Skip to content

Dysgu a gweithio

Dolenni perthnasol

Mae’r wasgfa gredyd wedi’i gwneud hi’n anodd i ni i gyd, ond os awn ati i ddatblygu’n sgiliau a’n cymwysterau nawr, byddwn mewn sefyllfa lawer gwell i anteisio ar unrhyw gyfle newydd yn y dyfodol.
Mae'r Cynllun Cymorth I Newydd-Ddyfodiaid yn becyn a gynlluniwyd i gynnig cymorth, canllawiau a chymorthdal i annog pobl ifanc i ymuno â'r diwydiant ffermio.

We have introduced a range of innovative education programmes, including the Foundation Phase and the Welsh Baccalaureate. We are also working to get young people into work or training.

Nod Craidd 2

Mae Nod Craidd 2 yn mynnu bod gan pob plentyn a pherson ifanc fynediad at ystod gynhwysfawr o gyfleoedd addysg, hyfforddiant a dysgu, gan gynnwys caffael sgiliau personol a chymdeithasol hanfodol.

Mae llwyddo i gyrraedd o leiaf lefel sylfaenol o gyrhaeddiad addysgol yn hanfodol i hapusrwydd, llwyddiant a lles unigolion.

Rydym yn ymroi i sicrhau bod gan bob person ifanc fynediad at addysg a hyfforddiant o answadd uchel lle bynnag y maent yn byw, yn ogystal ag ystod o gyfleoedd dysgu anffurfiol ar gyfer pobl ifanc 11-25 oed.

Amcanion

Yr amcanion yw y dylai pob plentyn a pherson ifanc:

  • gymryd rhan mewn addysg amser llawn
  • bod unrhyw rwystrau ar ffordd dysgu'n cael eu nodi a'u dileu'n gynnar
  • eu bod yn cyrraedd eu potensial llawn
  • yn parhau mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth ffurfiol ac anffurfiol pwrpasol nes eu bod yn 19 oed
  • a'u bod yn llwyddo i sicrhau lles cymdeithasol ac economaidd.