Skip to content

Addysg

Dolenni perthnasol

Y Cyfnod Sylfaen yw’r cwricwlwm statudol ar gyfer pob plentyn 3 i 7 oed yng Nghymru, mewn lleoliadau a gynhelir a lleoliadau nas cynhelir.
Mae Addysg Bellach yn cyfeirio at astudiaethau ar ôl 16 oed fel arfer. Mae cyllid ar gael i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd addysg bellach.
Mae addysg uwch yn rhoi cyfle i chi ganolbwyntio ar bwnc sydd o wir ddiddordeb i chi.

Mae gan bob plentyn yng Nghymru yr hawl i gael addysg dda drwy ei blentyndod. Rydym wedi datblygu cynlluniau arloesol megis y Cyfnod Sylfaen i blant 3-7 oed a Bagloriaeth Cymru i sicrhau bod hyn y digwydd.

I gael rhagor o wybodaeth am y meysydd hyn, defnyddiwch y Dolenni Perthnasol ar ochr dde’r dudalen hon.

Cyfnod Sylfaen

Mae’r Cyfnod Sylfaen yn rhoi pwyslais mawr ar gael plant i ddysgu drwy wneud. Rhoddir i blant ifanc fwy o gyfleoedd i ennill profiadau uniongyrchol drwy chwarae a thrwy gymryd rhan weithredol yn hytrach na gwneud tasgau mewn llyfrau.

Llwybrau Dysgu 14-19

Mae Llwybrau Dysgu 14-19 yn ymrwymiad i weddnewid yr addysg sy’n cael ei darparu i holl bobl ifanc Cymru. Mae’n mynd i’r afael â’r angen i addysgu disgyblion 14-19 oed mewn modd hyblyg a chytbwys.

Bagloriaeth Cymru

Mae Bagloriaeth Cymru’n cyfuno sgiliau datblygiad personol gyda chymwysterau cyfredol fel Lefel A, NVQ a TGAU i ffurfio un dyfarniad ehangach sy’n cael ei werthfawrogi gan gyflogwyr a phrifysgolion.

Ewch i wefan Bagloriaeth Cymru am fwy o wybodaeth.

Addysg Bellach

Gall addysg bellach olygu dysgu sgiliau sylfaenol fel rhifedd a llythrennedd, neu hyfforddiant sy’n gysylltiedig â gwaith ar gyfer masnach a diwydiant. Caiff ei darparu gan golegau lleol neu ysgolion fel arfer, a gall arwain at addysg uwch neu brifysgol.

Addysg Uwch

Cewch ddilyn cwrs addysg uwch mewn prifysgol neu goleg addysg bellach. Nid yw addysg uwch o reidrwydd yn golygu astudio am radd. Cewch astudio ar gyfer Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) neu Ddiploma Cenedlaethol Uwch (HND), neu hyd yn oed Diploma Addysg Uwch.