Skip to content

Academi Wyddoniaeth Genedlaethol

Merch yn dysgu am wyddoniaeth yn Techniquest Caerdydd
Mae’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol yn hybu gweithgareddau i ennyn diddordeb mewn gwyddoniaeth.  

Mae gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg – a elwir yn bynciau STEM – yn bwysig i bawb. 

  • Maent yn egluro’r byd a’n bywyd ynddo.
  • Mae ymchwil wyddonol yn gwella ein hiechyd a’n hamgylchedd.
  • Mae cynnyrch a phrosesau newydd yn bwysig i’n heconomi. 

Rydym wedi sefydlu yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol i i helpu i ennyn diddordeb plant ac oedolion yn y pynciau hyn.  Rydyn ni am gael mwy o bobl i astudio pynciau STEM, ac i ddewis gyrfaoedd sy’n gysylltiedig â STEM ar bob lefel.  Mae'r prosiect hwn yn rhan o'n strategaeth wyddoniaeth, 'Gwyddoniaeth i Gymru', a lansiwyd ym mis Mawrth 2012.

Ein partneriaid

Mae’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol yn cydweithio â phump o bartneriaid: 

Mae’r sefydliadau hyn yn ganolbwynt gweithgareddau allgymorth STEM.  Mae’r canolfannau hyn yn cyfarfod yn rheolaidd ac yn rhoi cyngor i Brif Gynghorydd Gwyddonol Cymru ar weithgareddau STEM.  Mae cynrychiolydd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru  yn mynychu’r cyfarfodydd.  Mae’r canolfannau hefyd yn cyflawni ystod o brosiectau STEM eu hunain. 

Digwyddiadau

Mae busnesau, prifysgolion, colegau, ysgolion a sawl sefydliad arall yn cynnal digwyddiadau i egluro eu gwaith gwyddonol i blant ac oedolion.  Gan weithio gyda’n partneriaid, mae’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol yn cydlynu ac yn cynorthwyo’r digwyddiadau hyn. 

Cewch ddod i wybod mwy am y digwyddiadau a’r mentrau hyn yng Nghymru ar ein tudalennau. Mae nhw'n cynnwys gwybodaeth i fyfyrwyr, athrawon a rhieni. 

Cewch cysylltu ni NSA@wales.gsi.gov.uk

Gwaith yn y dyfodol

Rydym yn gweithio ar arolwg o holl weithgareddau STEM yng Nghymru ar hyn o bryd.  Byddwn yn defnyddio’r canlyniadau i ddatblygu strategaeth ar gyfer gweithgareddau STEM yn y dyfodol.