Skip to content

Adroddiad terfynol ar Ddinas-Ranbarthau

Dolenni perthnasol

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu casgliadau Grŵp Gorchwyl a Gorffen Ardaloedd Dinesig am y diffiniad o Ardaloedd Dinesig a’r meini prawf.
Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.
Cyngor ac argymhellion gan y grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ddinas-ranbarthau.

Sefydlwyd y grŵp cynghori, sy’n cael ei gadeirio gan Dr Elizabeth Haywood, ym mis Tachwedd 2011.  Cafodd y grŵp y gwaith o ystyried ac adrodd ar y rôl posibl y gallai ‘Dinas-ranbarthau’ ei chwarae i wella economi a ffyniant Cymru yn y dyfodol.

Mae’r grŵp hefyd wedi bod yn ystyried tystiolaeth gan fusnesau, academyddion, llywodraeth leol, dinasyddion a phartïon eraill sydd â diddordeb yn y pwnc hwn.  Mae crynodeb o’r ymatebion i’r Cais am Dystiolaeth ar gael isod.

Yr Argymhellion yn yr adroddiad

Mae 22 o argymhellion yn yr adroddiad sy’n ymwneud ag amrywiaeth o faterion am ddinas-ranbarthau Cymru.

Beth nesaf?

Bydd yr argymhellion yn cael eu hystyried a byddwn yn darparu ymateb yn ddiweddarach eleni.

Fe hoffwn gael eich barn

Os hoffech chi ymateb i ganfyddiadau’r grŵp sydd yn yr adroddiad, e-bostiwch cityregions@cymru.gsi.gov.uk.