Skip to content

Maethu

Dolenni perthnasol

Mae’n hanfodol bod gofalwr maeth yn cael y gefnogaeth briodol os bydd honiad o gam-drin yn cael ei wneud yn ei erbyn.
Y dylai gofalwyr maeth cymeradwy gael mwy o annibyniaeth o ran y penderfyniadau beunyddiol ynghylch y plant yn eu gofal.
Mae Rheoliadau Gwasanaeth Maethu (Cymru) 2003 a'r safonau hyn yn ffurfio sail y fframwaith reoliadol newydd o dan Ddeddf Safonau Gofal 2000 (DSG).
Mae'r cyfarwyddyd statudol amgaeedig yn amlinellu'r isafswm lwfansau cynhaliaeth cenedlaethol y byddai gofalwyr maeth yn ei gael yn 2011-2014.

Gellir rhannu plant mewn gofal maeth yn ddau brif grŵp, sef y rheini sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol a'r rheini sy'n cael eu maethu'n breifat. Rydym yn gwerthfawrogi'r rôl y mae gofalwyr maeth yn ei chwarae o ran darparu cartref i'r plant hyn.

Mae tri chwarter y plant sydd mewn gofal yng Nghymru yn byw gyda rhieni maeth. Darperir y lleoliadau hyn drwy'r awdurdod lleol neu ddarparwr maethu annibynnol. 

Mae ein strategaeth ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol dros y ddeng mlynedd nesaf yn cydnabod bod gofalwyr maeth:

  • yn rhan o'r tîm sy'n darparu gwasanaethau i blant sy'n agored i niwed
  • yn gwerthfawrogi cefnogaeth
  • yn cyfrannu llawer fel rhan o'r tîm hwn.

Mae gan ofalwyr maeth rôl heriol iawn, sy'n gofyn am ystod o sgiliau a hyfforddiant a chefnogaeth er mwyn diwallu anghenion amrywiol y plant.

Lwfansau a chefnogaeth ar gyfer gofalwyr

Rydym wedi ymrwymo i weithredu systemau tecach a mwy cyfartal ar gyfer darparu lwfansau a chefnogaeth i ofalwyr maeth sydd hefyd yn cydnabod ac yn gwobrwyo'r rheini sy'n fedrus iawn ac yn gofalu am blant sy'n aml ag anghenion cymhleth iawn. Rydym wedi comisiynu gwaith ymchwil er mwyn datblygu fframwaith cenedlaethol ar gyfer ffioedd a chefnogaeth. Hynny er mwyn mynd ati mewn modd strwythurol i gefnogi gofalwyr a'u gwobrwyo am y gofal y maent yn ei ddarparu.

Fframwaith Safonau

Yn ogystal, rydym yn cydweithio â Chyngor Gofal Cymru i ddatblygu Fframwaith Safonau Cynefino ar gyfer Hyfforddi, Cefnogi a Datblygu Gofalwyr Maeth a llyfrau gwaith a chanllawiau ategol. Mae'r Fframwaith Safonau Cynefino yn pennu'r sgiliau a'r cymwyseddau y dylai gofalwyr maeth allu eu dangos a byddant yn seiliedig ar y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Maeth.

Mae pob un o'r canlyniadau yn y Fframwaith yn cynnwys canllawiau manwl ac enghreifftiau sy'n dangos sut i gofnodi tystiolaeth o gyrhaeddiad yn erbyn pob canlyniad. Bydd y Fframwaith Safonau Cynefino'n allweddol i sicrhau bod darparwyr yn cynnig cyfleoedd a chefnogaeth briodol i'w gofalwyr er mwyn datblygu eu sgiliau a'u cymwyseddau.

Maethu preifat

Mae gofal maeth preifat yn digwydd pan fo plentyn dan 16 oed (neu 18 oed os yw'n anabl) yn derbyn gofal am fwy na 28 diwrnod gan oedolyn nad yw'n berthynas drwy drefniant preifat rhwng y rhiant a'r gofalwr. Mae plentyn mewn gofal maeth preifat os yw'n derbyn gofal llawnamser gan rywun heblaw'r rhiant, person sydd â chyfrifoldeb rhiant neu berthynas.