Skip to content

Datganiad Blynyddol ar Gymorth i Fusnesau

Dolenni perthnasol

Mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn rhan o Lywodraeth Cymru. Ei gwaith yw sicrhau bod y Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yn cael eu defnyddio'n effeithiol ac yn effeithlon.
Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Mae’r datganiad blynyddol hwn yn amlinellu’r prif weithgareddau yr ydym wedi bod yn eu cynnal i gefnogi twf a swyddi cynaliadwy ledled Cymru.

Fel rhan o’r Rhaglen Lywodraethu, gwnaed ymrwymiad i gyhoeddi Datganiad Blynyddol i ddisgrifio sut yr ydym yn cefnogi Busnesau yng Nghymru.

Twf a swyddi cynaliadwy sy’n ganolog i’n Rhaglen Lywodraethu a’n prif flaenoriaeth yw cyflawni yn erbyn yr ymrwymiadau hyn.

Yn y tymor byr i ganolig, y sefyllfa gyffredinol gyda’r economi fyd-eang a pholisïau ariannol a chyllidol Llywodraeth y DU sy’n dylanwadu fwyaf ar fusnesau ac economi Cymru.

Wedi dweud hynny, rydym wedi cymryd camau sylweddol i wella sefyllfa busnesau yng Nghymru a’r amgylchedd y maen nhw’n gweithio ynddo.