wybodaeth ynghylch Rhwydwaith y Gwasanaethu Cyhoeddus neu’r Rhaglen PSBA, ffoniwch 02920 823190 neu e-bostiwch: psba@wales.gsi.gov.uk neu ewch i www.psba.org.uk. (Dolen allanol)