Skip to content

Iechyd

Dolenni perthnasol

Imiwneiddio yw un o'r ffyrdd gorau o ddiogelu'ch plentyn rhag nifer o glefydau heintus.
Mae’r llyfryn hwn yn rhoi awgrymiadau i ysmygwyr am sut i warchod plant rhag mwg ail-law.
Darganfyddwch beth mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ei wneud i leihau hunanladdiad a hunan-niwed yng Nghymru.

Mae cael plentyndod iach yn gosod y sylfaen ar gyfer bywyd iach a bodlon fel oedolyn.

Mae’n bwysig bod rhieni, gofalwyr a phlant yn ymwybodol o’r risgiau iechyd i bobl ifanc a gwneud eu gorau i leihau’r peryglon hynny. Mae’r risgiau’n cynnwys gordewdra, camddefnyddio alcohol a chyffuriau, canser a heintiau rhywiol.

Galw Iechyd Cymru: 0845 4647

Mae gwefan Galw Iechyd Cymru’n cynnwys amrywiaeth eang o wybodaeth iechyd, gan gynnwys manylion:

  • deintyddion, fferyllfeydd, clinigau iechyd rhywiol a grwpiau cymorth
  • yn eich ardal a gwyddoniadur iechyd A-Y.

Gwenud Newid am Oes

Y dyddiau hyn, gall ‘bywyd cyfoes’ olygu ein bod yn llawer llai egnïol. Felly, gallai 9 o bob 10 plentyn heddiw dyfu i fyny gyda lefelau peryglus o fraster yn eu cyrff. Gall hyn achosi clefydau sy’n bygwth bywyd felly mae’n wirioneddol bwysig ein bod yn gwneud rhywbeth yn ei gylch.

Eisiau gwneud rhai newidiadau? Cofrestra heddiw

Ysmygu

Mae llawer o blant yn arbrofi gydag ysmygu, gan gredu y byddant yn gallu rhoi’r gorau iddi pan fyddant yn dewis gwneud hynny. Ond mae'n hawdd iawn mynd yn gaeth i ysmygu, ac mae llawer yn methu â rhoi'r gorau iddi.

Rhoi gorau i ysmygu

Gall smygwyr sydd am roi'r gorau i smygu gysylltu â Dim Smygu Cymru am ddim i gael help cyfeillgar. Gellir galw 0800 085 2219 neu fynd i'r wefan Dim Smygu Cymru.

Camddefnyddio Alcohol a Chyffuriau

Gall camddefnyddio cyffur arwain at ddibyniaeth gorfforol (bydd eich corff yn adweithio wrth fod hebddo) neu ddibyniaeth feddyliol (rydych yn ei gymryd i deimlo'n dda).

Cymorth

dan247 yw llinell a wefan gymorth ddwyieithog, sydd hefyd yn rhad ac am ddim, sy’n darparu un pwynt cyswllt i unrhyw un yng Nghymru sy’n dymuno cael gwybodaeth ychwanegol neu help mewn perthynas â chyffuriau neu alcohol. Galwch 0800 6 33 55 88 neu ewch i wefan dan247.

Iechyd rhywiol

Gellir galw'r llinell gymorth iechyd rhywiol ar 0800 567 123 am wybodaeth a chyngor ar:

  • atal cenhedlu
  • atal cenhedlu brys
  • heintiau a drosglwyddir yn rhywiol
  • profion beichiogrwydd
  • lle i gael gafael ar eich Gwasanaeth Iechyd Rhywiol agosaf.