Skip to content

Fframwaith

Dolenni perthnasol

Fframwaith Amlinellol Llywodraeth Cymru ar gyfer Gweithredu er mwyn sicrhau dyfodol digidol disgleiriach i bawb yng Nghymru.
Mae Rhwydwaith Cynghori Cymru Ddigidol yn rhoi cyngor arbenigol rheolaidd i Weinidogion.
Dyn yn myned y we mewn ardal prydferth
Rydym eisiau i bawb yng Nghymru fwynhau manteision technolegau digidol.

Os ydym am lwyddo i osod Cymru ymysg gwledydd mwyaf blaengar y byd yn ecsploetio technolegau digidol, rhaid i ni fod yn arloesol a chreadigol wrth ddatblygu atebion.

Rydym yn cynnig mynd i'r afael â'r her hon drwy strwythuro ein gweithgarwch o dan bum amcan sylfaenol:

  1. Cynhwysiant: Rydym eisiau i Gymru fod yn gymdeithas fwy cynhwysol, cynaliadwy a llewyrchus. Mae sicrhau y gall pawb fwynhau manteision technoleg yn rhan allweddol o hynny.
  2. Sgiliau:  Bydd sgiliau Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) yn rhan o addysg pob plentyn, a byddwn yn defnyddio technoleg i wella dulliau dysgu ac addysgu.  Y tu hwnt i waliau'r ysgol, byddwn yn sicrhau y gall pawb yng Nghymru ennill y sgiliau sylfaenol a'r hyder i fynd ar-lein a defnyddio technolegau digidol. Byddwn hefyd yn helpu i hyfforddi pobl mewn sgiliau mwy arbenigol ar gyfer diwydiant.
  3. Yr economi: Rydym eisiau sbarduno twf economaidd. Byddwn yn cefnogi cwmnïau o Gymru i rwydweithio ag adrannau ymchwil i greu a masnacheiddio technolegau digidol newydd. Byddwn yn helpu mwy o gwmnïau o Gymru i ecsploetio'r datblygiadau hyn er mwyn arloesi, tyfu a manteisio ar farchnadoedd newydd, yn enwedig yn sectorau'r diwydiannau creadigol, TGCh a thwristiaeth.
  4. Gwasanaethau cyhoeddus:  Byddwn yn gwneud mwy o wasanaethau cyhoeddus a gwasanaethau'r llywodraeth yn rhai digidol fel eu bod yn haws cael gafael arnynt, a'u bod yn fwy effeithlon a chyfleus. Trwy ddefnyddio technoleg yn effeithiol, bydd pobl yn gallu darparu'r gwasanaethau hyn yn well, a gwneud y defnydd gorau posibl o adnoddau.
  5. Seilwaith: Er mwyn gwireddu holl fanteision technoleg ddigidol, ein nod yw bod pawb yng Nghymru yn cael mynediad i fand eang y genhedlaeth nesaf (o leiaf 30Mbps) erbyn 2015. Rydym hefyd wrthi'n gweithio i wella derbyniad ar gyfer technolegau symudol a di-wifr ledled Cymru.

Mae'r ddogfen yn edrych ar yr heriau penodol sy'n wynebu pob un o'r pum amcan ac mae'n pennu nifer o dargedau pwysig.  Maes o law byddwn yn cyhoeddi cynlluniau cyflenwi manwl ar gyfer pob amcan.

Ein Dull o Weithio

Rydym yn mynd ati'n integredig a holistaidd i wireddu ein gweledigaeth. Byddwn yn dwyn ynghyd amryw o bartneriaid, o fusnesau i grwpiau cymunedol, ac yn cydweithio â nhw. Byddwn yn defnyddio'r cynghorwyr arbenigol sydd ar Rhwydwaith Cynghori Cymru Ddigidol er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn canolbwyntio ar y prif flaenoriaethau.

Mae Llywodraeth Cymru yn gwbl ymrwymedig i wneud Cymru yn gymdeithas ac economi mwy clyfar sydd â gwell cysylltiadau - a helpu pawb i fwynhau'r manteision cyn gynted â phosibl. Felly byddwn yn braenaru'r ffordd i bartneriaethau, a gwneud yn siŵr bod y sector cyhoeddus.