Skip to content

Rhwydwaith Cynghori Cymru Ddigidol (Fwrdd)

Dolenni perthnasol

Yr adroddiad hwn yw Adroddiad Blynyddol cyntaf y Bwrdd. Mae'n cynnwys manylion y prif faterion ac argymhellion a ystyriodd y Bwrdd yn ystod 2011.

Mae gennym rwydwaith cynghori allanol, Rhwydwaith Cynghori Cymru Ddigidol, i ddarparu cyngor arbenigol rheolaidd i Weinidogion.

Ar ddiwedd 2010, sefydlwyd Bwrdd Cynghori Cymru Ddigidol i ddarparu cyngor arbenigol rheolaidd i Weinidogion. Gellir lawrlwytho’r Adroddiad Blynyddol cyntaf yma. Yn 2012, esblygodd y bwrdd i fod yn Rhwydwaith.

Aelodaeth

Mae’r aelodau wedi’u dewis o blith ystod eang o feysydd, sy’n adlewyrchu ein hymrwymiad i lunio polisïau cynhwysol ac i sicrhau arbenigedd ym mhob un o’r 5 prif thema. Mae’r holl aelodau wedi cytuno i weithio er lles y cyhoedd.

 • Simon Gibson OBE (Cadeirydd Annibynnol) – Prif Weithredwr Wesley Clover, cronfa fenter sy'n arbenigo mewn sefydlu busnesau technoleg. Cyn hynny, cyd-sefydlodd Ubiquity Software Corporation – a enillodd wobr Arloeswr y Flwyddyn yn 2001
 • James Elias – Cyfarwyddwr Marchnata Google UK. Cyn ymuno â Google, treuliodd James saith mlynedd yn helpu i adeiladu enw’r brand E-Trade o’r UDA yn y DU, ac yn union cyn ymuno â Google enillodd MBA o Ysgol Fusnes Insead yn Ffrainc
 • Dr David Grant CBE - Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd ers Hydref 2001. Bu Dr Grant yn goruchwylio’r uno rhwng Prifysgol Caerdydd a Choleg Meddygaeth Prifysgol Cymru a dyfarnu Statws Prifysgol i Gaerdydd
 • Yr Athro Ian Hargreaves CBE – Athro Economi Ddigidol Prifysgol Caerdydd. Yr Athro Hargreaves yw’r Cadeirydd Economi Ddigidol yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Caerdydd ac Ysgol Fusnes Caerdydd
 • Ron Jones CBE – Cadeirydd y Panel  Diwydiannau Creadigol a Chadeirydd Gweithredol Tinopolis, un o gynhyrchwyr teledu annibynnol mwyaf y DU

Aelodaeth ehangach

 • Dr Sangeet Bhullar - Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Gweithredol WISE KIDS, sefydliad dielw sy'n darparu rhaglenni hyfforddiant arloesol a gwasanaeth ymgynghori ym meysydd y Cyfryngau Newydd, y Rhyngrwyd a Thechnolegau Symudol, a Hyfedredd, Llythrennedd a Diogelwch wrth ddefnyddio’r Rhyngrwyd
 • Andrew Green - Prif Swyddog Gweithredol Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn adnabyddus ar draws y byd am ei gwaith ar ddigideiddio: trosi dogfennau argraffedig ac archifol a dogfennau eraill yn fersiynau digidol a'u cyhoeddi ar y we i bawb eu gweld
 • Yr Athro Gareth Hughes – hyd at ei ymddeoliad diweddar, Prif Weithredwr Cymdeithas Cymdeithasau Gwybodaeth Ranbarthol Ewrop (EIRS), sef cymdeithas o rwydweithiau rhanbarthol Ewropeaidd sydd wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad economaidd a chymdeithasol ei haelodau drwy arloesi’n seiliedig ar TGCh
 • David Hylands – hyd at ei ymddeoliad diweddar, Prif Swyddog Systemau Gwybodaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a chynrychiolydd Llywodraeth Leol ar Brosiect Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus
 • Huw Jones – Cadeirydd Awdurdod S4C a Dirprwy Gadeirydd Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru. Cyn hynny, bu’n Brif Weithredwr S4C am gyfnod hwy nag unrhyw un arall
 • Jean-Francois Schmid - Cyfarwyddwr Ymchwil a Thechnoleg BT Innovate & Design. Cyn ymuno â BT, bu’n Uwch-gyfarwyddwr Strategaeth ar gyfer Cable & Wireless gan ganolbwyntio ar eu gweithrediadau rhyngwladol